Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. De behandeling van een bezwaarschrift door de commissie voor de bezwaarschriften is kosteloos. Het bezwaarschrift kunt u in een vreemde taal schrijven. Wanneer een vertaling noodzakelijk is voor een goede afhandeling dient u zelf te zorgen voor de vertaling.
Op Bezwaar en beroep leest u uit welke vier fasen de behandeling van een bezwaarschrift bestaat.  

U kunt uw bezwaarschrift via DigiD of per brief (indien gewenst - aangetekend of met een ontvangstbewijs van de receptie) indienen. Per e-mail is niet mogelijk. 

Bezwaarschrift indienen 

De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Besluit laten opschorten

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Spoedprocedure 

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt of wilt u de afloop niet afwachten. Daarom is het mogelijk om, naast het indienen van een bezwaarschrift, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een spoedprocedure te starten. Dat kan op zijn vroegst tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift. Er wordt dan beoordeeld of uw belangen zo spoedeisend zijn dat niet gewacht kan worden tot een besluit op uw bezwaarschrift genomen is. 
U betaalt griffierecht voor deze spoedaanvraag bij de voorzieningenrechter. 

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.