Besluitenlijst 28 november 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Beheerplan begraafplaats Karssenhof

Het beheerplan Begraafplaats Karssenhof is een plan wat invulling geeft aan de beleidslijn van voorzieningen in de openbare ruimte met nadruk op de begraafplaats. Het beheerplan geeft inzicht in hoe het onderhoud en behoud van de begraafplaats is onderbouwd en wat voor budgetten daarvoor nodig zijn. Het beheerplan is opgesteld doormiddel van inspecties en informatie van deskundigen. Op basis van deze bevindingen is bepaald welke maatregelen hebben bijgedragen aan een doelmatig en eenvoudiger beheer van de begraafplaats. Met daarbij overstijgend dat de doelstellingen van het IBOR worden geïntegreerd. Na vaststelling van het beheerplan zal de gemeente de maatregelen zoals beschreven uitvoeren. Ook is opgenomen in het beheerplan welke maatregelen moeten worden gemoderniseerd en gerealiseerd en wat aansluit aan de behoefte van de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel. De financiële consequenties worden verwerkt in de (meerjaren) begroting 2023-2027 en komen ten laste van het resultaat. Het beheerplan wordt ter informatie aan de raad gezonden.

Besluit 

 • Het beheerplan begraafplaats Karssenhof 2023-2027 vast te stellen;
 • De financiële consequenties te verwerken in de eerste Burap 2024;
 • Het bij punt 1 genoemde beheerplan ter informatie aan de raad te sturen door middel van een overlegd raadsbericht.

Pilot Festival Macumba 2024

Air Festival Holding B.V. vraagt voor 2024 een vergunning aan voor het tweedaags festival Macumba op 6 en 7 september in een gedeelte van het recreatiegebied Ouderkerkerplas. Met een aanvraag voor de afwijking van het evenementenbeleid en het bestemmingsplan kan dit festival worden getoetst aan de overige voorwaarden van het evenementenbeleid. 

Besluit 

 • Air Festival Holding B.V. (organisator Festival Macumba) toe te staan een aanvraag in te dienen voor een evenementenvergunning en een omgevingsvergunning tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een tweedaags Latin-American festival op 6 en 7 september 2024.

Convenant taalklassen nieuwkomerskinderen Primair Onderwijs (PO)

De gemeente Amstelveen, gemeente Ouder-Amstel, stichting Onderwijsgroep Amstelland en stichting Amstelwijs gaan de samenwerking rondom nieuwkomersvoorzieningen voor Ouderkerkse en Amstelveense nieuwkomerskinderen in het primair onderwijs (PO) formaliseren met een gezamenlijk convenant waarin de afspraken over toeleiding en bekostiging bekrachtigd worden. Hiermee verminderen we de kans dat Ouderkerkse nieuwkomerskinderen geen plaats krijgen op de taalscholen in Amstelveen, thuis komen te zitten en er bij nieuwe instroom ad hoc veel tijd gaat zitten in het zoeken naar alternatieve oplossingen. De kosten, met uitzondering van eventuele kosten voor onderwijshuisvesting, zijn structureel gedekt binnen de lopende begroting. De middelen hiervoor zijn (meerjarig) toegekend bij de 1e burap 2023.

Besluit 

 • Met terugwerkende kracht, per 1 september 2023, in te stemmen met het convenant genaamd ‘Taalklassen Nieuwkomerskinderen PO in de gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel’;
 • De burgemeester besluit de wethouder onderwijs te mandateren het convenant te ondertekenen.

Beslissingen op bezwaar: herroepen omgevingsvergunning

Bij besluit van het college van B&W van 15 juni 2023, is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Sluisvaart 198 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande hebben drie belanghebbenden een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) op 5 september 2023. Op 5 oktober 2023 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie komt tot het advies om de bezwaren ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en in heroverweging een nieuw besluit op de aanvraag te nemen en het verzoek van v. H. voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb toe te kennen omdat er sprake is van het herroepen van het besluit op grond van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Wij zijn van mening dat het advies deugdelijk tot stand is gekomen. Om deze reden wordt voorgesteld het advies van de commissie onverkort over te nemen.

Besluit 

 • De bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren;
 • Het besluit van 15 juni 2023 te herroepen en in heroverweging een nieuw besluit op de aanvraag te nemen;
 • Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten voor één bezwaarmaker op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht toe te kennen;
 • De (gemachtigde van) bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar;
 • De vergunninghouder schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar.

Subsidieaanvraag en werkplan 2024 Coherente

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is een bezuiniging van € 150.000,- op subsidies opgenomen. Voor Coherente gaat het om € 37.095,- in 2024 en eenzelfde bedrag in 2025. Na het bekend worden van de bezuinigingen op de subsidies hebben er gesprekken tussen het college en Coherente plaatsgevonden. Afgelopen oktober zijn gesprekken gevoerd over de kaders en doelen van het welzijnswerk, hoe de activiteiten van Coherente aan de doelen bijdragen en welke financiële middelen nodig zijn om die doelen te bereiken en de activiteiten te organiseren.
Coherente moet in 2024 € 37.095,- bezuinigen. Door stijging van de CAO lonen van het afgelopen en komende jaar en een reguliere indexatie van de materiële kosten wordt de subsidie voor 2024 verhoogd met € 94.719,56. Hierdoor wordt de uitname uit de exploitatiereserve beperkt is tot € 7.082,-. Vervolgens heeft Coherente de subsidieaanvraag en het werkplan 2024 ingediend. 

De aangevraagde subsidie kan worden toegekend onder de voorwaarden dat: 

 • Er geen kosten voor overhead worden betaald uit de subsidie van de gemeente.
 • Het financiële overzicht voor 2025 de kosten van de combinatiefunctionaris inzichtelijk maakt en de projecten in een apart hoofdstuk worden opgenomen.
 • Er jaarlijks een sluitende begroting wordt ingediend. 
 • Er elke twee maanden een overleg plaatsvindt waarbij de voortgang van de openstaande punten wordt besproken. 

Daarnaast worden de onderstaande inhoudelijk voorwaarden opgelegd:

 • Het onderzoek naar de jongerenlocaties dient in de eerste helft van 2024 te zijn afgerond.
 • Het is de doelstelling om de nieuwe locatie in Q4 te realiseren.
 • Er moeten 50 unieke jongeren in 2024 deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan een grotere weerbaarheid.
 • De activiteiten in Duivendrecht dragen bij aan het opbouwen van de community Duivendrecht United.
 • Scherper focus aan te brengen op welke wijze ze inwoners, die eenzaamheid ervaren en een ondersteuningsbehoefte hebben bij het oplossen daarvan, en inwoners die over onvoldoende veerkracht beschikken in Duivendrecht, daadwerkelijk gaan bereiken.
 • Van de prestatieindicator dient jaarlijks 25% van de doelstelling worden gerealiseerd.
 • Af te zien van onderzoek naar specifieke doelgroepen, waarvoor nog geen aanbod is gerealiseerd. Dit past niet bij het aanbrengen van focus.
 • Voor 1 maart 2024 in beeld te brengen welke facilitaire zaken dit zijn en een inschatting te maken van hoeveel uren dit op jaarbasis kost.
 • Alleen zaken van de gemeente op te pakken als deze door de gemeente worden gevraagd en waar een financiële tegemoetkoming tegenover staat.
 • Inzichtelijk te maken welke formatie uit de personeelslasten algemeen worden betaald.

Besluit 

Overgelegde aanbiedingsbrief met het collegebesluit, de subsidieaanvraag met het werkplan 2024 en de brief van 6 oktober 2023, conform de afspraak van 9 november 2023 met de raad, ter informatie aan de raad aan te bieden.

Tarieven afvalstoffenheffing 2024

Advies om de raad met een memo te informeren over de mogelijkheden om het variabele deel van de afvalstoffenheffing 2024 te verhogen en het vaste deel te verlagen.

Besluit 

De raad met een memo te informeren over de mogelijkheden om het variabele deel van de afvalstoffenheffing 2024 te verhogen en het vaste deel te verlagen.

Vrijgeven concept verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2023

Op 5 september jl. heeft het college overgelegd concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2023 vastgesteld. Na vaststelling is de concept verordening ter advies bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) aangeboden, heeft de gemeente de ASD op 10 oktober mondeling een toelichting gegeven op de concept verordening en is een advies verkregen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de reactie aan de ASD en de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer, gelet op het advies van de ASD, (alsnog) vrij te geven voor inzage.

Besluit 

 • Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein; 
 • In te stemmen met de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein; 
 • In te stemmen met vrijgave van de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2023 inclusief toelichting voor inzage.

Intrekken beleidsregel PFAS Gemeente Ouder-Amstel en regionale toepassingskaart PFAS

Het college heeft in maart 2020 de Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020 vastgesteld. Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) worden als gevolg van atmosferische depositie bijna overal in de bodem aangetroffen. Beleidsontwikkelingen vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Holland maken dat het niet langer noodzakelijk is een gemeentelijke beleidsregel in stand te houden. Voor toepassen van grond of baggerspecie wordt aangesloten bij de actuele inzichten van het RIVM en het Landelijk handelingskader uit 2021. Voor saneren, waarvoor de provincie Noord-Holland bevoegd gezag Wet bodembescherming is, geldt de onlangs geactualiseerde beleidsregel PFAS van de Provincie Noord-Holland.

Besluit 

 • In te trekken de Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020;
 • In te trekken de toepassingskaart PFAS, onderdeel van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS;
 • In te stemmen met het aanpassen van de legenda van de ontgravingskaart, onderdeel van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS, zodat deze aansluit op landelijk beleid;
 • In te stemmen met het afzien van inspraak op grond van de Participatie- en Inspraakverordening Ouder-Amstel 2016 op het aanpassen van de legenda van de ontgravingskaart, onderdeel van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS;
 • In te stemmen met de overgelegd concept raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de reden van intrekken van de Beleidsregel PFAS, intrekken van de toepassingskaart en het wijzigen van de legenda van de ontgravingskaart van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met een van de begrafenisondernemers over de voorzieningen en toegankelijkheid van het Karssenhof.
 • Burgemeester Langenacker is samen met de wethouders op bezoek geweest bij B&W van De Ronde Venen.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris een artikel 24 gesprek gevoerd met de OR.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris en Communicatie een bezoek gebracht aan de acht stembureaus in Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een gesprek tussen de boeren in de Ronde Hoep en de gedeputeerden uit Noord-Holland en Utrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de plaatsvervangend districtchef Oost de heer Z.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan de tellers op woensdagavond en donderdag van de stemmen in Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft het AB vergadering Recreatieschap Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is te gast geweest bij de Rotary lunch in de Oude Smidse bij een presentatie over Alzheimer.
 • Burgemeester Langenacker mocht Sinterklaas binnenhalen in Ouderkerk aan de Amstel en in Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks is samen met wethouder de Jager dinsdagavond en woensdag aanwezig geweest bij wethouders conferentie.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de intocht van Sinterklaas in Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met een inwoner over inrichting Jan Benningh speelveld.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een bestuurlijk overleg gehad met de OBA.
 • Wethouder Frequin heeft regionaal Bestuurlijk Overleg Volkshuisvestiging gehad.
 • Wethouder Frequin heeft vooroverleg Provinciale Regie Tafel (vluchtelingen/asielzoekers) gehad met wethouders Elzakalai, Kikkert, Sikkes-v.d. Berg en Groot Wassink.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met een inwoner inzake het niet stroken van bouwplannen met het bestemmingsplan bij buren.
 • Wethouder Frequin heeft stuurgroep Huisvestiging Aandachtsgroepen gehad met Metropoolregio Amsterdam.
 • Wethouder Frequin is naar een stakeholderbijeenkomst van Werkstad OverAmstel geweest, waar gesproken werd met ruim 35 ondernemers over huidige en met name toekomstige ontwikkelingen in dat gebied.
 • Wethouder Frequin is naar de Sinterklaasintocht in Duivendrecht geweest en heeft met Sinterklaas meegevaren op de boot.
 • Wethouder De Jager heeft kennisgemaakt met de algemeen directeur & de adjunct-directeur bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst NZKG.
 • Wethouder De Jager heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk overleg Duurzaamheid vanuit de MRA.

Ouderkerk aan de Amstel, 29 november 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker