Besluitenlijst 21 november 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel 2023

De Gemeenteraad organiseert met deze verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie. Binnen de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze verordening vastgelegd hoe de financiële huishouding en de inhoud van de P&C producten eruitzien.

Besluit 

De Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel 2023, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Ouder-Amstel 2023

De Gemeentewet schrijft in artikel 213a voor dat het College periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. De Gemeenteraad stelt bij verordening regels hierover. 

Besluit 

Ter besluitvorming aan de raad aan te bieden; Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Ouder-Amstel 2023.

Controleprotocol 2023 en normenkader 2023

Het controleprotocol en normenkader worden, conform hetgeen hierover is opgenomen in de controleverordening, jaarlijks door de Gemeenteraad vastgesteld. 
Voor de accountantscontrole over het jaar 2023 moet het controleprotocol en het normenkader worden vastgesteld door de Gemeenteraad. In dit controleprotocol worden, naast de reikwijdte van de accountantscontrole, met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties vastgelegd.

Besluit 

Het Controleprotocol 2023 en het normenkader 2023, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Leges- en belastingverordeningen 2024

Jaarlijks worden de leges- en belastingverordeningen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Als u de leges- en belastingverordeningen 2023 ter besluitvorming aanbiedt aan de Raad, legt u de basis voor het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Waarmee de beoogde leges- en belastingopbrengsten, zoals vermeld in de begroting 2024, worden gerealiseerd. 

Besluit 

De leges- en belastingverordeningen ter besluitvorming bij de gemeenteraad aan te bieden.

Verordening kwijtschelding belastingen 2024

In het raadsbesluit 2023-34 van 29 juni 2023 heeft de raad besloten om vanaf 2024 structureel middelen beschikbaar te stellen voor verruiming van de vermogensnorm bij gemeentelijke belastingen. Om deze kwijtschelding te kunnen uitvoeren is een verordening kwijtschelding belastingen opgesteld.

Besluit 

In te stemmen met de verordening Kwijtschelding Belastingen 2024.

Aanpassen en vaststellen nieuwe verordeningen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit heeft gevolgen voor wetstechnische verwijzingen in bestaande verordeningen. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in deze verordeningen zijn daarom geactualiseerd, zodat vanaf 1 januari 2024 doorgewerkt kan worden onder de Omgevingswet. Inhoudelijk zijn er voor deze verordeningen geen wijzigingen doorgevoerd. 

De ‘Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ouder-Amstel 2024’ en de ‘Nadeelcompensatieverordening Ouder-Amstel 2024’ zijn nieuwe verordeningen, welke de ‘Kwaliteitsverordening VTH gemeente Ouder-Amstel’ en de ‘Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden’ opvolgen. De in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen artikelen zijn zowel technisch en inhoudelijk aangepast.

Besluit 

a) Kennis te nemen van, en in te stemmen met, de vast te stellen verordeningen:

 1. Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2024;
 2. Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2024;
 3. Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2024;
 4. Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2024;
 5. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ouder-Amstel 2024;
 6. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen 2024;
 7. Algemeen Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2024;
 8. Nadeelcompensatieverordening Ouder-Amstel 2024.

b) De gemeenteraad voor te stellen de onder a genoemde verordeningen vast te stellen

Bindend adviesrecht gemeenteraad en participatieplicht onder de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert het stelsel omtrent de fysieke leefomgeving. De implementatie van de wet zorgt voor een andere manier van samenwerken tussen raad, college en inwoner. De Omgevingswet is een stelselverandering die ziet op drie onderdelen: de wet zelf, het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en een verandering van denken. Dit laatste zorgt ervoor dat we nadenken over de rollen van de diverse actoren binnen het vergunningenstelsel.

Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn 'vertrouwen', 'loslaten' en 'samenwerken'. Vanuit dat perspectief zal opnieuw invulling worden gegeven aan de kaderstellende rol en taak van de raad. Een onderdeel voor de invulling van deze taak is het bindend adviesrecht van de raad. Daarnaast kan de raad categorieën van gevallen aanwijzen waarbij initiatiefnemer verplicht wordt om te participeren en hierover te rapporteren. Dit voorstel heeft betrekking op de invulling van het adviesrecht en de participatieplicht.

Besluit 

 1. Kennis te nemen en in te stemmen met de genoemde activiteiten op de overgelegde lijst ‘Categorieën van gevallen bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ waarvoor het bindend adviesrecht van de gemeenteraad toegepast gaat worden en waarvoor participatie verplicht wordt gesteld.
 2. De raad voor te stellen:

a. Voor de genoemde activiteiten op de overgelegde lijst ‘Categorieën van gevallen bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ het bindend adviesrecht van de gemeenteraad toe te passen.
b. Voor de genoemde activiteiten op de overgelegde lijst ‘Categorieën van gevallen bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ participatie verplicht te stellen.
c. Het werken op basis van de vastgestelde overgelegde lijst een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren en de criteria indien nodig aan te passen op basis van de opgedane ervaringen.

Ontwikkelplan dienstverlening gemeente Ouder-Amstel

In het ontwikkelplan dienstverlening is uitgewerkt wat er nodig is om de ambities op het gebied van dienstverlening te bereiken.

Besluit 

 1. Het ontwikkelplan dienstverlening gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.
 2. Het ontwikkelplan ter bespreking voor te leggen aan de commissie Burger en Bestuur van 12 december 2023.

Ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan te Ouderkerk aan de Amstel

Op basis van een ruimtelijke visie drie percelen die door de gemeenteraad op 24 juni 2021 is vastgesteld, is gekozen om vier grondgebonden woningen te realiseren op het perceel gelegen aan de Prinses Beatrixlaan te Ouderkerk aan de Amstel waar de voormalige brandweerkazerne gevestigd. Voor dit perceel is de ruimtelijke visie vertaald in een ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan.

Besluit 

 • In te stemmen met de m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in overgelegde bijlage 8 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan, waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling op het perceel Prinses Beatrixlaan niet zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om welke reden geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt;
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan’ en het plan vrij te geven zodat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld binnen zes weken zienswijzen in te dienen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Concept-Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart

Het Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 is een uitwerking van de bestuursovereenkomst voor het Groene Hart die in mei 2022 door 43 overheden (gelegen in en om dit gebied) is ondertekend. De voorbereiding van het Ontwikkelperspectief Groene Hart vond plaats door samenwerking van de betrokken partijen en maatschappelijke partijen. Het overgelegde stuk is als concept vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Groene Hart in zijn vergadering van 21 september jl., en vrijgegeven voor consultatie.

Besluit 

 • Kennis te nemen van het concept-Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0;
 • Geen reactie en eventuele aandachtspunten te geven op het concept-Ontwikkelperspectief 1.0.

Voorwaardelijk vaststellen ruimtelijk plan, ‘The City’, m.b.t. locatie H.J.E. Wenckebachweg 90 - 100, Werkstad OverAmstel deelgebied Weespertrekvaart

Rosebroom B.V. (hierna “Initiatiefnemer”) heeft sinds geruime tijd ambities om in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart, de percelen aan de H.J.E. Wenckebachweg 90 - 100 te Amsterdam-Duivendrecht te ontwikkelen. In de intentieovereenkomst die in 2020 is gesloten tussen Initiatiefnemer en ge-meente is afgesproken dat Initiatiefnemer een Stedenbouwkundige Visie opstelt voor het gebied Wenckebachweg Zuid, gevolgd door een ruimtelijk plan voor de betreffende kavel. In april 2023 heeft het college besloten de genoemde Stedenbouwkundige Visie door de gemeente verder uit te laten werken. Deze is eind oktober 2023 door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld.

Dit overgelegde collegevoorstel heeft betrekking op het ruimtelijk plan, wat past binnen de beleidskaders en ambities voor Werkstad OverAmstel en past in de recent vastgestelde Stedenbouwkundige Visie Wenckebachweg Zuid. Het ruimtelijk plan is echter nog niet volledig in overeenstemming met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Een aantal onderwerpen zullen daarom in de vervolgfase nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden om te weten of deze ontwikkeling inderdaad planologisch haalbaar zal zijn. Daarom wordt het college gevraagd onder voorwaarden die hierop zien het ruimtelijk plan vast te stellen, akkoord te gaan met verzending van overgelegde brief aan Initiatiefnemer en in te stemmen met het starten van overleg over het aangaan van een anterieure overeenkomst.

Besluit 

 1. Het ruimtelijk plan ‘The City’ [THE CITY, ruimtelijk plan, mei 2023 versie 4, 12- 05-2023], voor de locatie aan de H.J.E. Wenckebachweg 90-100 te Amsterdam-Duivendrecht, vast te stellen, met de voorbehouden c.q. voorwaarden, zoals genoemd in bijgaande brief d.d. 15 november 2023 en het advies van de Omgevingsdienst, met kenmerk Z11825356/Z11915380, d.d. 01-05-2023.
 2. In te stemmen met het verzenden van overgelegde brief over de vaststelling en voorbehouden c.q. voorwaarden naar Rosebroom B.V.
 3. In te stemmen met het starten met de gesprekken over de Anterieure Over-eenkomst tussen gemeente Ouder-Amstel en Rosebroom B.V.

Afwegingskader inkoop jeugd

De DUO-gemeenten komen op basis van gesprekken en een ingevuld Afwegingskader tot de keuze om in het huidige stelsel met Amsterdam verder door te ontwikkelen. 

Besluit 

Kennis te nemen van de gekozen richting voor het inkoopmodel en de samenwerking binnen het Hoofdlijnenbesluit met Amsterdam.

Conceptregeling van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging moet de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam – Amstelland (GR GGD Amsterdam – Amstelland) worden aangepast. In dit voorstel wordt de aangepaste GR GGD Amsterdam – Amstelland voorgelegd. De regeling is op een aantal punten aangepast vanwege de gewijzigde Wgr en ook is gebleken dat de raden oneigenlijk deelnemer zijn van de collegeregeling. Deze zullen daarom formeel uit moeten treden.

Raadsleden konden voor de wetswijziging zitting nemen in het bestuurlijk overleg van de GR, na uittreden kan dit niet meer. Wél blijft de raad zowel de kaderstellende als de controlerende rol én budgetrecht behouden, maar dan via de verantwoordelijk wethouder/bestuurder. Middels dit voorstel wordt aan het college gevraagd de raad te adviseren geen zienswijze in te brengen op de voorliggende conceptregeling. In juni 2024 zal via het raadsproces de definitieve regeling worden vastgesteld, waarbij de raad ook definitief uittreedt.

Besluit 

 • In te stemmen met de conceptregeling van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De gemeenschappelijke regeling is gewijzigd op grond van een wijziging in de wet gemeenschappelijke regelingen.
 • In te stemmen met overgelegde raadsvoorstel en raadsbesluit waarin de raad wordt verzocht geen zienswijze in te dienen over de conceptregeling en formeel als deelnemer uit de GR te treden. Het algemeen be-stuur van de GR is akkoord gegaan met de conceptregeling.

Raadsnieuwsbrief RES NHZ nov 2023

In 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin zijn door de provincie NH, 3 waterschappen en 29 gemeenten afspraken en zoekgebieden vastgelegd voor het opwekken van 2,7 TWh hernieuwbare energie in 2030. De RES-regio Noord-Holland Zuid heeft in het voorjaar van 2023 besloten om de gezamenlijke RES-kaart met zoekgebieden te actualiseren. 

In Ouder-Amstel zijn er behalve het toevoegen van het OER-programma (Opwek Energie op Rijksvastgoed) geen wijzigingen. Om bestuurders op de hoogte te houden van de stand van zaken van de energietransitie in de regio heeft de RES-regio Noord-Holland Zuid een nieuwsbrief opgesteld.

Besluit 

 • De Raadsnieuwsbrief RES NHZ 2023 door te sturen naar de raad.
 • De memo herijking RES 2.0 mee te sturen.

Voorbereidingsbesluit Bodem

De gemeente Ouder-Amstel heeft na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog enige jaren de tijd om het nieuwe omgevingsplan op te stellen, maar voor bodem is deze lange termijn niet wenselijk. Er valt dan immers een gat tussen de huidige wetgeving en het moment dat de maatwerkregels en aangepaste bruidsschatregels in het omgevingsplan zullen staan. Voor de burger is dit een onwenselijke situatie, aangezien ze met 3 verschillende sets regelgeving te maken krijgen (Wet bodembescherming, rijksregels Omgevingswet en bruidsschat, rijksregels en aangepast omgevingsplan). Hierdoor is het mogelijk dat de praktische uitvoerbaarheid en planningen van projecten bemoeilijkt wordt. Dit zal ook consequenties hebben voor de VTH-processen.

Daarnaast geldt voor de gezondheid en het milieu dat deze onvoldoende beschermd zijn met alleen de rijksregels en de bruidsschat. Om dit juridische gat te dichten bestaat er de mogelijkheid om een voorbereidingsbesluit bodem te nemen, waarmee vooruitlopend op een reguliere wijziging van het tijdelijke omgevingsplan alvast aanvullende bodemregels kunnen worden gesteld. Het voorbereidingsbesluit bodem zorgt er dus voor dat alle bodemregels zoals beschreven en nader ingevuld in het bodembeleidskader ook daadwerkelijk van kracht worden per 1 januari 2024. Voorgesteld wordt om het overgelegd voorbereidingsbesluit bodem waarin het beleidsneutrale deel van de aanvullende bodemregels is opgenomen, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad, met als datum inwerkingtreding de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Besluit 

De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:

 • Met het oog op de voorbereiding van de in het omgevingsplan te stellen regels een TAM – voorbereidingsbesluit bodem gemeente Ouder-Amstel, met planidentificatie NL.IMRO.0437.TAMVB01-VG01, te nemen met bijbehorende voorbeschermingsregels zoals die zijn opgenomen in overgelegde bijlage 1, voor het gehele grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
 • Het voorbereidingsbesluit bodem in werking te laten treden tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie

De staatssecretaris Heijnen heeft in de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023 (I E NW/BSK-2023/166825) aangegeven dat zij een meldplicht of vergunningplicht voor staalslakken en voor andere bouwstoffen onderzoekt. Een aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) (door het opnemen van een meldings- of vergunningplicht) gaat echter langere tijd in beslag nemen.

Het is ongewenst dat toepassing van staalslakken of grootschalige grondstabilisatie kan plaatsvinden, zonder dat het bevoegd gezag hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld en actief kan toezien op de juiste manier van toepassen. Onder de Omgevingswet is het mogelijk een meldingsplicht in het omgevingsplan op te nemen.

Om de toezichtsmogelijkheden voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) te verbeteren, en hierdoor onjuiste toepassingen met schade voor mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de OD NZKG geadviseerd aan de gemeente om dit te doen. Deze meldplicht kan middels een voorbereidingsbesluit in het omgevingsplan worden opgenomen, zodat deze meteen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht is.

Voorgesteld wordt om het overgelegd voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie vast te stellen, waarin niet-beleidsneutrale aanvullende bodemregels over het toepassen van staalslakken en grondstabilisatie zijn opgenomen, met als datum inwerkingtreding de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Besluit 

 • Met het oog op de voorbereiding van de in het omgevingsplan te stellen regels een TAM - voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie gemeente Ouder-Amstel, met planidentificatie met planidentificatie NL.IMRO.0437.TAMVB01-VG01, te nemen met bijbehorende voorbeschermingsregels zoals die zijn opgenomen in overgelegde bijlage 1, voor het gehele grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
 • Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een Mediationgesprek tussen de gemeente en aantal inwoners.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een bestuurlijk overleg GR GGD Veilig Thuis.
 • Burgemeester Langenacker is samen met de wethouders aanwezig geweest bij een ontmoeting tussen de colleges uit Amstelland-Meerlanden en het College van Gedeputeerde Staten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gemeentelijke erepenning uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politie overleg.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Frequin zijn aanwezig geweest bij de polderavond: een gesprek in de Ronde Hoep tussen de boeren en de commissieleden van de gemeenteraad.
 • Burgemeester Langenacker, wethouder Koek-Baks en wethouder de Jager zijn aanwezig geweest bij de Viering van het 50-jarig bestaan van Energie Beheer Nederland in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Frequin zijn aanwezig geweest bij het ontbijt van de organisatie in het kader van een ontwikkelbijeenkomst voor de organisatie.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de BAC GHOR vergadering.
 • Burgemeester Langenacker heeft een voortgangsgesprek gevoerd met de brandweer over de nieuwbouw in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft drie 50-jarige bruidsparen in het gemeentehuis ontvangen.
 • Burgemeester Langenacker geeft een lezing over de toekomst van het dorp Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks heeft overleg gehad met afvaardiging van Sweco omtrent rapport parkeerbeleid.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij bijeenkomst Ondernemers Vereniging Ouder-Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij bestuurlijke aftrap start werkzaamheden dijkverhoging De Waver- Ronde Hoep.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij ledenvergadering BIZ.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de lezing in de Amstelstroom omtrent de toekomst van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft zeven prijzen uitgereikt in Dorpshuis Duivendrecht, die getrokken zijn uit de inzendingen van de kinderen die in de Nationale Sportweek een volle spaarkaart hebben ingeleverd.
 • Wethouder Frequin heeft samen met raadslid en inwoners gefietst langs de A9 en toelichting van Rijkswaterstaat op dit project gekregen
 • Wethouder Frequin heeft een bestuurlijke bijeenkomst Regioplan Zorg en Welzijn Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft met de directeur en ontwikkelmanager van VolkerWessels Vastgoed gesproken over de ontwikkelingen in De Nieuwe Kern.
 • Wethouder Frequin is naar het jaarcongres van de corporaties ‘De Vernieuwde Stad’ geweest, met als thema ‘Wonen als grondrecht’.
 • Wethouder De Jager heeft met regionale collega wethouders digitaal deelgenomen aan het overleg Gezamenlijk investeren in arbeidsmarktregio.
 • Wethouder De Jager heeft met collega wethouders regio Amstelland digitaal het BO Duurzaamheid van 24 november 2023 voorbereid.
 • Wethouder De Jager heeft aan het PHO Sociaal Domein deelgenomen.
 • Wethouder De Jager heeft met collega wethouder Jeugd Uithoorn aan het BO Regiodeal Jeugd deelgenomen.
 • Wethouder de Jager heeft online deelgenomen aan de VNG-bijeenkomst Strategie naar De input voor een coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 november 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, 
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
J. Langenacker