Besluitenlijst 12 december 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Anterieure overeenkomst Bastion hotel, Weespertrekvaart Werkstad OverAmstel.

Het Bastion hotel (hierna Bastion), gelegen aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat in Werkstad OverAmstel is in een aantal fasen vanaf 1993 vergroot van 40 naar uiteindelijk 192 kamers met bijbehorende parkeervoorzieningen. Bastion richt zich primair op de zakelijke markt en wil het huidige hotel (deels) verbouwen en het aantal kamers uitbreiden. Bastion heeft de ambitie om oudere delen van het gebouw te slopen en opnieuw (verhoogd) terug te bouwen. Volgens planning vraagt Bastion eind 2023 hiervoor een omgevingsvergunning aan. Het verlenen van deze vergunning en het voorafgaand hieraan sluiten van een benodigde privaatrechtelijke overeenkomst is de bevoegdheid van het college. De vergunningaanvraag van Bastion bevat de verbouwing met het toenemende aantal kamers en een nieuwe ontsluiting van het parkeerdek aan de achterkant van het hotel. De nieuwe bouwhoogte en uitbreiding van kamers past binnen het vigerende bestemmingsplan. De nieuwe ontsluiting past niet binnen het bestemmingsplan, waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan wordt gevraagd. Om die reden is overgelegde anterieure overeenkomst opgesteld waarin afspraken over de samenwerking tussen Bastion en Ouder-Amstel zijn vastgelegd, ten aanzien van de beoogde uitbreiding, inclusief het kosten-verhaal met onder andere het verhalen van plankosten van Ouder-Amstel. Een gesloten anterieure overeenkomst is een van de benodigde documenten in de procedure om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Besluit 

 • Overgelegde anterieure overeenkomst met Bastion hotel aan te gaan voor de percelen aan de Verlengde van Marwijk Kooystraat 30 (kadastraal bekend als Ouder-Amstel percelen 1502, 1508 en 4026) ten behoeve van uitbreiding van het hotel.
 • De burgemeester besluit portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen.

Ontwerpbesluit Hogere waarden, Flexwonen DNK

De nieuwbouw van flexwoningen bevindt zich conform de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de wegen Holterbergweg en de Passage en de spoorlijn Amsterdam/Schiphol - Utrecht. Gebleken is dat deze nieuw te bouwen woningen een hogere geluidbelasting gaat ondervinden op de gevels vanwege wegverkeerslawaai dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB en railverkeerslawaai van 55 dB. Er dienen hogere waarden te worden vastgesteld.

Besluit 

 1. Op grond van de Wet geluidhinder het voornemen uit te spreken een hogere toelaatbare geluidsbelasting toe te staan op de gevels van de nieuw te bouwen flexwoningen als gevolg van weg- en railverkeerslawaai.
 2. Het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden hiertoe vast  te stellen en deze zes weken ter inzage te leggen.

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2022-2023

Hierbij treft u het Jaarverslag Leerplicht 2022-2023. Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengen burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten daarvan. De meldingen van ongeoorloofd verzuim zijn het afgelopen schooljaar gestegen ten opzichte van schooljaar 2021-2022. Deze toename is te verklaren door het voorzetten van de preventieve werkwijze en de toename van de complexiteit en zwaarte van de problematiek die wordt gezien binnen gezinnen en bij kinderen. Dit beeld komt overeen met hetgeen we zien in de jeugdhulp. Uit het jaarverslag komen geen directe beleidswijzigingen voort.

Besluit 

 1. Het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vast te stellen.
 2. Het jaarverslag leerplicht 2022-2023 via het postoverzicht ter kennisname aan de raad te versturen.

Slotwijziging gemeente Ouder-Amstel 2023

In de Slotwijziging 2023 zijn voorstellen opgenomen voor budgetoverhevelingen van investeringskredieten en exploitatiebudgetten opgenomen. Ook zijn er 4 budgettair neutrale begrotingswijzigingen opgenomen in de Slotwijziging 2023. Hieronder een overzicht van het verloop van het begrotingsresultaat 2023.


Omschrijving product                                   Lasten        Baten         Saldo    
Primitieve begroting 2023                            € -43.425   € 43.554    € 129    Positief
1e Burap 2023                                             € -13.654   € 13.123    € -531   Negatief
2e Burap 2023                                             € -1.161     € 3.160      € 1.999  Positief
Slotwijziging 2023                                       € 273         € -              € 273     Positief
Resultaat baten en lasten                             € -57.967   € 59.837    € 1.870  Positief
Dotatie reserve overhevelingen budgetten    € -273        € -              € -273    
Resultaat na Slotwijziging 2023                   € -58.240   € 59.837     € 1.597    Positief

Het verwachtte begrotingsresultaat van 2023 is € 1.597.000 positief.

Besluit 

 1. De Slotwijziging 2023 met een positief resultaat van € 1.597.000 goed te keuren. 
  - Overhevelen investeringskredieten € 3.123.750.
  - Overhevelen exploitatiebudgetten € 273.000. 
  - 4x budgettair neutrale begrotingswijziging. 
 2. De Slotwijziging gemeente Ouder-Amstel 2023, ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel

Het betreft een bestemmingsplan op particulier initiatief. Het plan voorziet in het omzetten van het gebruik van de woning Waver 35 met omliggende gronden. De woning behoort oorspronkelijk tot een agrarisch perceel en is daarmee functioneel een agrarische bedrijfswoning. 
De woning is echter niet meer in gebruik als agrarische bedrijfswoning. Het bijbehorende agrarische bedrijf is al enkele jaren niet meer actief. De bedrijfswoning is onlangs aangekocht door een particulier die de woning als reguliere burgerwoning met de bijbehorende gebruiks- en bouwmogelijkheden wil gebruiken.

Besluit

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel’.
 2. Het bestemmingsplan ‘Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel’ (NL.IMRO.0437.BPWaver35-ON01) vrij te geven voor ter visielegging. 
 3. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten ter dekking van eventuele planschade.

Instellen meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert algemene regels voor goed verhuurderschap, denk daarbij aan het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, onredelijke servicekosten en hoge waarborgsommen. Elke verhuurder moet aan de algemene regels voor goed verhuurderschap voldoen. Gemeenten hebben de taak en bevoegdheid gekregen om bij verhuurders en verhuurbemiddelaars te handhaven op deze algemene regels. Daarnaast dient de gemeente een meldpunt in te stellen waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kosteloos en anoniem kan worden gemeld. Doel is om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

Besluit

 1. Het meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap in te stellen.
 2. De raad te informeren over het meldpunt middels overgelegde raadsmemo (overgelegde bijlage 1).

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het bestuurlijk overleg Amstelscheg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de professionele ontmoeting “Verbinding in Veiligheid”.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politieoverleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft de cursus Publiek Leiderschap afgerond.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Netwerkbijeenkomst Politie Amstelland Oost.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met het bestuur van Beth Haim.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 65-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de heisessie van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de uitvaart van mevrouw K.
 • Burgemeester Langenacker heeft de weduwe en zoon van oud-burgemeester d. G. bezocht.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Congres datasturing in het gemeentelijk beleid.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met raadslid.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoonster die wil gaan ondernemen in Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin heeft Bestuurlijk overleg Amstelscheg bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad over Flexwoningen (P-bus terrein in Ouder-Amstel), met wethouder v. D. van Amsterdam en de bestuurder G. van woningcorporatie Ymere.
 • Wethouder Frequin heeft deelgenomen aan Regiegroep Amstelland-Meerlanden.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met de heer B., bouwambtenaar van provincie Noord-Holland, onder andere over subsidies.
 • Wethouder Frequin heeft technische sessie over DNK met raadsleden en grondeigenaren bijgewoond.
 • Wethouder Frequin is op bezoek gewenst bij de Ouderkerkse Ping Pong Club in de Bindelwijk.
 • Wethouder De Jager heeft oriënterend bestuurlijk overleg gevoerd met de EBN.
 • Wethouder De Jager heeft zijn collega wethouders Diemen gesproken in het kader van een mogelijke Regiodeal.
 • Wethouder De Jager heeft de 5 (lokale) energiecoaches informeel gesproken.
 • Wethouder De Jager heeft de Voedselbank Amstelveen bezocht, zij ondersteunen tevens Ouder-Amstel.
 • Wethouder De Jager heeft het bestuurlijk overleg van de Bestuurlijke Regie Schiphol bijgewoond.
 • Wethouder De Jager heeft aan het overleg Arbeidsmarkt vanuit de MRA deelgenomen.

Ouderkerk aan de Amstel, 13 december 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker