Besluitenlijst 28 mei 2024

Aanwezig:

J. Geldhof, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
A.J.E. van der Werf, gemeentesecretaris

Onderwerp

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ROM InWest 30 mei 2024.

Korte inhoud

Het college heeft als aandeelhouder van ROM InWest besloten diverse standpunten in te nemen op de voorstellen van de organisatie ROM InWest. In de AvA ROM InWest van 30 mei 2024 zullen deze standpunten worden ingenomen. 

Besluit 

De burgemeester besluit
1. Wethouder P. Koek-Baks en het hoofd van de afdeling ruimte, J. Gelmers aan te wijzen om de benodigde definitieve besluiten te nemen en de definitieve stukken te ondertekenen inclusief de bevoegdheid tot het geven van een volmacht aan de notarissen van BarentsKrans te Den Haag om de benodigde notariële aktes te kunnen passeren en al datgene te doen dat nodig mocht zijn ten behoeve van de voorgestelde overdracht van de door InWest Regio gehouden aandelen in het kapitaal van ROM InWest aan de aandeelhouders van InWest Regio.

Het college besluit:
1. Wethouder Koek-Baks een stemadvies mee te geven voor de volgende beslispunten voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2024 (op grond van het collegebesluit van 10 november 2022) en in te stemmen met:
a. met schriftelijke besluitvorming (besluitvorming buiten vergadering) ten aanzien van het besluit tot aanpassing van de governance van de ROM InWest organisatiestructuur door middel van een overdracht van de door InWest Regio gehouden aandelen in het kapitaal van ROM InWest aan de aandeelhouders van InWest Regio.
b. Vaststelling jaarrekening InWest Regio en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.
c. Het verlenen van decharge van bestuurders van InWest Regio B.V. voor het gevoerde beleid in 2023.
d. Het verlenen van decharge van commissarissen van InWest Regio B.V. voor het gehouden toezicht in 2023.
e. Het verlenen van een opdracht aan het bestuur van InWest Regio tot het uitoefenen van het stemrecht op de door InWest Regio gehouden aandelen in het kapitaal van het InWest Transitiefonds B.V. (Transitiefonds) tot:
i. het vaststellen van de jaarrekening 2023 Transitiefonds en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming; en
ii. het verlenen van decharge aan het bestuur van het Transitiefonds over het gevoerde beleid in 2023.
f. Het verlenen van een opdracht aan het bestuur InWest Regio tot het uitoefenen van stemrecht op de door InWest Regio B.V. (InWest Regio) gehouden aandelen in het kapitaal van ROM In West tot:
i. het vaststellen van de jaarrekening 2023 van ROM InWest en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming;
ii. het verlenen van decharge aan het bestuur van ROM InWest voor het gevoerde beleid in 2023; en
iii. het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van ROM InWest voor het gevoerde toezicht in 2023; en
g. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van ROM InWest tot het uitoefenen van het stemrecht op de door ROM InWest gehouden aandelen in het aandelen kapitaal van het InWest MKB-fonds B.V. (MKB-fonds) tot:
i. het vaststellen van de jaarrekening 2023 van het MKB Fonds en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming; en
ii. het verlenen van decharge aan het bestuur van het MKB Fonds voor het gevoerde beleid in 2023.
h. Goedkeuring geven aan voorstel tot herbenoeming van de accountant voor een periode van 2 jaar, derhalve voor de boekjaren 2024 en 2025.
i. Goedkeuring geven tot het verstrekken van de opdracht aan de accountant voor de controlewerkzaamheden voor de boekjaren 2024 en 2025.

Onderwerp

Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2024.

Korte inhoud

Op 5 september jl. heeft het college de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel vastgesteld. Naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) op de concept Verordening heeft het college op 28 november besloten de concept Verordening alsnog vrij te geven voor inzage en de reactie aan de ASD vastgesteld. 

Nu de periode van inzage is afgelopen en enkele wijzigingen zijn verwerkt wordt voorgesteld in te stemmen met de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt voorgesteld voor de uitvoering van de verordening de raad te vragen een investering van €20.000 (structureel) te doen en dit te verwerken in de programmabegroting 2025. 


Besluit 

•    In te stemmen met de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2024 inclusief toelichting (met wijzigingen); 
•    De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2024 inclusief toelichting ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
•    De gemeenteraad te vragen de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Ouder-Amstel 2014 in te trekken; 
•    De gemeenteraad te vragen voor de uitvoering van de verordening een investering van €20.000 (structureel) te doen, welke wordt verwerkt in de programmabegroting 2025.

Onderwerp

Huurovereenkomst Rody IT – Wilhelminalaan.

Korte inhoud

Het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan 2 in Ouderkerk aan de Amstel was tot 1 september 2021 verhuurd aan de onderwijsgroep Amstelland. Sinds 1 september 2021 heeft de gemeente Ouder-Amstel het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan weer in eigendom. Op dit moment zijn er acht partijen (Truus Notermans, Coherente, Jeugdplein, Kind & Co, ZienbyEva, River Moon Yoga, Jurren Sluiter, Interkerkelijk Stencil bureau en Huiswerkklas Smile Bijles) die verschillende ruimtes in het pand huren. Zij hebben een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten met Gemeente Ouder-Amstel. Het betreft een tijdelijke situatie voor de komende jaren omdat op termijn het pand gesloopt gaat worden en er huisvesting gepland staat. Tot die tijd wil de gemeente het gebouw tijdelijk verhuren aan maatschappelijke en creatieve instellingen en eventueel gebruiken voor tijdelijke huisvesting voor gebruikers van de Bindelwijk indien dit pand verbouwd gaat worden. ZienbyEva heeft de huur opgezegd voor de docentenkamer en zal eind mei de sleutel inleveren. Er is een nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd opgesteld voor Rody IT, die met goedkeuring van het college en met machtiging van de burgemeester, door wethouder Victor Frequin ondertekend kan worden. Rody IT verzorgt computerhulp op afstand of aan huis, computer reparatie, back-ups (online), smartphone reparatie, web en grafisch design. Het betreft een ruimte van slechts 22,8 m2. Hoewel het niet direct een maatschappelijke of creatieve instelling betreft, willen wij een uitzondering maken omdat de kleine ruimte (22,8 m2) in combinatie met de tijdelijke constructie onaantrekkelijk is voor een maatschappelijke voorziening. Bovendien helpt Rody IT veel ouderen in Ouderkerk met computerproblemen. Regelmatig gaat het om meer dan alleen helpen met de computer en helpt hij bijvoorbeeld met het maken van de bel of draait een lamp in. Veel mensen vinden het ook fijn om een praatje te maken. De overeenkomst loopt van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024. Gekozen is voor deze periode zodat het voor de (mogelijke) verlenging gelijkloopt met een aantal andere huurcontracten in het gebouw, waaronder schilder Jurren Sluiter. 

Besluit

In te stemmen met:
De inhoud van de huurovereenkomst tussen de gemeente en Rody IT voor een ruimte (docentenkamer) in de Wilhelminalaan;

De burgemeester besluit:
Wethouder Victor Frequin te machtigen om de huurovereenkomst te ondertekenen.

Onderwerp

Toevoegen Middenweg aan de gladheidbestrijdingsroute.

Korte inhoud

Op verzoek van inwoners af te wijken van het huidige strooibeleid en de Middenweg standaard op te nemen in de gladheidbestrijdingsroute. E.e.a. vooruitlopend op de evaluatie en aanpassing van het Gladheid beleidsplan in 2024. 

Besluit

Vooruitlopend op de evaluatie en aanpassing van het strooibeleid medio 2024 de Middenweg per direct op te nemen in de gladheid bestrijdingsroute.

Wederzijdse informatie

Burgemeester Geldhof heeft kennisgemaakt met de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam.
Burgemeester Geldhof heeft gesproken met twee leden van het comité 4/5 mei.
Burgemeester Geldhof heeft met jongeren gesproken in het Dorpshuis van Duivendrecht.
Burgemeester Geldhof heeft namens de regio Amsterdam-Amstelland deelgenomen aan de bestuurlijke adviescommissie GHOR.
Burgemeester Geldhof heeft bij het 10-jarig jubileum van Buurtdorp Ouderkerk de Waarderingsspeld uitgereikt aan de initiatiefneemster.
Burgemeester Geldhof heeft op de slotavond van de Avondvierdaagse de wandelaars binnengehaald op het Kampje.
Wethouder Koek-Baks heeft geen externe afspraken gehad afgelopen week.
Wethouder Frequin is op bezoek geweest bij Watersportvereniging Ouder-Amstel bij Jan Benninghbrug.
Wethouder Frequin heeft Cultuur educatieconvenant bij Platform C in Amstelveen getekend samen met wethouders Amstelveen en Aalsmeer.
Wethouder Frequin heeft informatie avond AMV’ers bij Levvel bij CTO in Duivendrecht bijgewoond/mede geleid.
Wethouder Frequin heeft gesproken met leiding van Boeren van Amstel en kennis genomen van hun stavaza en planning.
Wethouder Frequin heeft gesproken met inwoner aan Achterdijk/Ouderkerk.
Wethouder Frequin heeft informatie bijeenkomst voor raadsleden bijgewoond vanuit de ODNZKG over staalslakken.
Wethouder de Maa was aanwezig bij een toelichting van wethouder Groot Wassink over het programma windenergie Amsterdam.
Wethouder De Maa heeft overleg gevoerd met collega wethouder uit Diemen, Marian Everhardt.
Wethouder De Maa heeft was aanwezig bij de infoavond Opvang alleenstaande minderjarige meisjes.
Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met de portefeuillehouders jeugd van de gemeente Diemen en Uithoorn.
Wethouder de Maa heeft bestuurlijk overleg gevoerd met gedeputeerde Rosan Kocken betreffende windenergie in de RES.
Wethouder De Maa heeft een bezoek afgelegd aan de 2e Groenbalkondag, bij de Zonnehofflats in Duivendrecht.
Wethouder de Maa heeft een gesprek gehad met een inwoner betreffende re-integratie.
Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met Coherente.

Ouderkerk aan de Amstel, 4 juni 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, A.J.E. van der Werf    
de burgemeester, J. Geldhof