Besluitenlijst 21 mei 2024

Aanwezig:

J. Geldhof, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
A.J.E. van der Werf, gemeentesecretaris

Jaarstukken 2023 ODNZKG, Meerjarenbegroting 2025-2028 ODNZKG, 1e begrotingswijziging 2024 ODNZKG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ODNZKG) is voornemens om tijdens de Algemeen Bestuurvergadering van 12 juli 2024 te besluiten over de jaarstukken 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad worden ingediend tot 1 juli 2024. In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de jaarstukken 2023 en de meerjarenbegroting 2025-2028. In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds in de kaderbrief (2025-2028) aangegeven, financieel vertaald. De ontwikkelingen zijn opgedeeld in wettelijke bewegingen, beleidswensen en volumeontwikkelingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de stukken in de bijlagen. Het advies aan het college is om de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarstukken 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 en geen zienswijze in te dienen.

Besluit 

De raad voor te stellen: 
Voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (verder: ODNZKG) 

 • Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2028 
 • Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2024 
 • Geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2025-2028

Jaarstukken Duo+ 2023

Met overgelegde concept jaarstukken legt Duo+ verantwoording af over de uitvoering van de taken en afgesproken financiën over 2023. 
De kaders daarvoor zijn vastgesteld in de “Kaders voor de begroting 2023” waar de Raad op 25 mei 2023 mee ingestemd heeft. Er is een positief jaarresultaat Duo+, van € 106.000. Duo+ stelt voor om het overschot terug te betalen volgens de afgesproken verdeelsystematiek. Ondanks het positieve jaarresultaat voor Duo+ als geheel heeft Ouder-Amstel een tekort ten bedrage van € 231.520 aan Duo+ te betalen. De oorzaak van dit tekort is het verschil tussen de vooraf begrote en de werkelijk uitgevoerde taken door het team Vergunning, toezicht en handhaving. De concept-jaarstukken 2023 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Derhalve is het advies aan het college om bijgevoegd raadsvoorstel met het advies om geen zienswijze in te dienen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit 

In te stemmen met het raadsvoorstel Jaarstukken Duo+ 2023 en deze met het advies om geen zienswijze in te dienen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verzamelnota Verbonden Partijen

Groengebied Amstelland, Amstelland-Meerlanden overleg, Metropoolregio Amsterdam (MRA), GGD Amsterdam-Amstelland, ROM InWest, Vervoerregio Amsterdam, Bank Nederlandse Gemeenten, Gemeentebelasting Amstelland en Stichting Rijk hebben hun jaarstukken 2023 en begroting 2025 aangeboden. Dit zijn verbonden partijen met een laag of gemiddeld risico. Middels dit verzamelvoorstel leggen we deze aan u voor. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De jaarstukken, begrotingen en financiële effecten geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

Overgelegd raadsvoorstel “Verzamelnota verbonden partijen”, inclusief het advies om geen zienswijze in te dienen, voor te leggen aan de gemeenteraad.

Tarieven losse verhuur Bindelwijk, Dorpshuis en Wilhelminalaan 2024-2025

Elk jaar worden de tarieven voor de losse verhuur van ruimtes in de Bindelwijk en het Dorpshuis opnieuw vastgesteld. Sinds 2022 hoort daar ook het gebouw aan de Wilhelminalaan bij. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex. Deze bedraagt 2,8% voor de maand februari 2024.

Besluit

De tarieven voor de losse verhuur in de Bindelwijk, Dorpshuis en Wilhelminalaan voor het seizoen 2024-2025 (zie overgelegde bijlage 1) vast te stellen.

Collegevoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke regeling AM-werkorganisatie

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijzigingen van de Wgr is onder meer dat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden uit te voeren. Naar aanleiding van de wijzigingen moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast, daarmee ook de Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie (GR AM werkorganisatie). Onder deze Gemeenschappelijke regeling (GR) functioneert de uitvoeringsorganisatie AM-match. 
De taak van AM-match is de uitvoering van: 

 • de sociale werkvoorziening ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw);
 • arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde; 
 • de doelgroep Nieuw Beschut. 

AM-match voert de bovenstaande taken uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Naast de aanpassingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr, hebben we aanleiding gezien de GR AM werkorganisatie op enkele onderwerpen te actualiseren, om recht te doen aan de doorontwikkeling en huidige dienstverlening van AM-match. De hiervoor gewijzigde artikelen vloeien dus niet voort uit de gewijzigde Wgr. In het geval van de GR AM werkorganisatie is er sprake van een zogenaamde collegeregeling. Bij dergelijke collegeregelingen worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

De voorgenomen wijzigingen leggen we hierbij aan u voor. Wij stellen u voor, gelet op de aard van de wijzigingen, om geen zienswijze in te dienen. Afzonderlijke gemeenteraden binnen de GR AM werkorganisatie maken de afweging of zij een zienswijze willen opstellen. Eventuele zienswijzen worden ingebracht bij het bestuur van de GR AM werkorganisatie op basis waarvan het bestuur waar nodig de gewijzigde GR aanpast. De afzonderlijke colleges vragen toestemming aan de raden om de GR te wijzigen zoals voorgenomen, waarna zij besluiten tot vaststelling van de gewijzigde GR. Na vaststelling in de colleges wordt de gewijzigde GR gepubliceerd conform de regels van de Wgr.

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om: 

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Amstelland Meerlanden (GR AM) werkorganisatie. 2. Wanneer de wijzigingsvoorstellen niet meer inhoudelijk worden aangepast het college toestemming wordt verleend de gemeenschappelijke regeling te wijzigen conform het nu voorliggende voorstel.

Het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) gaat in twee stappen. 
De eerste stap is dat de concept gewijzigde regeling is voorgelegd aan de gemeenteraad voor zienswijze. De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 besloten om geen zienswijze te geven. Nu is de tweede stap van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de orde: het besluit waarmee de gemeenteraad toestemming geeft voor vaststellen van de gewijzigde regeling GR VrAA door het college.

Besluit

 1. De raad voorstellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland conform artikel 1, lid 4 jo. lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wijzigen.

Jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie

AM-match heeft de jaarrekening 2023 in concept, de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 ingediend. De gemeenteraad kan haar zienswijze kenbaar maken ten aanzien van deze begrotingen en de jaarrekening.

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van AM-match;
 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 in concept, onder voorbehoud van instemming van het bestuur van AM-match;
 3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van deze jaarstukken van AM-match.

Vrijlaten compensatie Hersteloperatie toeslagen bij bijzondere bijstand

Ouders, kinderen en ex-partners die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag ontvangen een compensatie en vergoeding van de kosten van de werkelijke schade van belastingdienst. Bij het bepalen van het recht op uitkering wordt deze compensatie vrijgelaten, maar voor een aanvraag bijzondere bijstand is dit aan het oordeel van het college overgelaten. De compensatie van de belastingdienst en de brede ondersteuning op de vijf leefgebieden door de gemeente is bedoeld om mensen een nieuwe start te geven en om het vertrouwen tussen rijk en gedupeerden te herstellen. Door de compensatie ook bij de bijzondere bijstand vrij te laten, wordt voorkomen dat geld dat ter compensatie van ‘ongekend onrecht’ is verstrekt, moet worden ingezet voor het betalen van bijzonder noodzakelijke kosten.

Besluit

In te stemmen met het vrijlaten van de ontvangen compensatie en de vergoeding voor de kosten van de werkelijk schade van de belastingdienst in het kader van de Hersteloperatie toeslagen bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Geldhof heeft met wethouder Frequin en de gemeentesecretaris deelgenomen aan de AM-middag op Fort Diemerdam in de Diemer Vijfhoek.
 • Burgemeester Geldhof heeft een bezoek gebracht aan een echtpaar in Ouderkerk voor de viering van hun gouden huwelijksjubileum.
 • Burgemeester Geldhof was aanwezig bij de Willem Arondéuslezing van N. v. W. in de St Bavo in Haarlem.
 • Burgemeester Geldhof heeft een diamanten bruidspaar in Ouderkerk bezocht en gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met weidevogelexpert omtrent bomen planten bij fietspad A2.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd omtrent organiseren breed cultuurplatvorm.
 • Wethouder Frequin heeft PHO Wonen AM regio voorgezeten.
 • Wethouder Frequin heeft vooroverleg PRT (provinciale regietafel) A’dam/Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder Frequin is bij Amstelbad geweest bij start project schoolzwemmen.
 • Wethouder Frequin was met burgemeester en gemeentesecretaris bij AM-middag in Diemen.
 • Wethouder Frequin heeft PHO Wonen MRA bijgewoond.
 • Wethouder Frequin is (kort) aanwezig geweest bij jubileumbijeenkomst van Participe.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de netwerkbijeenkomst Taaloffensief.

Ouderkerk aan de Amstel, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, A.J.E. van der Werf    
de burgemeester, J. Geldhof