Besluitenlijst 16 april 2024

Aanwezig

 • J. Geldhof, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • A.J.E. van der Werf, gemeentesecretaris

Bestemmingsplan Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel

Het betreft een bestemmingsplan op particulier initiatief. Het plan voorziet in het omzetten van het gebruik van de woning Waver 35 met omliggende gronden. De woning behoort oorspronkelijk tot een agrarisch perceel en is daarmee functioneel een agrarische bedrijfswoning. De woning is echter niet meer in gebruik als agrarische bedrijfswoning. Het bijbehorende agrarische bedrijf is al enkele jaren niet meer actief. De bedrijfswoning is onlangs aangekocht door een particulier die de woning als reguliere burgerwoning met de bijbehorende gebruiks- en bouwmogelijkheden wil gebruiken.

Besluit 

 1. In te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan Waver 35 te Ouder-kerk aan de Amstel, inclusief ambtelijke wijziging.
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Waver 35 te Ouderkerk aan de Amstel (NL.IMRO.0437.BPWaver35-VA01) gewijzigd vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld.

Bestedingsvoorstel projecten Brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GA-LA) in gemeente Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel geeft vanaf 2023 uitvoering aan het Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven (GALA). We zetten ons in voor gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. De gemeente ontvangt in totaal een bedrag van € 684.953 van het Rijk middels de Brede SPUK 2023-2026 om in te zetten op deze thema’s. 

Overgelegd aan het college ligt een overzicht van de lopende en nieuwe GALA-projecten met een daarbij horende kostenraming. Gevraagd wordt in te stemmen met de inzet van de GALA-middelen op de voorgestelde projecten en daarbij horende kostenraming voor het jaar 2024.  

Besluit 

 1. In te stemmen met het bestedingsvoorstel van de projecten Gezond en Actief Leven en een kostenraming in Ouder-Amstel voor de periode 2024.
 2. In te stemmen met het mandateren van wethouder Frequin voor het nemen van besluiten bij nieuwe of gewijzigde bestedingsvoorstellen voor het inzetten van GALA-middelen 2024 en in 2025 en 2026 enkel voor zover het wijzigingen van de huidige bestedingsvoorstellen betreft.
 3. De gemeenteraad via een raadsmemo te informeren over het bestedingsvoorstel van de projecten Gezond en Actief Leven voor de periode 2024. 

Vast te stellen bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’

De voormalige manege ‘Gijsbrecht van Aemstel’ ligt aan de Holendrechterweg 22a in Ouderkerk aan de Amstel. In 2014 zijn de manegeactiviteiten gestaakt. Het terrein wordt sindsdien niet meer gebruikt en de bebouwing is in 2020 gesloopt. In 2013/2014 is door de gemeente Ouder-Amstel een algemene visie opgesteld waarin de planologische en ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend voor dit terrein. Deze visie is in 2017 geactualiseerd. Op basis van dit visiedocument zijn door de gemeenteraad in oktober 2019 uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het manegeterrein. Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 33 nieuwe woningen dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Om de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Besluit 

1. Kennis te nemen van, en in te stemmen met: 

a. de Nota van beantwoording zienswijzen; 
b. de Nota van wijzigingen; 
c. het vast te stellen bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’. 

2. Een hogere waarde vast te stellen voor de Rijkswegen A2 en A9 van 51 dB. 

3. De gemeenteraad voor te stellen om: 

a. in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijze; 
b. in te stemmen met de Nota van wijzigingen; 
c. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
d. het bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPGijsbrechtkwart-VA01, gewijzigd vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
e. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

Vaststelling hogere waarde geluidsbelasting Flexwonen

De nieuw te bouwen (tijdelijke) Flexwoningen bevinden zich conform de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de wegen Holterbergweg en De Passage en de spoorlijn Amsterdam/Schiphol-Utrecht. Gebleken is dat de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidbelasting gaan ondervinden op de gevels vanwege weg- en railverkeerslawaai dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het wegverkeerslawaai en 55 dB voor railverkeerslawaai. Op grond van de Wet geluidhinder heeft er een ontwerp hogere waarde besluit ter inzage gelegen om een hogere toelaatbare geluidsbelasting toe te staan op de gevels van de nieuw te bouwen (tijdelijke) Flexwoningen als gevolg van weg- en railverkeerslawaai. Hiertegen is een tweetal zienswijzen ingediend. Op deze zienswijzen is in de Nota van beantwoording zienswijze een reactie gegeven. Aan het college wordt voorgesteld om een besluit te nemen over de vaststelling hogere waarde geluidsbelasting Flexwoningen.

Besluit 

1.    Kennis te nemen van, en in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;
2.    Ingevolge artikel 76a juncto 110a en 110c van de Wet geluidhinder een hogere waarde voor geluidbelasting vast te stellen voor de Holterbergweg van 56 dB, voor De Passage van 54 dB voor de (hoofd) spoorweg Amsterdam-Utrecht van 58 dB.

Vaststelling Uitvoeringsprogramma U&H-taken 2024 gemeente Ouder-Amstel

Op grond van de Omgevingswet, voorheen op grond van de Wabo, zijn gemeenten verplicht een adequate beleidscyclus te voeren voor de uitvoering van de Uitvoerings- (Vergunningen) en Handhavingstaken (Toezicht en Handhaving). De te voeren beleidscyclus bestaat uit drie onderdelen te weten: (1) een meerjarig uitvoeringsbeleid, (2) een jaarlijks uitvoeringsprogramma en (3) een Jaarevaluatieverslag. Voorliggend voorstel betreft de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma U&H-taken 2024. Met de (tijdige) vaststelling door het college en de aanbieding van het vastgestelde uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad, wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.

Besluit 

 • Het Uitvoeringsprogramma U&H taken 2024 gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.
 • Het raadsbericht inclusief het Uitvoeringsprogramma U&H taken 2024 gemeente Ouder-Amstel voor kennisgeving naar de raad te zenden.

Managementletter 2023

Hierbij treft u de managementletter 2023 aan, uitgebracht door BDO Audit & Assurance B.V.. Naar aanleiding van de interimcontrole van het boekjaar 2023 verstrekt de accountant een verslag van zijn bevindingen op hoofdlijnen. De bevindingen van de accountant zijn in het verslag nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van actiepunten en adviezen. Wij benoemen de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen van de accountant.

Besluit 

1.    Kennis te nemen van de managementletter 2023 uitgebracht door BDO Audits & Assurance B.V. 
2.    De managementletter ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Verklaringen onder eed of belofte

De wet verplicht het college ambtenaren aan te wijzen die verklaringen onder eed of belofte kunnen afnemen in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP. Voor de continuïteit van de uitvoering van haar taken is het team Burgerzaken en KCC gebaat bij uitbreiding van het aantal medewerkers dat namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring onder eed of belofte af mag nemen.

Besluit 

De bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring als bedoeld in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet Basisregistratie personen, met ingang van 1 april 2024, toe te kennen aan mevrouw I.E. G.-J.

1e Begrotingswijziging Duo+ 2024

De eerste begrotingswijziging 2024 van Duo+ komt voort uit 3 aspecten: (1) autonome ontwikkelingen, (2) de structurele doorwerking uit de vastgestelde 2e begrotingswijziging 2023 en (3) ontwikkelingen uit de gemeentelijke begroting van Ouder-Amstel zelf. De vertaling van de financiële effecten uit deze 3 aspecten zijn opgenomen in voorliggende 1e begrotingswijziging Duo+ 2024. De bijdrage van Ouder-Amstel stijgt van € 11.6 mio naar € 12.8 mio. De wijziging betreft in totaal een bedrag van € 1.22 mio. De financiële effecten zijn reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting die op 9 november 20231 vastgesteld is. Derhalve is het advies aan het college om de 1e begrotingswijziging Duo+ 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad, vergezeld van het advies om geen zienswijze in te dienen.

Besluit 

 • De eerste begrotingswijziging Duo+ 2024 naar de gemeenteraad door te sturen.
 • De gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.

Aanwijzing stemlocaties en stembureauleden

Voor de verkiezing van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 moeten op grond van de Kieswet geschikte stemlokalen aangewezen worden. Voor de Centrale Stemopneming op vrijdag 7 juni 2024 moet een geschikte tellocatie aangewezen worden.

Besluit 

1.    Voor de verkiezing van het Europees Parlement in juni 2024 aan te wijzen:

 • 7 stembureaus om te stemmen op 6 juni 2024, conform overgelegde bijlage 1;
 • 1 locatie voor de Centrale Stemopneming op 7 juni 2024, conform overgelegde bijlage 2.

2.    De bevoegdheid om vervangende of extra stembureaus op 6 juni 2024 of een vervangende locatie voor de Centrale Stemopneming op 7 juni 2024 aan te wijzen, te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.
3.    De bevoegdheid om stembureauleden en tellers te benoemen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024 te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.

Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en het Reglement Rijbewijzen moet de burgemeester een beveiligingsfunctionaris aanwijzen welke belast is met het beheer van en het toezicht houden op de naleving van de beveiligingsprocedure paspoorten en rijbewijzen.

Besluit 

 • De Chief Information Security Officer (CISO) aan te wijzen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen;
 • De beleidsmedewerker Dienstverlening aan te wijzen als plaatsvervanger.

Centrale Stemopneming

De keuze tussen een centrale of decentrale stemopneming is aan het college. De keuze moet de gemeente uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) bekend maken. Voorgesteld wordt om de verkiezingsuitslag bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024 vast te stellen door middel van een Centrale Stemopneming.

Besluit 

 1. De verkiezingsuitslag bij de verkiezing van het Europees Parlement in juni 2024 vast te stellen door middel van een Centrale Stemopneming (CSO).
 2. De bevoegdheid om de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) en de tellers voor de Centrale Stemopneming op 7 juni te benoemen te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.

Voordracht herbenoeming lid Raad van Toezicht stichting Amstelwijs

Op 10 juli 2024 vervalt volgens het vastgestelde rooster van aftreden de eerste termijn van mevrouw v. K. als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van stichting Amstelwijs. De gemeenteraad is op basis van artikel 48, lid 12 sub b Wet op het primair onderwijs en artikel 19 lid 2 Statuten Amstelwijs bevoegd tot het (her)benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van stichting Amstelwijs. De Raad van Toezicht draagt namens de oudergeleding van de GMR mevrouw Van Keer voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2024 voor een tweede termijn van vier jaar. Voorgesteld wordt de voordracht van de RvT van Amstelwijs over te nemen en de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de voordracht voor herbenoeming van mevrouw v. K.

Besluit 

 1. De voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs namens de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) tot herbenoeming van mevrouw v. K. als lid van de Raad van Toezicht over te nemen. 
 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs namens de oudergeleding van de GMR tot herbenoeming van mevrouw v. K. per 10 juli 2024 als lid van de Raad van Toezicht.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. N.a.v. deze wijzigingen moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast, ook de gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). We leggen het voorstel voor de aangepaste GR OGZ aan u voor, ter instemming. Doel van deze wetswijziging is o.a. dat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun kader stellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden, waaraan de colleges van hun gemeenten deelnemen, te versterken. Het college stemt in met het concept van de aangepaste gemeenschappelijke regeling en adviseert de raad geen zienswijze op de conceptregeling in te dienen. Ook vraagt het college de raad om toestemming om de GR OGZ te wijzigen zoals voorgenomen.

Besluit 

 1.  In te stemmen met het concept van de aangepaste Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland.
 2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.
 3. De raad voor te stellen: geen zienswijze in te dienen op het concept van de aangepaste GR OGZ en wordt gevraagd toestemming te verlenen om de GR OGZ te wijzigen zoals voorgenomen.

Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2023

Ieder jaar voeren gemeenten de Zelfevaluatie BRP en Zelfevaluatie Reisdocumenten uit. Dit zijn verplichte onderzoeken om te controleren of de processen rondom de Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten aan de wettelijke eisen voldoen. Gemeente Ouder-Amstel scoort voor het onderzoek naar de BRP 89,7% en voor het onderzoek naar de reisdocumenten BRP 97,0%. Door vaststelling van (de uittreksels van) de resultaten van het onderzoek voldoet de gemeente aan de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).

Besluit

 1. De managementrapportage Zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2023 (overlegde bijlage 1A) en de managementrapportage Reisdocumenten 2023 (overgelegde bijlage 1B) vast te stellen. 
 2. De uittreksels Zelfevaluatie BRP 2023 en Reisdocumenten 2023 conform bijlagen 2A en 2B vast te stellen. 
 3. Kennis te nemen van het verslag Volwassenheid BRP 2023 (overgelegde bijlage 1C).

Afvalstoffenheffing 2024 & Verordening roerende-ruimte belastingen 2024

Op 21 december 2023 zijn onder andere de “Verordening roerende-ruimtebelastingen 2024” en de “Verordening afvalstoffenheffing 2024” vastgesteld door de raad. Deze verordeningen zijn met een aantal onjuistheden gepubliceerd op Overheid.nl.

Besluit

De juiste publicatie van de tarieven voor kennisgeving te nemen.

Controleprotocol en Normenkader Ouder-Amstel 2023

Op 21 december 2023 heeft de raad het controle protocol en normenkader 2023 vastgesteld. Het controleprotocol en normenkader voldeden echter niet aan de nieuwe wet- en regelgeving betreffende de rechtmatigheidsverantwoording. 
Het controleprotocol en normenkader zijn herzien en zijn nu conform de nieuwe wet- en regelgeving.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen het aangepaste Controleprotocol en Normenkader Ouder-Amstel 2023 vast te stellen.

Begraafplaatsrechten Ouder-Amstel 2024

In de “Verordening begraafplaatsrechten 2024” die op 21 december 2023 is vastgesteld, zijn enkele tarieven verkeerd vastgesteld. Deze zijn nu aangepast. De aanpassingen betreffen het toevoegen van paragraaf 1.1.3. en het aanpassen van het tarief voor een roef in 4.2.2.2.

Besluit

De gemeenteraad voorstellen de juiste tarieven in de tarieventabel 2024 voor de begraafplaatsrechten vast te stellen.

Controleverordening Ouder-Amstel 2023

In 2017 heeft de Gemeenteraad van Ouder-Amstel de controleverordening voor het laatst vastgesteld. Vanaf het verslagjaar 2023 verschuift de rechtmatigheidsverantwoordelijkheid van de accountant naar het college op basis van de nieuwe wet- en regelgeving. Waar eerst de accountant een oordeel gaf over de rechtmatigheid doet vanaf het verslagjaar 2023 het college dat zelf. De accountant controleert de rechtmatigheidsverantwoording nog wel op getrouwheid. Het is belangrijk om de controle verordening te herzien op basis van de nieuwe wet- en regelgeving zodat de inhoud weer actueel is en het controleprotocol voor de accountantscontrole een correcte basis heeft.

Besluit

De Controleverordening Ouder-Amstel 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Geldhof heeft al wandelend door Ouderkerk nader kennisgemaakt met een raadslid en gesproken met gebruikers van de Oude Hekmanschool.
 • Burgemeester Geldhof heeft kennis gemaakt met de secretaris van het Regionaal Platform Fraudebestrijding.
 • Burgemeester Geldhof heeft een bruidspaar bezocht en gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.
 • Burgemeester Geldhof heeft vanuit de Hindoestaanse gemeenschap het boek Bhagavad Gita in ontvangst genomen.
 • Burgemeester Geldhof heeft wandelend door de wijk Benning nader kennisgemaakt met een raadslid.
 • Burgemeester Geldhof heeft gesproken tijdens de middag in Duivendrecht over senioren en veiligheid.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Algemene Ledenvergadering OVOA.
 • Wethouder Koek-Baks heeft met wethouder Frequin overleg gehad met inwoners omtrent Sluisplein.
 • Wethouder Koek-Baks heeft werkbezoek gebracht aan Vastbouw in verband met parkeeroverlast Molenkade.
 • Wethouder Koek-Baks heeft werkbezoek gebracht aan Stokvis in verband met parkeeroverlast Molenkade.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met collega wethouders Amstelland over de GR OGZ (openbare gezondheidszorg).
 • Wethouder Frequin is naar een ontmoetingsavond voor wethouders en raadsleden geweest van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland.
 • Wethouder Frequin is naar de vitaliteitsochtend van Coherente in de Bindelwijk geweest voor inwoners boven de 67 jaar.
 • Wethouder Frequin is door st. Vollebregt bijgepraat over de RO ontwikkeling rondom de Urbanuskerk.
 • Wethouder Frequin is naar De Haan wielersport geweest. Zij hebben twee fietsen ter beschikking heeft gesteld voor kinderen uit Duivendrecht, zodat de kinderen mee kunnen doen met het initiatief Buiten Bewegen.
 • Wethouder Frequin heeft met wethouder Koek-Baks en inwoners overleg gehad over Sluisplein.
 • Wethouder Frequin heeft samen met wethouder De Maa het Passantenpension geopend.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met de toekomstige exploitanten van het Gezellenhuis in het kader van de komende raadscommissie vergadering.
 • Wethouder De Maa heeft overleg gevoerd met de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel, op locatie.
 • Wethouder De Maa heeft deelgenomen aan het bestuursoverleg AM Match, op locatie.
 • Wethouder de Maa heeft samen met wethouder Frequin het passantenpension voor economisch daklozen op de Wenckenbachweg geopend.
 • Wethouder De Maa heeft een gesprek gehad met de coördinator Buurtgezinnen Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 april 2024
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.J.E. van der Werf 

de burgemeester,

J. Geldhof