Besluitenlijst 09 april 2024

Aanwezig

J. Geldhof, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
A.J.E. van der Werf, gemeentesecretaris

Plan van aanpak perceel Holendrechterweg (tussen Holendrechterweg 12/Watergang)

Het college stelt de raad voor om het perceel, gelegen tussen Holendrechterweg 12 en De Watergang te Ouderkerk aan de Amstel, gedeeltelijk kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie D nummer 2664, te benutten voor de bouw van twee grondgebonden woningen. Dit perceel is in eigendom van de gemeente. De gemeente bouwt zelf geen woningen, daarom wordt voorgesteld dit perceel te verkopen. Na het nemen van dit raadsbesluit wordt de verkoop verder voorbereid door het college conform het Didam arrest en de uitspraak van de Rechtbank. De gemeente zal een tender uitschrijven.

Besluit 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen: 

 • Het perceel, gelegen tussen Holendrechterweg 12 en De Watergang te Ouderkerk aan de Amstel, gedeeltelijk kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie D nummer 2664, te benutten voor de bouw van twee grondgebonden woningen; 
 • Het bovengenoemde perceel via een tender te verkopen met als doel twee grondgebonden woningen.

Geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst met centrumgemeente Amstelveen van Doorstroompuntregio Amstelland

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen centrumgemeente Amstelveen en de Amstelland gemeenten, waarin de dienstverlening betreffende het voeren van de leerplichtregistratie, Doorstroompuntfunctie en taakuitvoering voor de kwalificatieplicht van 16- en 17-jarigen in het mbo door de gemeente Amstelveen is vastgelegd, dateert uit 2011 en is verouderd. 
Veranderende wetgeving, aanvullende registratie eisen en een financiële paragraaf die niet actueel is, maakt een actualisatie van de DVO noodzakelijk. Geadviseerd wordt om in te stemmen met de nieuwe DVO met centrumgemeente Amstelveen en de burgemeester deze te laten ondertekenen.

Besluit 

 • Met terugwerkende kracht, per 1 januari 2024, in te stemmen met de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst (inclusief bijlagen) met centrumgemeente Amstelveen, waarin de regionale dienstverlening betreffende het voeren van de leerplichtregistratie, Doorstroompuntfunctie en taakuitvoering voor de kwalificatieplicht van 16- en 17-jarigen in het mbo door de gemeente Amstelveen is vastgelegd; 
 • De burgemeester de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst te laten ondertekenen.

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2024

Artikel 4:2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2024 geeft aan dat het college per kalenderjaar collectieve festiviteiten kan aanwijzen waarop de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet gelden.

Het ten gehore brengen van muziek, waarbij een hogere geluidsnorm (max. 80 dB(A) is toegestaan op de volgende dagen:

 • Zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 23:00 uur;
 • Vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 00:30 uur;
 • Feestdagen waarbij de volgende dag een gewone werkdag is tot uiterlijk 23:00 uur;
 • Zondag en/of feestdagen waarbij de volgende dag geen werkdag is tot uiterlijk 00:30 uur.

Voor de Oranjefeestweek zijn de begin- en eindtijden waarbij een hogere geluidsnorm is toegestaan als volgt:

 • Woensdag 24 april van 14:00 tot 23:00 uur;
 • Donderdag 25 april van 14:00 tot 23:00 uur;
 • Vrijdag 26 april van 14:00 tot 00:30 uur;
 • Zaterdag 27 april van 12:00 tot 00:30 uur;
 • Zondag 28 april van 14:00 tot 23.00 uur.

Na genoemde tijdstippen dient het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm.
Tijdens de festiviteiten moeten horecainrichtingen er wel voor zorgen dat ze alles doen hetgeen redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horecainrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden.

Besluit 

Uw college wordt geadviseerd, conform artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke Verordening, de volgende dagen in 2024 aan te wijzen als collectieve festiviteiten:

 • De Oranjefeestweek in Ouderkerk aan de Amstel, 24 april tot en met 28  april 2024.

Verklaring van geen bezwaar, toegelaten instelling Stichting Ymere

Stichting Ymere (toegelaten instelling) is bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van flexwoningen op de P-buslocatie binnen het nieuwbouwproject “De Nieuwe Kern” in de gemeente Ouder-Amstel. Het project bestaat uit ongeveer 340 sociale huurwoningen, waarvan 30% is bestemd voor statushouders. Na 15 jaar zullen deze modulaire units door Ymere herplaats worden in de definitieve woningbouw van DNK of elders in Ouder-Amstel of Amsterdam.

Op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet is een toegelaten instelling verplicht om – indien zij onroerende zaken gaat bouwen in een gemeente – het College van die betreffende gemeente een verklaring van geen bezwaar te vragen. Ymere heeft daartoe bijgaand verzoek gedaan (zie bijlage 1). 

Besluit 

 1. Op grond van art 41 Woningwet de verklaring van geen bezwaar te verlenen aan stichting Ymere als toegelaten instelling.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Geldhof heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van Burgemeesters en Commissarissen van de Koning van de MRA.
 • Burgemeester Geldhof heeft een vervolggesprek gehad met de organisatoren van de Feestweek, het Oranjecomité en vertegenwoordigers van de horeca in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Burgemeester Geldhof heeft met Staatsecretaris v.d. B. een bezoek gebracht aan de Oekraïners in Entrada.
 • Burgemeester Geldhof heeft het politiek café met Staatsecretaris v.d. B bezocht.
 • Burgemeester Geldhof heeft de Ondermijningsdag Politie District Oost bezocht.
 • Burgemeester Geldhof heeft deelgenomen aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Geldhof heeft het Oranje Comité ontvangen.
 • Burgemeester Geldhof heeft deelgenomen aan de Stuurgroep Veiligheid en Zorg.
 • Burgemeester Geldhof heeft met een raadslid in de raadszaal vragen beantwoord van leerlingen uit Groep 8 in het kader van het programma Democracity.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met commercieel directeur GVB en met vervoerontwikkelaar GVB.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij bezoek staatssecretaris v.d. B. bij Oekraieners in Entrada/Ouder-Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij politiek café VVD waar gastspreker v.d. B diverse vragen heeft beantwoord.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennisgemaakt met junior ambassadeurs Keti Koti.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij DB-vergadering Groen Gebied Amstelland.
 • Wethouder Frequin is naar een toekomstsessie bij Eigen Haard geweest om te praten over de nieuwe koers van Eigen Haard.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met bewoners en huurdersvereniging over de Azaleastraat.
 • Wethouder Frequin heeft een bezoek gebracht aan de Oekraïners in Entrada, met Staatssecretaris v.d. B.
 • Wethouder Frequin heeft politiek café VVD met Staatsecretaris v.d. B bijgewoond, met veel aanwezigen uit Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met vertegenwoordigers van de Jumbo over de geplande uitbreiding van Jumbo Sluisplein.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met de directeur bestuurder van onderwijsgroep Amstelland.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de presentatie van de visiebrief jeugd van de gemeente Amsterdam.
 • Wethouder de Maa was aanwezig en heeft gesproken bij de informatieavond zonnepanelen Polderzicht van Ouder-Amstel Energie.
 • Wethouder de Maa was gedeeltelijk aanwezig bij twee groepen leerlingen die het programma DemocraCity volgden.

Ouderkerk aan de Amstel, 10 april 2024
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, A.J.E. van der Werf    
de burgemeester, J. Geldhof