Besluitenlijst 07 februari 2024

Aanwezig

 • P.D.A.M. Koek-Baks, locoburgemeester
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • J. Gelmers, locosecretaris

Afwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Effectgestuurd beheerplan openbaar groen Ouder-Amstel 2024-2034

Het “Effectgestuurd beheerplan openbaar groen Ouder-Amstel 2024-2034" geeft inzicht in het beheer en onderhoud van het openbaar groen en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Het beheerplan is opgesteld door middel van een evaluatie van het vorige beheerplan, inspecties en informatie van deskundigen. Op basis van deze bevindingen is bepaald welke maatregelen bijdragen aan een doelmatig en effectief beheer van het openbaar groen aansluitend bij de doelstellingen uit het IBOR.

Na vaststelling van het beheerplan zal de gemeente de maatregelen en acties zoals beschreven uitvoeren. Voor de komende jaren zijn op basis van het huidige beheerplan al ingepland en gebudgetteerd en staan daarmee al in de meerjarenbegroting 2024-2027. Door de provincie Noord-Holland is de eis gesteld om een voorziening voor planmatig onderhoud openbaar groen in te stellen per 2025.

Bij het instellen van de voorziening “planmatig onderhoud openbaar groen” conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is er een actueel beheerplan openbaar groen nodig voor de start van de begrotingscyclus 2025. Dit is een financiële boekhoudkundige aanpassing. Dit betekent dat het beheerplan, gelet op de begrotingscyclus 2025, op korte termijn moet worden vastgesteld. De met het onderhoud samenhangende en geraamde kosten worden betaald uit de naar verwachting in 2024 in te stellen voorziening groot onderhoud openbaar groen. Het beheerplan wordt ter informatie aan de raad gezonden.

Besluit 

 1. Het “Effectgestuurd beheerplan openbaar groen Ouder-Amstel 2024-2034" vast te stellen.
 2. Het bij punt 1 genoemde beheerplan ter informatie aan de raad te sturen door middel van de overgelegd raadsbericht.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, T. G. – G. (Waver 25, 1191KH, Ouderkerk aan de Amstel).

Bij besluit van 13 oktober 2023, is T. G. – G. wonende op de Waver 25 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 15 september 2023 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening.

Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 13 oktober 2023, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 5 november 2023 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 5 november 2023 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 13 oktober 2023 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 5 november 2023 ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 13 oktober 2023 te herroepen en in heroverweging in te trekken.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Witgoed-cadeaukaartactie

Door stijging van energieprijzen komen veel huishoudens financieel in de knel. Dit wordt het eerste en meeste gevoeld onder financieel kwetsbare huishoudens. Deze huishoudens komen in aanmerking voor de zogenaamde Energietoeslag. Daarbij gelden bepaalde inkomensnormen. Dit is directe steun, maar zorgt niet voor blijvende kostenbesparing.

Om de kosten voor energie te verlagen zet de gemeente in op vermindering van het energiegebruik. De huishoudens die via het Sociaal Domein de energietoeslag ontvingen, worden uitgenodigd hun oude en minder energiezuinige koelkast, vriezer, koelvriescombinatie of wasmachine in te ruilen tegen een nieuwe, meer energiezuinige variant. Dit levert blijvende energiebesparing op en daarmee ook een vermindering van de kosten voor het energiegebruik.

Besluit 

In te stemmen met de witgoed-cadeaukaartactie zoals beschreven inclusief voorgestelde dekking van de kosten.

Instemming met de Allonge Anterieure Overeenkomst tevens overeenkomst van contractsoverneming Deelgebied Werkstad Noord – ‘Amstel Design District Fase 2’

Amstel Design District (hierna: “ADD”) is een ontwikkeling binnen Werkstad Noord (Werkstad OverAmstel) op het braakliggende perceel nabij de Willem Fenengastraat aan de Duivendrechtsevaart. Deze ontwikkeling bestaat uit twee fases, Fase 1 met creatieve bedrijvigheid en Fase 2 met voornamelijk woningbouw. De ontwikkelaar van ADD is voornemens om een deel van de ontwikkeling te verkopen aan Eigen Haard. Deze deelontwikkeling “Kavel 4” genoemd, bevat alle sociale en middeldure huurwoningen. In de anterieure overeenkomst (AOK) is vastgelegd dat hiervoor de instemming van de gemeente nodig is.

Middels voorliggende Allonge Fase 2 verlenen we als gemeente toestemming voor de overdracht van Kavel 4 en wordt Eigen Haard gebonden aan de reeds gesloten anterieure overeenkomst (overgelegde bijlage 1 bij AOK Fase 2) voor zover het betrekking heeft op Kavel 4. Hiermee krijgt Eigen Haard de mogelijkheid om Kavel 4 zelfstandig te ontwikkelen en daarmee te voorzien in de grote behoefte aan betaalbare woningen.

Onderdeel van de plannen is het maken van één grote parkeergarage onder Fase 1, waarin ook het parkeren voor Fase 2 wordt voorzien. Omdat deze garage mogelijk nog niet klaar is als de woningen van Eigen Haard klaar zijn, maken we afspraken over tijdelijke parkeerplaatsen binnen Fase 2. Voor Fase 1 is een aparte AOK afgesloten. Omdat de plannen toen nog anders waren, is hierin niet de verplichting opgenomen om het parkeren voor Fase 2 te realiseren. Om dit te regelen sluiten we hiervoor ook een allonge.

Besluit 

 1. In te stemmen met de met de overgelegde Allonge Anterieure Overeenkomst tevens overeenkomst van contract overneming Deelgebied Werkstad Noord – ‘Amstel Design District Fase 2’, versie 18-01-2024; 
 2. In te stemmen met de Allonge anterieure overeenkomst Deelgebied Werk-stad Noord – ‘PGZ-fase 1’; 
 3. Locoburgemeester P.D.A.M. Koek-Baks besluit portefeuillehouder V.L.M. Fre-quin te machtigen om deze overeenkomsten te ondertekenen.

Wederzijdse informatie

 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprekken gevoerd met twee raadsleden.
 • Wethouder Koek-Baks heeft op Provinciehuis samen met fractievoorzitters, griffier en loco secretaris gesprekken gevoerd met twee kandidaten waarnemend burgemeester.
 • Wethouder Koek-Baks heeft samen met wethouder Frequin en 
 • Wethouder de Maa gesprekken gevoerd met kandidaten interim gemeentesecretaris.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij het NY-diner van de OVOA.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer.
 • Wethouder Koek-Baks en wethouder Frequin zijn aanwezig geweest bij afscheid gemeentesecretaris.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de opening van de expositie in het Dorpshuis van de heer G. met een eerbetoon aan de heer A.
 • Wethouder Frequin is naar bestuurlijke begeleidingsgroep Ronde Hoep geweest en is door de aanwezigen als voorzitter van het overleg benoemd.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad over stukken grond in Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad over de straatnamencommissie, die in ontwikkeling is.
 • Wethouder de Maa heeft samen met een inwoner, tevens lid van de Adviesraad Sociaal Domein deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de Top Bestaanszekerheid van de VNG.

Ouderkerk aan de Amstel, 31 januari 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.J.E. van der Werf

de burgemeester,

J. Geldhof