Terugblik tweede informatieavond GASVRIJ Ouder-Amstel 1 september 2021

Op woensdag 1 september vond de tweede informatieavond over GASVRIJ Ouder-Amstel plaats. Zo’n 31 bewoners hebben hier online aan deelgenomen. Tussen de informatieve presentaties door was er via de chatfunctie en de Mentimeter gelegenheid voor inwoners om mee te denken en zijn veel vragen beantwoord. 

In een korte ‘vooravond’ werden de mensen die de eerste informatiebijeenkomst hadden gemist, bijgepraat over de aanpak van het GASVRIJ proces. Ook werden de belangrijkste uitkomsten van de in maart gehouden bewoners enquête nog een keer gedeeld.  Daarnaast werden de belangrijkste warmtetechnieken als alternatief voor aardgas besproken. Ook het waarom van de transitievisie is nog een keer aangegeven. Belangrijk te weten is dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil zijn. Elke gemeente in Nederland levert aan het einde van dit jaar een transitievisie warmte op waarin ze beschrijven hoe de gemeente dat wil gaan realiseren.  

Geen blauwdruk

Ouder-Amstel ligt goed op schema. De visie wordt steeds duidelijker en we vinden het belangrijk dat we bewoners vroegtijdig informeren en dat zij die dat willen vanaf het begin kunnen meedenken. Wethouder Axel Boomgaars gaf in zijn welkomstwoord aan waarom deze Transitievisie Warmte er komt “Het doel is om de CO2-uitstoot en de daarbij horende klimaatveranderingen tegen te gaan. We willen deze visie samen met inwoners, bedrijven en andere stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en netbeheerders) ontwikkelen. Daarbij houden we oog voor betaalbaarheid, zetten we kleine stappen en maken we slimme keuzes. Ook is de transitievisie geen blauwdruk en doen we geen uitspraken met welke wijken we gaan beginnen. Dit document geeft een richting voor het uitwerken van de wijkplannen die we vanaf 2022 met inwoners gaan maken. Bewoners maken uiteindelijk zelf hun keuzes.’ 

Overzicht van kansrijke warmtetechnieken per wijk

Daarna lieten in drie presentaties beleidsadviseur energietransitie van gemeente Ouder-Amstel, Merel Tilstra, en warmteregisseur namens Sweco, Joost Muusze, zien dat de Ouder-Amstelse transitievisie steeds meer vorm en inhoud krijgt. Zo werd er al een eerste doorkijk gegeven welke  warmtetechnieken per wijk in Ouder-Amstel kansrijk zijn.
Tenslotte is gesproken over wat bewoners zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar ook elektrisch koken en verwarmen met een (hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen. De gemeente wil veel ruimte bieden voor initiatieven en kan hierbij verschillende rollen aannemen. Dit kan de ene keer een ondersteunende en faciliterende rol zijn, de andere keer een meer directieve rol waarin de gemeente zelf met een plan voor een buurt of wijk komt.
Tussen de presentaties konden bewoners hun vragen stellen, zie hiervoor de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook werd op tal van punten hun mening gevraagd via Mentimeter. 

De gemeenteraad stelt transitievisie vast

De inbreng die door bewoners is gegeven tijdens deze tweede informatieavond wordt de komende periode nog verwerkt in de definitieve versie van de transitievisie warmte. De planning is dat de transitievisie warmte door de gemeenteraad van Ouder-Amstel wordt besproken in de commissie Ruimte van 18 november 2021. Op 25 november 2021 stelt de gemeenteraad de transitievisie vast.
De transitievisie warmte wordt na vaststelling in het college van burgemeester en wethouders (gepland voor 12 oktober) gepubliceerd op deze website. Wilt u de presentaties van de tweede informatiebijeenkomst ontvangen stuur dan een mail naar gemeente@ouder-amstel.nl