Bewonersonderzoek

In maart is een online bewonersonderzoek gehouden over GASVRIJ Ouder-Amstel. De bedoeling van dat onderzoek was om een eerste beeld te krijgen hoe de situatie in de wijken is en hoe er door bewoners nu gedacht wordt over aardgasvrij stoken en koken in de toekomst. De antwoorden die deelnemers gaven op vragen over hun woonsituatie geven een indruk van wat inwoners ondernemen op gebied van isolatie en investeringen in een duurzaam huis. 

Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht ligt nog een isolatieopgave. De helft van de deelnemers geeft aan dat in de afgelopen tien jaar hun huis niet is geïsoleerd. De twee woonkernen verschillen niet wezenlijk van elkaar. Het valt op dat in beide kernen het noordoostelijk deel wordt aangemerkt als buurten waar men in de toekomst wil isoleren, al is dit beperkt. De helft van alle deelnemers antwoordt niet van plan te zijn de komende tien jaar te isoleren, of heeft daar geen invloed op. 

Negen van de tien deelnemers geeft aan te verwarmen met een CV-ketel. Van hen is een derde van plan om op termijn deze te vervangen. Kijkend naar de antwoorden van de deelnemers lijkt in beide kernen beperkte behoefte om te investeren in duurzame energie-opwek. In Duivendrecht is deze behoefte er nog het meest in dezelfde noordoostelijke hoek. In Ouderkerk aan de Amstel ligt de behoefte aan de zuidkant van de Amstel. Maar uit het onderzoek is niet een duidelijke wijk aan te wijzen waar een grote wens tot isolatie en/of vervanging van verwarming is om daar als eerste te beginnen met de overstap naar aardgasvrij. 

Meningen van inwoners

De meerderheid van de inwoners hecht geen grote waarde aan of neemt een neutrale positie in het belang van het aardgasvrij maken van woningen. Ook zijn de meeste deelnemers niet bereid om een eigen bijdrage te leveren aan de kosten die de transitie met zich meebrengt. In de verdeling over de buurten zijn hier geen verschillen in te zien. 

Bijna twee derde van de deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Met name de kosten en het geluid en/of trillingen als gevolg van een nieuwe warmteoplossing zijn voor de deelnemers belangrijk. Deelnemers gaven aan ook andere aspecten belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld onderzoeken van alternatieve technieken als waterstof en het belang dat inwoners zelf kunnen beslissen welke warmteoplossing zij toepassen in huis. 

Ook vragen deelnemers zich af waarom deze transitie in Nederland nodig is, en waarom elders in Europa andere keuzes worden gemaakt. De deelnemers geven aan het belangrijk te vinden zelf te willen nadenken over een alternatieve warmteoplossing. Er is beperkt vertrouwen in de expertise van de gemeente voor een alternatieve oplossing. Inwoners geven het advies om inwoners in te lichten over de kosten en hen niet voor het blok te zetten voor zulke ingrijpende plannen.

Initiatieven in de buurten

In Ouderkerk aan de Amstel lijken iets meer bestaande initiatieven te zijn dan in Duivendrecht. Initiatieven die genoemd worden waarbij deelnemers betrokken zijn:

  • Flats aangesloten op warmtenet – Duivendrecht (Eigen Haard en Vattenfall)
  • Ouder-Amstel Energie – Ouderkerk aan de Amstel
  • Coöperatie Windvogel – Ouderkerk aan de Amstel
  • Verschillende initiatieven vanuit de gemeente:
    • Onderzoek VvE – Duivendrecht 
    • Gezamenlijke inkoop zonnepanelen – Ouderkerk aan de Amstel
    • Isolatiecollectief – Duivendrecht