Regionale Energiestrategie

Om de serieuze problemen die de opwarming van de aarde met zich meebrengt te beteugelen, zijn drastische maatregelen nodig. In 2019 is het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is onder andere afgesproken dat allerlei partijen (overheid, bedrijfsleven, energiemaatschappijen en maatschappelijke instellingen) samen een grote hoeveelheid duurzame energie (via zon en wind) moeten gaan opwekken. Dit streven wordt verder uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie, ook wel RES genoemd.

Opwek duurzame energie

Regionale energiestrategie 

Ouder-Amstel kijkt net als alle andere gemeenten naar geschikte plekken om duurzame energie op te wekken. Dit doen we niet alleen. We hebben gesproken met verschillende mensen, zoals energie-experts, natuur- en milieuorganisaties en inwoners. Daar kwam uit dat in ieder geval op alle daken, geluidschermen langs snelwegen en boven grotere parkeerplaatsen zonnepanelen gewenst zijn. Dat is alleen niet genoeg om te kunnen voldoen aan de energievraag. Daarom zijn we ook op zoek gegaan naar een plek waar mogelijk windmolens of zonnevelden kunnen komen. Een zone ten westen van de snelweg A2, tussen de Burgemeester Stramanweg in het noorden en rivier de Holendrecht in het zuiden hebben we aangewezen als zoekgebied. Samen met allerlei partijen zoals provincie, natuurorganisaties maar ook bewoners onderzoeken we de komende maanden de opwekmogelijkheden in het zoekgebied.
Eind 2020 wordt de input van alle betrokken partijen verzameld en nationaal doorgerekend. Uiteindelijk zal in juni 2021 een definitieve RES aan alle betrokken overheden worden voorgelegd ter vaststelling.

zoekgebied RES Ouder-Amstel

Afbeelding: De grove contouren van het zoekgebied in Ouder-Amstel.

Vervolg

Alle gemeenten in Nederland zijn bezig met het opstellen van een RES. In de zomerperiode gaat het Rijk de opbrengst van elke concept-RES doorrekenen om te zien of het landelijke doel wordt gehaald. Volgend jaar, uiterlijk 1 juli 2021, moet de gemeenteraad de RES definitief vaststellen. Tot die tijd willen we als gemeente met diverse partijen in gesprek om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen.

Meer informatie