Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Logo DigiDKlacht over de gemeente 

Klacht per brief 
Als u een klacht heeft, kunt u een brief schrijven. Deze brief richt u aan de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, of de gemeenteraad. In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Zo’n schriftelijke klacht moet u wel binnen één jaar na het voorval insturen. In deze brief zet u:

 • De datum;
 • Uw naam en adres;
 • Uw handtekening;

Stuur kopieën van alle relevante stukken mee. 

Wat gebeurt er met uw klacht?
Wij bevestigen eerst de ontvangst van uw schriftelijke klacht. Er wordt nagegaan of de klacht kan worden behandeld. Er kunnen redenen zijn waarom wij uw klacht niet behandelen. Bijvoorbeeld: 

 • Het gedrag waarover uw klacht gaat, is al eerder in een klachtenprocedure aan de orde geweest;
 • U had tegen een besluit waarmee u het niet eens bent en waarover u klaagt in een eerder stadium bezwaar kunnen maken door een bezwaarschrift in te dienen;
 • U had in een eerder stadium beroep kunnen instellen bij de rechter;
 • Het gedrag waarover uw klacht gaat, is al beoordeeld door een rechter.

In principe wordt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact met u opgenomen. De klachtencoördinator zorgt dat uw klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Uw klacht behandelen wij uiteraard vertrouwelijk. 

U kunt uw klacht mondeling toelichten
Bij een klacht over een ambtenaar beoordeelt zijn of haar afdelingshoofd normaal gesproken uw klacht. Als u een klacht hebt over (een lid van) het gemeentebestuur dan neemt het college van burgemeester en wethouders uw klacht in behandeling. Het afdelingshoofd of het college nodigt u en degene over wie geklaagd wordt in principe uit voor een gesprek.

Het is verstandig om thuis al op een rijtje te zetten waarover u het wilt hebben. Dit voorkomt dat u tijdens het gesprek vergeet belangrijke dingen te noemen.

Kort na het gesprek nemen wij een beslissing. Meestal krijgt u binnen zes weken een beslissing.

Nationale ombudsman
Als u het niet eens bent met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, kunt u hulp krijgen van de Nationale Ombudsman. Het postadres is: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.  

U moet de Nationale Ombudsman daarvoor binnen een jaar nadat uw klacht door de gemeente is afgehandeld benaderen. Dat kan schriftelijk, digitaal of telefonisch. Als u twijfelt over een verzoek tot behandeling bij de Nationale Ombudsman, bel dan het (gratis) telefoonnummer 0800 - 335 55 55, of kijk op de website van de Nationale ombudsman.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.