Amstel Business Park Zuid (Werkstad OverAmstel)

Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) ligt ingeklemd tussen Duivendrecht, Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. In het Ruimtelijk beleid van de gemeente is de ambitie vastgesteld om het ABPZ te transformeren van klassiek bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Daarbij is plaats voor intensivering van ruimtegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere kwaliteit en meer menging met andere functies.

Amstel business park zuid

De gemeente heeft haar Ruimtelijk beleid voor de ontwikkeling van het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) vastgelegd in de Ruimtelijk-economische visie (pdf, 22 MB) (vastgesteld 12 oktober 2017) en Richtlijnen voor ontwikkeling (pdf, 11 MB) (vastgesteld 4 juli 2019). 
Wilt u deze documenten inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl. De stukken worden naar u gemaild. 

Het Ruimtelijk beleid richt zich enerzijds op elementen die voor de hele Werkstad OverAmstel gelden, zoals duurzaamheid, infrastructuur en programma, anderzijds op een specifieke aanpak per deelgebied.

Het Ruimtelijk beleid zal dit jaar verder worden aangevuld met een beeldkwaliteitsplan, een m.e.r.-beoordeling en een energiescan van het gebied.

De beoogde transformatie wordt door de gemeente gefaciliteerd op basis van initiatieven vanuit de markt. Aan de hand van het ruimtelijk beleid en andere beleidskaders wordt een initiatief beoordeeld. Als deze passend is binnen het beleid wordt met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst gesloten.

Wat houden de richtlijnen in?

De richtlijnen zijn geen regels, maar principes en uitdagingen. De afzonderlijke ontwikkelingen moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van Werkstad OverAmstel als geheel.

De manier waarop deze principes worden toegepast moet aansluiten bij iedere ontwikkeling. Daarom worden de principes niet in dwingende regels gevat, maar als uitdaging meegegeven aan de ontwikkelende partijen in het gebied. 
Er zijn zes principes;

  1. Activeer de straat en organiseer interactie;
  2. Werk aan innovatieve mobiliteit;
  3. Werk aan fossielvrije energievoorzieningen;
  4. Maak leefbare en klimaatadaptieve openbare ruimte en gebouwen;
  5. Bouw aan een leefbare en afwisselende stad;
  6. Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen.

Om het een aantrekkelijk en leefbaar gebied te maken helpen deze principes bij de herontwikkeling. Een gebied waarbij er afwisseling is in bouwhoogten, er rekening wordt gehouden met inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid van gebouwen en omgeving. 

Drie deelgebieden

Werkstad OverAmstel is voor de richtlijnen verdeeld in drie deelgebieden; Werkstad Noord, Weespertrekvaart en Werkstad Zuid. Elk deelgebied heeft zijn specifieke kenmerken en een eigen programma voor werken en/of wonen en/of recreëren.

Amstel business park zuid deelgebieden

Werkstad Noord; wonen en werken in hoge dichtheid

In Werkstad Noord wordt ingezet op een gemengd gebied met 30% werken, 30% wonen en 40% is optioneel voor wonen of werken. 
Wonen kan in de hoogte, maar ook aan de Duivendrechtsevaart, in woonboten en aan de Spaklerweg. Met de metrohalte Overamstel is er een optimale bereikbaarheid, maar vanaf de westkant moet de bereikbaarheid beter.

Weespertrekvaart; naar het water

Het deelgebied Weespertrekvaart ligt relatief in de luwte, aan de oostzijde van het spoor. Hier wordt ingezet op 20% werken, 40% wonen en 40% is optioneel voor wonen of werken.
Met het Bajeskwartier als buren kan hier een hoog stedelijk woonmilieu ontstaan met ruimte voor bijzondere voorzieningen.

Werkstad Zuid; economie voor de stad

In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, staat werken centraal. Het programma in dit gebied is gericht op 100% werken. 
Door het werken te intensiveren en te mengen met voorzieningen, hotel en horeca, ontstaat een stedelijk werkgebied met een sterke relatie met de stad.

De autobedrijven, groothandels en (bouw)materialenhandel vervullen een belangrijke functie in de stad en ontvangen veel bezoekers. Langs de Duivendrechtsevaart zijn er mogelijkheden voor ontwikkelen van verblijfsplekken en een doorgaande fietsroute naar rivier de Amstel. 

Onderdeel van de transformatie naar Werkstad OverAmstel is het in Werkstad Zuid op strategische plekken vrijmaken van de kade van de Duivendrechtsevaart. Lees verder op Woonboten in Werkstad OverAmstel.

Archiefweb