Reactienota voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Alle aanwonenden zijn per brief van 17 november 2020 geïnformeerd over het project. Dit waren alle bewoners van de Prins Hendrikstraat, Raadhuislaan, de Drieburg, Vondelstraat 2 t/m 35 en de hoekwoningen Hoger Einde-Zuid 1 en Dorpsstraat 40. Dit zijn in totaal 120 adressen. Aan hen werd gevraagd om wensen en verbeteringen in te dienen. Hierop kwamen 35 reacties waaronder van een reactie van een Vereniging van Eigenaren.

In de onderstaande onderwerpen worden alle wensen van de huishoudens per onderwerp genoemd. Sommige huishoudens hebben op meerdere onderwerpen gereageerd. Per onderwerp is de reactie hierop van de Gemeente te zien.

Riolering

 • Twee bewoners merken op dat hun riool op de Raadhuislaan vaak verstopt is. 
  - Het uitgangspunt is dat dit niet ligt aan het hoofdriool, maar de huislaansluiting (leiding tussen woning en hoofdriool). De gemeente gaat huisaansluiting vervangen.

Groen

 • Eén bewoner wenst dat het groenvak op de kop van Raadhuislaan 2 wordt opgehoogd.
  - De bestrating sluit aan op de Dorpstraat en zal op de kop van Raadhuislaan 2 nagenoeg niet worden opgehoogd. De verwachting is dat het groenvak dan ook nagenoeg niet wordt opgehoogd.
 • Eén bewoner wenst een boom nabij Vondelstraat 3 zodat daar niet fout kan worden geparkeerd.
  - Gebleken is dat daar geen kabels en leidingen liggen. De gemeente wil aan dit verzoek meewerken en gaat hier één extra boom planten. Het aanbrengen van een extra boom op deze locatie past in het patroon van bomen in de Vondelstraat.
 • Twee bewoners wensen dat de bomen worden vervangen, en dat de nieuwe bomen geen sap af gevende bomen zijn. 
  - De huidige bomen zijn geen sap afgevende bomen.
 • Eén bewoner merkt op dat het zonde is dat bij elke ophoging de bomen worden vervangen; zo zijn er nooit volwassen bomen. 
  - Er is een inmeting uitgevoerd en de bomen zijn ook onderzocht. Hieruit is gebleken dat de zuilvormige zomereiken (nabij het gemeentehuis) op dezelfde locatie herplant kunnen worden. Hierdoor kan ook de ondergrond worden aangepast zodat de bomen beter kunnen groeien. De boom op de hoek Vondelstraat – Raadhuislaan heeft een te grote beschadiging aan de stam en wordt vervangen door een boom van hetzelfde soort en ongeveer dezelfde maat. Het straatwerk bij de sierperen (bij Vondelstraat 27 t/m 33 en 18, 20) gaat te veel omhoog waardoor de verwachting is dat de sierperen dit niet zullen overleven. Deze bomen kunnen niet worden herplant en worden daardoor vervangen door nieuwe sierperen. De nieuwe bomen die doorgaans geplant worden hebben een plantmaat (omtrek van de stam) van 16 tot 18 of 18 tot 20 centimeter. De gemeente zal afwijkend hierop bomen planten met een plantmaat 20 – 25 centimeter indien deze verkrijgbaar zijn bij de leveranciers.
 • Eén bewoner wenst dezelfde lage begroeiing, een andere bewoner wenst hortensia’s, een andere wenst lonicera nitida. Er wordt door een andere bewoner gevraagd of wederom hogere en kleurige lage begroeiing kan worden geplant. Er wordt door één bewoner opgemerkt dat de beplanting vaak wordt vervangen. 
  - De gemeente plant struiken aan die bloeiende soorten zijn (die stuifmeel/nectar leveren voor insecten, dan wel bessen voor de vogels). Voor de lage begroeiing is gekozen voor Ligustrum obtusifolium Darts Spreader. De verwachting van de gemeente is dat de bewoners het als fraaier gaan ervaren en is daarnaast een robuuste soort.
 • Eén bewoner wenst meer groen in de Prins Hendrikstraat. 
  - Hele kleine verharde plekken langs de huidige weg zijn onvoldoende geschikt om hier openbaar groen aan te planten. Meer groen is daardoor alleen mogelijk als het ten kosten gaat van een parkeervak. Gezien de parkeerdruk in de Prins Hendrikstraat gaat de gemeente ervan uit dat hier geen draagvlak voor is. Meer openbaar groen is daarom nu niet opgenomen in het ontwerp. Met meer draagvlak is dit wel bespreekbaar. In de Vondelstraat nabij nr 18 en 17 zijn er wel 3 extra groenvakken bijgekomen.

Wegmeubilair

 • Eén bewoner wenst meer zitgelegenheden bij het gemeentehuis. 
  - Er zijn drie banken voor de entree van het gemeentehuis, aan de Raadhuislaan zijn ook drie banken. Dit wordt voldoende geacht.

Verlichting

 • Twee bewoners wensen dat de verlichting niet in de slaapkamers schijnt. 
  - De gemeente gaat de armaturen -indien mogelijk- gedeeltelijk afschermen zodat de verlichting minder horizontaal schijnt. De ledverlichting zelf is al veel beter gericht op de bestrating dan de niet ledlampen.
 • Acht bewoners wensen dat de straatverlichting niet sterker wordt. 
  - Veel bewoners ervaren de nieuwe ledverlichting als sterker. Dat komt enerzijds doordat de oude lampen niet meer de lichtsterkte geven die ze behoren te geven en anderzijds doordat de doorzichtige kap eromheen niet meer zo helder is door oxidatie en mosvorming. Daarnaast schijnen de nieuwe ledlampen de eerste paar maanden ook sterker, om daarna af te zwakken naar het gewenste niveau. Uiteindelijk wordt de nieuwe verlichting niet sterker dan de oorspronkelijke verlichting zoals die ooit was aangebracht.
 • Eén bewoner wenst betere verlichting bij de hangplek bij het oorlogsmonument en bij de ingang gemeentehuis. 
  - Rondom het oorlogsmonument / de hangplek staan twee lichtmasten. Tegenover de ingang van het gemeentehuis en tegenover de linker- en rechterhoek van het gemeentehuis staan lichtmasten. Dit wordt als voldoende geacht. De lichtmast tegenover de ingang van het gemeentehuis wordt wel uit de haag gehaald, zodat deze op grond van de gemeente staat.
 • Elf bewoners wensen meer verlichting op de Prins Hendrikstraat. 
  - De lichtmasten zijn onevenredig verspreid in de straat, doordat er nabij de Vondelstraat drie lichtmasten relatief dicht op elkaar staan in verhouding tot de overige masten. De lichtmasten worden herverdeeld over de straat, waardoor de verwachting is aan de klacht wordt tegemoet gekomen.

Wegen

 • Twee bewoners merken op dat de bestrating voor het gemeentehuis slecht is. Twee bewoners merken op dat er flinke kuilen zijn, waardoor er plassen blijven staan. 
  - De bestrating is verzakt, behalve boven het onderheide riool. De gemeente gaat de ontstaande glooiing ongedaan maken. Zoals reeds in de brief was vermeld, wordt de bestrating bij het gemeentehuis vervangen door andere stenen. Door beide maatregelen is de verwachting dat de problemen voor de komende jaren verholpen zijn. Echter, het is ook de verwachting dat de weg de komende decennia zal blijven verzakken met de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen.
 • Eén bewoner wenst dat het voetpad wordt aangepast in verband met een entree voor de woning voor een mindervalide. 
  - De gemeente gaat in overleg met de bewoner het voetpad bij de entree aanpassen.
 • Vijf bewoners wensen een iets breder parkeervak in de Vondelstraat zodat er niet in het groen wordt uitgestapt, dan wel een smallere groenstrook. Drie bewoners wensen geen groenstrook / smallere groenstrook/ meer verharding ten behoeve van hygiëne/hondenpoep/vuil en gemak. 
  - De gemeente gaat aan de kant van de groenstrook een uitstaptegel aanleggen, zodat men hier niet in het groen hoeft uit te stappen. Zoals eerder is gemeld onder “groen”, gaat de gemeente ook een robuuste soort begroeiing aanbrengen, en maatregelen treffen tegen het wandellen tussen de struiken door. Daarnaast wijst de gemeente ook naar het geldende hondenbeleid met opruimplicht. De uitstaptegel gaat uiteindelijk niet ten koste van het oppervlak van het groenvak, maar van de weg en het voetpad.
 • Eén bewoner merkt op dat parkeren lastig is in de bocht van de Vondelstraat. 
  - Door het toepassen van (overrijdbare) uitstaptegels is de verwachting dat het inparkeren in de bocht makkelijker wordt.
 • Drie bewoners vragen zich af of het Vondelpad ook wordt opgehoogd.
  - Het Vondelpad is verzakt, maar heeft geen kuilen/glooiing omdat hier geen onderheid riool aanwezig is. Daarom wordt het Vondelpad niet meegenomen. Aan het Vondelpad bevinden zich wel schuren van de bewoners van de Vondelstraat. De gemeente gaat de bestrating tussen de schuren minimaal 10 cm ophogen zodat de bewoners beter toegang hebben tot hun schuren.
 • Eén bewoner vraagt zich af wat er wordt gedaan met de bestrating nabij de deuren (Vondelstraat). 
  - De strook verharding langs de woningen van de Vondelstraat die ca. 1 meter breed is, is in eigendom van de bewoners. De gemeente heeft -gezien het openbare karakter van dit verharde gedeelte- de intentie om dit te herstraten en eventueel op te hogen zonder de kosten in rekening te brengen bij de bewoner. Indien de bewoner niet wenst dat de gemeente hun verharde gedeelte herstraat, gaat de gemeente dit bij deze bewoner niet uitvoeren. Het niet mee gaan met de ophogen van de rest van de bestrating, betekent wel dat de bewoner wateroverlast gaat ervaren.
 • Eén bewoner merkt op dat het hekwerk onder de poort tussen de Vondelstraat 18 met 19 is verzakt en dat er onkruid groeit. 
  - Het hekwerk is niet in eigendom van de gemeente en is geen onderdeel van de openbare ruimte. Daarom gaat de gemeente geen werkzaamheden uitvoeren aan het hek onder de poort.
 • Elf bewoners wensen dat de parkeervakken duidelijk worden aangegeven om zo het wildparkeren in de Prins Hendrikstraat tegen te gaan. Eén bewoner wenst betere parkeervakken.
  - De gemeente gaat de parkeervakken zoals die zijn aangebracht in de Vondelstraat en aan het einde van de Prins Hendrikstraat doorzetten in de rest van de Prins Hendrikstraat. De gemeente acht dat deze vormgeving duidelijk is voor de gebruiker.
 • Elf bewoners wensen dat de weg recht wordt aangelegd / geen “golven” door de straat. 
  - De gemeente gaat de gehele straat opbreken en opnieuw aanleggen met bestaand materiaal. Hierdoor is de verwachting dat straat strak wordt aangelegd zonder “golven”.
 • Eén bewoner wenst nieuwe klinkers in de Prins Hendrikstraat. Eén bewoner wens dat de oude klinkers in de Prins Hendrikstraat worden hergebruikt. 
  - De straatstenen zijn nog niet afgeschreven. Daarom gaat de gemeente deze stenen hergebruiken. Kapotte gebakken klinkers worden vervangen door nieuwe betonnen straatstenen.

Verkeer

 • 12 bewoners wensen meer drempels om onder andere de snelheid van wielrenners ook te verlagen. Twee andere bewoners wensen meer snelheidsremmende maatregelen. Eén bewoner wenst geen drempels. Dit beperkt de snelheid niet maar zorgt wel voor geluidsoverlast. 
  - De straten worden duurzaam veilig ingericht, zoals dat hoort bij een 30 km/u-zone. Dit houdt in dat er plateau’s tussen de 50 en 100 meter worden aangelegd. Er komt een plateau op de kruising Vondelstraat-Vondelpad ter hoogte van het huidige zebrapad. Hier wordt de straat ook versmalt. In de Prins Hendrikstraat wordt gekozen voor alleen een versmalling nabij Prins Hendrikstraat 3, omdat een plateau met de hele oude bebouwing mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de bebouwing. Drie bewoners wensen een zebrapad op hoek Raadhuislaan en Vondelstraat. Twee bewoners wensen een duidelijker aangegeven oversteekplaats voor onder andere bewoners van De Drieburg. 
 • Eén bewoner wenst een oplossing voor de onduidelijke voorrangsituatie van het kruispunt Vondelstraat - Raadhuislaan. 
  - Op de hoek van de Raadhuislaan met de Vondelstraat wordt een volledig plateau aangelegd en is er zo een duidelijke voorrangssituatie gecreëerd (gelijkwaardig kruispunt). Hierdoor voldoet de gemeente ook aan een duurzaam veilige inrichting. Indien hier een zebrapad wordt aangelegd, kan dat juist een onduidelijke voorrangssituatie veroorzaken. Daarnaast is een zebrapad hier moeilijk inpasbaar. Een zebrapad behoort na de bocht te komen en in deze situatie pas na de mindervalide parkeerplaats. De verwachting is dat dit te veel uit de loop is van de gebruiker. Hierdoor wordt hier geen zebrapad aangelegd. Op het nieuwe plateau Vondelstraat-Vondelpad wordt een zebrapad aangebracht voor een verhoogde attentie waarde.
 • 12 bewoners merken op dat er te hard wordt gereden. 
  - Uit gegevens blijkt dat het percentage dat te hard rijdt erg klein is. De straten zijn echter nu niet geheel conform de normen (duurzaam veilig) die gelden voor de inrichting van een30 km/u-zone ingericht. De beoogde aanpassingen zijn hiervoor beschreven.
 • Twee bewoners wensen meer 30 km/u-borden. 
  - De straten die worden aangepakt bevinden zich in een 30 km/u-zone. In zo’n zone worden geen borden geplaatst om de maximumsnelheid te herhalen.
 • Elf bewoners wensen dat de Prins Hendrik een woonerf wordt.  
  - De Prins Hendrikstraat is een vrij smalle en voornamelijk rechte weg. Hierdoor is het niet mogelijk om de straat in te richten als een woonerf. Daarom blijft de straat onderdeel van de 30 km/u-zone.
 • Eén bewoner wenst dat fietsers en automobilisten gescheiden worden. 
  - De straten zijn onderdeel van een 30 km/u-zone. In een dergelijke zone worden fietsers en automobilisten niet gescheiden. De automobilist moet voornamelijk achter de fietser blijven rijden, en indien mogelijk (bij afwezigheid van een tegenligger) inhalen. Hierdoor blijft de snelheid van de automobilist laag.
 • Eén bewoner wenst dat de auto te gast is in de Raadhuislaan. 
  - De verkeersintensiteit van het gemotoriseerd verkeer ten opzichte van de hoeveelheid fietsers leent zich er niet voor om hier een fietsstraat van te maken. Daarom blijft de inrichting van de straat zoals die is.
 • Twee bewoners wensen eenrichtingsverkeer. 
  - Door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Raadhuislaan en/of Vondelstraat moet het verkeer dat de andere kant op wil rijden, op andere wegen gaan rijden, waardoor die wegen zwaarder worden belast. De verwachting is ook dat bij eenrichtingsverkeer, de automobilist harder kan rijden. Dit acht de gemeente niet wenselijk. Daarom wordt er geen eenrichtingsverkeer ingesteld in de Raadhuislaan en/of Vondelstraat.
 • Eén bewoner wenst een duidelijker onderscheid tussen het voetpad en de rijweg. Eén bewoner wenst hoge trottoirbanden in verband met de wielrenners. 
  - De gemeente gaat andere materialen toepassen voor het gemeentehuis. Er komt nu overal in de Vondelstraat, Raadhuislaan en Prins Hendrikstraat een duidelijker onderscheid tussen voetpad en de rijweg. Hierdoor is de verwachting dat fietsers en voetgangers gescheiden blijven zonder dat er verhoogde banden nodig zijn.
 • Drie bewoners wensen belijning op de weg en/of kruispunten. 
  - De wegen maken onderdeel uit van een 30 km/u-zone. Een uitgangspunt hiervan is dat er geen belijning op de weg wordt aangebracht. Doordat er een plateau op de kruising Vondelstraat met de Raadhuislaan komt en er voor het gemeentehuis langs een betere scheiding zichtbaar wordt tussen voetpad en rijweg, is de verwachting dat de gebruiker beter inziet waar hij moet lopen of rijden. Daarom wordt er geen belijning aangebracht.
 • Twee bewoners wensen spiegels rondom het Vondelpad. 
  - In het kader van ‘duurzaam veilig verkeer’ plaatsen wij geen verkeersspiegels bij straten. Door de bolling van de verkeersspiegel kan het een illusie van veiligheid geven, waardoor er een verkeerde inschatting gemaakt kan worden.
 • Eén bewoner wenst het behoud van drie palen nabij Vondelstraat 21 omdat auto’s anders de bocht afsnijden. - De palen worden gehandhaafd.
 • Eén bewoner merkt op dat de Prins Hendrikstraat vaak wordt geblokkeerd door parkeerders en wenst daarom paaltjes. 
  - Er mag op de weg worden gestopt voor het laden en lossen waardoor de weg tijdelijk wordt geblokkeerd. Het voetpad in de Prins Hendrikstraat naast Dorpstraat 40 krijg een aantal palen om het foutparkeren / hinderlijk lang blokkeren tegen te gaan. Het is eventueel mogelijk om hier wel geheel op eigen terrein te parkeren. Het aantal plekken is echter beperkt.
 • Eén bewoner wenst privéparkeerplaatsen voor bewoners van de Prins Hendrikstraat / wenst een weg voor aanwonenden zoals elders in Ouderkerk aan de Amstel. Drie bewoners merken op dat er veel lang wordt geparkeerd in de Prins Hendrikstraat waardoor hier de parkeerdruk hoog is. Eén bewoner wenst dat de Prins Hendrikstraat geen blauwe zone wordt. Eén bewoner wenst dat er betaald parkeren wordt ingesteld in de Prins Hendrikstraat en geen blauwe zone. 
  - Veel bewoners hebben een nadrukkelijke wens dat de Prins Hendrikstraat een gebied wordt waar wandelen en ontmoeten een hogere prioriteit krijgt dan het verkeer. De straat is onderdeel van een parkeerschijfzone, maar niet een tijdvak zone (Er is geen blauwe belijning aangebracht. Hierdoor kunnen bewoners en ook anderen in deze straat voor een lange perioden geparkeerd staan.) Het is aannemelijk dat dit de parkeerdruk veroorzaakt, en ook de aanleiding vormt voor opmerkingen over fout parkeren, sluipverkeer, de inrichting als woonerf, enz. De gemeente heeft in een ander traject alle bewoners van de gemeente geraadpleegd over de mobiliteit. In dit traject gaat de gemeente één overkoepelende visie uitwerken en uiteindelijk toepassen. Daarom worden de wensen en verbeteringen die hier een raakvlak mee hebben nu niet meegenomen.
 • Eén bewoner wenst geen sluipverkeer in de Prins Hendrikstraat. 
  - Met “sluipverkeer” wordt waarschijnlijk ook verkeer bedoeld dat zoekt naar een parkeerplaats. Dit verkeer en verkeer dat om andere redenen door de Prins Hendriklaan rijdt, is niet te weren.

Afval

 • Geen opmerkingen

Overig

 • Eén bewoner wenst meer handhaving tegen het wildparken. Eén andere bewoner wenst betere handhaving op het eenrichtingsverkeer in de Prins Hendrikstraat. 
  - De afdeling binnen de gemeente heeft reeds het signaal ontvangen om vaker te handhaven.
 • Eén bewoner wenst dat de stoep beter sneeuwvrij wordt gehouden bij de Drieburg. 
  - De gemeente heeft als beleid dat er op diverse routes gestrooid wordt bij gladheid. Hier vallen geen voetpaden onder. Het wel meenemen van dit voetpad zou een te groot precedent scheppen voor veel andere voetpaden. Daarom is er besloten om dit niet te gaan doen.