Uitslag enquête parkeren Jacob van Ruisdaelweg en omgeving

In maart vorig jaar is een parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in de Jacob van Ruisdaelweg en nabije omgeving. Als aanvulling op dit parkeeronderzoek is in september vorig jaar een enquête verspreid onder de bewoners die zich bevinden in het telgebied, waar het parkeeronderzoek is uitgevoerd (Jacob van Ruisdaelweg en nabij gelegen straten).

Bekijk het parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in de Jacob van Ruisdaelweg en nabije omgeving.

Resultaten enquête

In totaal hebben 721 adressen een brief ontvangen waarin hen werd verzocht de enquête digitaal in te vullen. In totaal zijn er 121 ingevulde enquêtes ontvangen. Wilt u de resultaten van de enquête (pdf, 53 kB) inzien? Mail naar webredactie@duoplus.nl. Van de 121 adressen die de enquêtes hebben ingevuld, geven 62 adressen aan voorstander te zijn van het invoeren van een parkeermaatregel.

Conclusie

De resultaten van het parkeeronderzoek, de response van de enquête en daarmee samenhangend het percentage dat voorstander is van een parkeermaatregel, zijn te laag om daarmee draagvlak te kunnen vormen voor het instellen van een parkeermaatregel in de vorm van een blauwe zone of betaald parkeren in het telgebied.

Het vraagstuk blijft onder de aandacht, want het gaat onderdeel uitmaken van het in de toekomst op te stellen mobiliteitsplan. Het invoeren van een parkeermaatregel in de nabij gelegen straten van de Zuidtangenthalte heeft, gelet op de verdrijvingseffecten, gevolgen voor inwoners in een veel groter gebied van Ouderkerk. Het is noodzakelijk de belangen van alle inwoners te betrekken.

Als er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die effect hebben op de parkeerdruk in het telgebied, wordt opnieuw onderzocht of er aanleiding is voor het invoeren van een parkeermaatregel.