Tijdelijke vereenvoudigde bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 is een vereenvoudigde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van kracht. Het Bbz is ingesteld om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen tot zij weer zelf in de eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Deze vereenvoudigde regeling is onder andere bedoeld als overgangsregeling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) op de reguliere regeling die er al was.

Wijzigingen vereenvoudigde Bbz ten opzichte van reguliere Bbz

  • het vermogen wordt buiten toepassing gelaten;
  • de uitkering op grond van het Bbz kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal twee maanden); en 
  • het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld en hoeft u niet terug te  betalen. 

Verschillen met Tozo

  • Levensvatbaarheid: Wij gaan onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na eventuele tijdelijke financiële ondersteuning weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet kunnen halen om van te leven. Wij vragen bewijsstukken om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Als het nodig is kunnen wij een advies inwinnen bij een (externe) bedrijfsadviseur.
  • Kostendelersnorm: Wonen er meerdere personen op uw adres die ouder zijn dan 21 jaar? Dan kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. 
  • Arbeidsverplichtingen: u kunt worden verplicht om algemeen geaccepteerd werk in loondienst te zoeken en te aanvaarden. Dat geldt ook voor uw eventuele partner.

Komt u in aanmerking voor Bbz?

U wordt geadviseerd alvorens u een aanvraag indient te controleren of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz. Dit kunt u doen via de website www.krijgikbbz.nl 

Verlenging vereenvoudigde bijstandsregeling zelfstandigen tot 1 april 2022

De tijdelijke vereenvoudigde bijstandsregeling voor zelfstandigen is verlengd voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Voor deze periode moet een aparte aanvraag worden gedaan. Ook als u al een aanvraag heeft gedaan voor de eerste periode dient u na 1 januari een nieuwe aanvraag in te dienen voor de tweede periode. 

Het formulier voor de tweede periode komt in de loop van de 1e week van januari 2022 op deze pagina te staan.

Wanneer aanvragen? 

Periode oktober 2021 tot en met december 2021:

U kunt tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen voor de Tijdelijke regeling Bbz. De uitkering kan met maximaal 2 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, per de 1e van de maand. Indien u na 1 januari 2022 nog ondersteuning nodig heeft dient u na 1 januari 2022 opnieuw aan te vragen. 

Periode januari 2022 tot en met maart 2022:

Na 1 januari kunt u aanvragen voor de periode december 2021 tot en met maart 2022. Het aanvraagformulier voor deze periode zal in de loop van de 1e week van januari worden opengesteld. De uitkering kan met maximaal 2 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, per de 1e van de maand.  

  • Aanvraag in januari 2022 > ingangsdatum is 1 december 2021 of 1 januari 2022
  • Aanvraag in februari 2022 > ingangsdatum is 1 januari 2022 of 1 februari 2022
  • Aanvraag in maart 2022 > ingangsdatum is 1 februari 2022 of 1 maart 2022. 

Beoordeling aanvraag

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Zorg dat u de gegevens zo compleet mogelijk aanlevert. Misschien wordt aan u nog extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Indien u na 1 april 2022 nog ondersteuning nodig heeft dient u opnieuw aan te vragen. Dan gelden weer de normale regels van het Bbz.

Logo DigiD Aanvraag Bbz Uitkering  

Bedrijfskapitaal

Indien u een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen dan zijn hier extra voorwaarden aan verbonden, zoals een vermogenstoets. Mocht u hier gebruik van willen maken of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (020) 496 21 21 op  werkdagen van 9.00 uur en 10.30 uur. 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021 of 2022 (afhankelijk van wanneer de uitkering is uitbetaald). De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021 of 2022 (afhankelijk van wanneer het is uitbetaald). 

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Geen recht op Bbz?

Als u niet in aanmerking komt voor de Bbz regeling en het lukt u niet om zelf werk te vinden, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering (Participatiewet). Voor een bijstandsuitkering geldt een vermogenstoets en de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan in loondienst. Alle werk is dan passend. U kunt van ons hulp krijgen bij het vinden van werk. Meer informatie over een bijstandsuitkering vind u op Bijstand in Ouder-Amstel

Een bijstandsuitkering kunt u met uw DigiD aanvragen op www.werk.nl.