Tijdelijke vereenvoudigde bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 is een vereenvoudigde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van kracht. Het Bbz is ingesteld om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen tot zij weer zelf in de eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Deze vereenvoudigde regeling is onder andere bedoeld als overgangsregeling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) op de reguliere regeling die er al was.

Wijzigingen vereenvoudigde Bbz ten opzichte van reguliere Bbz

  • het vermogen wordt buiten toepassing gelaten;
  • de uitkering op grond van het Bbz kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal twee maanden); en 
  • het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld en hoeft u niet terug te  betalen. 

Verschillen met Tozo

  • Levensvatbaarheid: Wij gaan onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na eventuele tijdelijke financiële ondersteuning weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet kunnen halen om van te leven. Wij vragen bewijsstukken om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Als het nodig is kunnen wij een advies inwinnen bij een (externe) bedrijfsadviseur.
  • Kostendelersnorm: Wonen er meerdere personen op uw adres die ouder zijn dan 21 jaar? Dan kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. 
  • Arbeidsverplichtingen: u kunt worden verplicht om algemeen geaccepteerd werk in loondienst te zoeken en te aanvaarden. Dat geldt ook voor uw eventuele partner.

Komt u in aanmerking voor Bbz?

U wordt geadviseerd alvorens u een aanvraag indient te controleren of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz. Dit kunt u doen via de website www.krijgikbbz.nl  

U kunt de regeling alleen aanvragen voor de maanden oktober 2021 tot en met december 2021. Indien u na 1 januari 2022 nog ondersteuning nodig heeft dient u opnieuw aan te vragen. Dan gelden weer de normale regels van het Bbz.

Logo DigiD Aanvraag Bbz Uitkering  

Bedrijfskapitaal

Indien u een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen dan zijn hier extra voorwaarden aan verbonden, zoals een vermogenstoets. Mocht u hier gebruik van willen maken of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (020) 496 21 21 op  werkdagen van 9.00 uur en 10.30 uur. 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Geen recht op Bbz?

Als u niet in aanmerking komt voor de Bbz regeling en het lukt u niet om zelf werk te vinden, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering (Participatiewet). Voor een bijstandsuitkering geldt een vermogenstoets en de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan in loondienst. Alle werk is dan passend. U kunt van ons hulp krijgen bij het vinden van werk. Meer informatie over een bijstandsuitkering vind u op Bijstand in Ouder-Amstel

Een bijstandsuitkering kunt u met uw DigiD aanvragen op www.werk.nl.