De feiten en fabels over diftar

We merken dat er veel vragen zijn over diftar en ook dat er enkele onjuistheden de ronde doen. Daarnaast zijn er ook zorgen over het effect van diftar. Wij willen u, als inwoner, graag goed informeren en zorgen dat de verspreide informatie helder en transparant is. Daarom hebben we hieronder wat feiten en fabels op een rij gezet.

Diftar wordt ingevoerd

Feit: per 1 januari 2022 wordt diftar ingevoerd. In de gemeenteraad van 8 november 2018 is een amendement aangenomen van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks waarin het college wordt opgeroepen om diftar in te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de VANG doelstellingen. 

De gemeenteraad heeft daarbij twee voorwaarden gesteld: 

  1. Inwoners moeten gemiddeld gezien minder geld kwijt zijn aan hun afval dan bij het in stand laten van het vaste tarief; en
  2. het moet leiden tot een hoger milieurendement: de hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven ingaat moet omlaag. 

Diftar wordt ingevoerd omdat het geld oplevert voor de gemeente

Fabel: Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht om de inkomsten die ze uit de afvalstoffenheffing haalt, alleen te gebruiken voor afvalkosten. Als de opbrengsten van diftar hoger blijken dan verwacht, moet de gemeente dat geld gebruiken om de afvalinzameling te verbeteren of de tarieven voor het volgende jaar te verlagen. Diftar wordt juist ingevoerd met de voorwaarde dat de kosten voor inwoners lager worden.

Door invoering van diftar wordt er meer afval gedumpt en komt er meer rondslingerend afval

Fabel: Maar uit ervaring in andere gemeenten blijkt dit erg mee te vallen. Bovendien gaat de gemeente ook meer handhaving inzetten. Op een aantal locaties waar geen of weinig openbare prullenbakken staan komen ook zwerfafvalklepjes in de ondergrondse containers. Dit zijn kleine klepjes waar bijvoorbeeld een flesje of een blikje ingegooid kan worden. Hiermee kan men klein afval toch kwijt en  beland het niet op straat.

In PMD zit vaak veel lucht waardoor mijn afvalzak sneller vol zit  

Feit: Het klopt dat PMD voor een groot deel lucht is, in de nieuwe situatie, waar betaald moet worden per aanbieding (per tik) is het dus slim om waar mogelijk de lucht er zoveel mogelijk uit te drukken en hiermee veel ruimte in de zak te besparen. 

Straks moet ik (dubbel) betalen voor PMD als het bij het restafval gaat

Fabel: U betaalt alleen voor het restafval dat u wegbrengt. Omdat er voortaan in uw afvalzak ook PMD zal zitten, waardoor u vaker naar de container moet, wordt het bedrag dat u per keer betaalt dus lager dan wanneer er alleen restafval in zou gaan. De hoeveelheid en de samenstelling van het aangeboden afval wordt nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks wordt dan op basis daarvan gekeken naar het aandeel restafval en PMD. Dat is de basis voor de samenstelling van het variabele tarief. De hoogte van het tarief staat daarmee in verhouding tot het actuele aanbod, waarmee u dus niet voor het PMD betaalt. 

Regelmatig raap ik zwerfafval op dat ik in de ondergrondse containers doe, daar moet ik straks voor gaan betalen! 

Ouder-Amstel wil inwoners belonen die vaak zwerfafval opruimen. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om hen daarvoor een compensatie op de tarieven te geven, zodat u niet extra hoeft te betalen als u regelmatig zwerfafval ruimt. De raad besluit echter over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald onder welke omstandigheden een bepaalde compensatie plaats kan vinden. Voor losse zwerfafvalacties kunt u naar de website van de gemeente en maken we goede afspraken met u, waarbij de gemeente het verzamelde zwerfafval bij u kan ophalen.

In veel gemeenten wordt diftar afgeschaft

Fabel: tot nu toe zijn er slechts twee gemeenten bekend die diftar hebben afgeschaft. Bijna de helft van de gemeenten in Nederland werkt inmiddels (soms al jarenlang) met diftar.

De kosten om restafval te verwerken stijgen, buiten de gemeente om, erg hard 

Feit: De hogere tarieven die gemeenten moeten betalen voor het verwerken van restafval en de extra belastingen van de Rijksoverheid, zorgen voor een flinke kostenstijging voor de verwerking van restafval. Als de gemeente niets doet, dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Veel vragen over diftar hebben we verzameld en zijn beantwoord. Deze kunt u vinden op: www.ouder-amstel.nl/diftar.  
Heeft u nog aanvullende vragen over diftar of wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, dan nemen we snel contact met u op.