Horeca bij de ijsbaan

Op 27 april 2021 is door de raad het besluit genomen niet verder te gaan met het proces om het bestemmingsplan te wijzigen om horeca mogelijk te maken bij de ijsbaan. Omdat we veel vragen ontvangen van inwoners, volgt hieronder een korte uitleg over de overwegingen die hebben geleid tot dit besluit en de consequenties.

Wat betekent dit?

De bestemming wordt niet gewijzigd waardoor er geen horeca-activiteiten meer plaats kunnen vinden. Tot op heden werden de activiteiten van KEK! in afwijking van de geldende regelgeving toegestaan omdat het in eerste instantie een pilot betrof en vervolgens er zicht was op aanpassing van het bestemmingsplan. Door het vooruitzicht op een gewijzigde bestemming was het mogelijk een tijdelijke ontheffing van het geldende bestemmingsplan te verlenen. Nu er besloten is om de bestemming niet te wijzigen is afwijking van het bestemmingsplan ook niet langer mogelijk. Bij de ijsbaan kunnen volgens de regels alleen schaats gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het schenken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende drank kan alleen als ondergeschikte activiteit plaatsvinden wanneer er geschaatst wordt op de ijsbaan. 

Kan de pilot niet voortgezet worden?

Nee, dit is niet langer mogelijk omdat de intentie niet langer aanwezig is om de bestemming te veranderen bij de ijsbaan.

Hoe verhoudt dit zich met de motie die juist opriep om KEK! Een definitieve plek te laten krijgen bij de ijsbaan?

De motie riep op om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om KEK! te behouden op de plek bij de ijsbaan. De afgelopen twee jaar zijn allerlei verschillende mogelijkheden onderzocht samen met KEK! en samen met verschillende bestuursleden van de Amstelbocht. Uiteindelijk is gebleken dat de eerste stap een bestemmingsplanwijziging moest zijn omdat de huidige bestemming horeca niet toe laat in verband met de agrarische bestemming die op dit gebied rust. Gezien de investeringen die voor een nieuwe bestemming gedaan moesten worden vanuit de gemeente, is het aan de raad voorgelegd of dit proces voortgezet diende te worden.

Wat is er gedaan?

Voorafgaand aan het wijzigen van een bestemmingsplan is er voor gekozen om dit voornemen te polsen door middel van een participatietraject. Hieruit kwam naar voren komen welke bezwaren er zijn en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van openingstijden, omvang, etc.

Het proces is niet duidelijk? Was het niet gewoon de onduidelijkheid over het begrip ‘kleinschalige’ horeca?

Bij de behandeling in de commissie en de raad is aangegeven dat de raad de mogelijkheid had om voor het vervolgproces randvoorwaarden mee te geven ten aanzien van kleinschaligheid en dat dit verder in het proces uitgewerkt zou worden en opnieuw aan de raad voorgelegd. Het definitieve bestemmingsplan (waarbij in dit geval een uitwerking en onderbouwing van de mogelijkheden voor horeca opgenomen dienden te worden) moet altijd door de raad goedgekeurd worden. Hiervoor is echter niet gekozen. Een overweging hierbij was dat een kleinschaliger concept ook minder pachtinkomsten voor de gemeente zou opbrengen waardoor de benodigde investering voor het wijzigen van de bestemming niet binnen redelijke termijn terugverdiend zou kunnen worden.

Is de mening van de Ouderkerkers wel meegenomen in de besluitvorming?

  • Het is aan de raad om een afweging te maken van alle belangen. Enerzijds was het bekend dat een groot aantal Ouderkerkers veel plezier beleefden aan KEK! Anderzijds zijn afwegingen meegenomen als:
  • passendheid in het agrarische landschap
  • de ruimte die er op andere locaties in de gemeente nu al is binnen de bestaande bestemmingsplannen voor het realiseren van een dergelijk concept (bij de Ouderkerkerplas, in de dorpskernen, als nevenfunctie op een agrarisch bedrijf, etc.)
  • de overlast die horeca kan geven op natuur, de omgeving en op toename van verkeer op toegangswegen en parkeren
  • de benodigde investering voor de gemeente
  • de onmogelijkheid een specifieke uitbater zoals KEK! een garantie te geven op een plek aangezien de gemeente niet de ene ondernemer mag bevoordelen ten opzichte van een ander
  • een kleinschaliger invulling (dan de huidige invulling door KEK!) niet gewenst was omdat dit enerzijds de investeringen van de ondernemer niet dekt die nodig zijn om het gebouw te laten voldoen aan de eisen voor de horeca en anderzijds de investering niet kan dekken die door de gemeente gemaakt moet worden om het bestemmingsplan te wijzigen.
  • het gebied is een Provinciaal beschermd landschap en het is allerminst zeker of de Provincie mee wilde werken aan een dergelijke wijziging. 

Heeft het zin om een nieuwe petitie op te stellen om KEK! te behouden?

De afweging is gemaakt in de raad waarbij het grote draagvlak van KEK! bekend was en is meegewogen. Op het moment dat er nieuwe informatie is die de raadsleden die tegen een bestemmingsplanwijziging hebben gestemd van mening doet veranderen, kan de raad het college opdracht geven tot het starten van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan.