De Nieuwe Kern: Ontwerp-structuurvisie en Milieu Effect Rapport ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 18 mei zowel de ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern als het Milieu Effect Rapport (MER) vrijgegeven.

Beide documenten liggen vanaf donderdag 27 mei tot en met donderdag 8 juli 2021 digitaal* ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denieuwekern.nl

afbeelding voorkant ontwerp structuurvisie De Nieuwe Kern
Foto: afbeelding voorkant ontwerp structuurvisie De Nieuwe Kern

Van concept- naar ontwerp-structuurvisie

Een structuurvisie geeft op hoofdlijnen de gemeentelijke kaders weer, waarbinnen een gebied zich kan ontwikkelen. De ontwerp-structuurvisie kwam met veel participatie van betrokkenen en geïnteresseerden tot stand. De input die zij vorig jaar in het uitgebreide participatietraject op de concept-structuurvisie gaven, zijn waar mogelijk zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Zo kwam in het traject onder meer naar voren dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. En dat er sprake moet zijn van een goede mix in soorten woningen en dat de aansluiting naar de omgeving zowel qua bereikbaar als sfeer goed moet zijn. Bovendien werd extra aandacht gevraagd voor goede, veilige fietspaden en wilden de participanten in de structuurvisie focus op duurzaamheid en veel groen. Het participatietraject maakte daarnaast duidelijk dat er een groot draagvlak is voor ontwikkeling van De Nieuwe Kern. 

Milieu Effect Rapport

Op basis van de concept-structuurvisie is ook een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. In dit rapport staat omschreven of en zo ja, welke milieueffecten bepaalde ontwikkelingen in De Nieuwe Kern hebben. En welke maatregelen er genomen kunnen worden om de eventuele impact op het milieu te beperken. Het rapport toont aan dat er vanuit milieuoogpunten geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de ontwerp-structuurvisie zijn de aanvullingen, aandachtspunten en te nemen maatregelen uit het MER verwerkt.

‘Aantrekkelijke, groene stadswijk’

“Mede dankzij de inbreng van betrokkenen en geïnteresseerden ligt er een ontwerp-Structuurvisie om trots op te zijn,” benadrukt wethouder Willem Jansen,  “één waarin op unieke wijze wonen, recreëren, werken, topsport en bedrijvigheid samenkomen. En waarin stedelijke en dorpse elementen op een bijzondere wijze worden gecombineerd. Met veel ruimte voor openbaar groen. De ligging bij Station Duivendrecht zorgt bovendien voor uitstekende bereikbaarheid per trein, waardoor ingezet kan worden op duurzame verkeersoplossingen. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van De Nieuwe Kern een aantrekkelijke, groene stadswijk te maken waar het voor iedereen fijn wonen is.”

Van ontwerp- naar definitieve structuurvisie

De ontwerp-structuurvisie en het MER zullen van 27 mei tot en met 8 juli 2021 ter inzage liggen, waarbij een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om zienswijzen in te dienen. Na afloop van deze termijn worden de binnengekomen zienswijzen verzameld en beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt ook verwerkt. De definitieve structuurvisie met definitieve MER zal na akkoord van het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, naar huidige verwachting in oktober 2021.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. Dit kan onder vermelding van zaaknummer 2020-016739 en met als onderwerp ‘inspraakreactie Ontwerp-Structuurvisie DNK’ via: 

Kijk voor meer informatie op www.denieuwekern.nl

* Wilt u de ontwerp-structuurvisie en/of het Milieu Effect Rapport liever op papier inzien, dan kan dat op afspraak op het gemeentehuis van Ouder-Amstel. U kunt hiervoor contact opnemen met Sophie Vilé (e: Sophie.Vile@ouder-amstel.nl | t: 020 496 2121).