Wethouder Marian van der Weele tekent anterieure overeenkomst met Amsterdam

De gemeente Oud-Amstel is een anterieure overeenkomst aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van een ‘Smart Mobility Hub’ (SMH) in ‘De Nieuwe Kern’. Wethouder Marian van der Weele zette namens het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel haar handtekening en is erg enthousiast. “De overeenkomst vormt een belangrijke stap in verdere planontwikkeling van het multifunctionele gebouw en van ‘De Nieuwe Kern’ als geheel.” In de ‘SMH’ komen meerdere functies samen, waaronder parkeren, sporten, kantoren en maatschappelijke voorzieningen.  Het totale bruto vloeroppervlakte zal circa 164.000 vierkante meter bedragen. 

‘Belangrijke stap gezet in ontwikkeling ‘Smart Mobility Hub’

De ‘SMH’ komt op de huidige locatie van sportpark Strandvliet. De anterieure overeenkomst voor de SMH sluit aan bij eerder gemaakte afspraken in de ‘Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern’. Hierin lag reeds besloten een parkeervoorziening te bouwen op de locatie van sportpark Strandvliet. Een belangrijke reden hiervoor is dat de huidige versnipperde ligging van parkeerterreinen met name tijdens evenementen in de ArenA-poort voor veel drukte en filevorming op de belangrijke stedelijke verkeersaders zorgt. Door de ‘SMH’ aan de oostzijde van de Holterbergweg te bouwen en functies zoveel mogelijk te bundelen, is het makkelijker ook tijdens druk bezochte evenementen voor een goede doorstroming op het hoofdwegennet te zorgen. Het voornemen is dan ook om de ‘SMH’ zo snel mogelijk te ontwikkelingen en daarmee vooruit te lopen op andere ontwikkelingen in ‘De Nieuwe Kern’.

Wethouder Marianne van der Weele tekende anterieure overeenkomst op de toekomstige locatie 'Smart Mobility Hub'
Wethouder Marianne van der Weele tekende anterieure overeenkomst op de toekomstige locatie 'Smart Mobility Hub'

Multifunctioneel en ‘slim’ gebouw

In de ‘SMH’ worden verschillende functies samengebracht. Zo komt er een parkeergarage met maximaal 2.400 parkeerplaatsen twee sporthallen waarvan een topsporthal en een sportdak, met daarop onder andere drie sportvelden en een clubaccommodatie. Daarnaast komt er aan de zuidkant van het complex 20 tot 30 duizend vierkante meter aan kantoorruimte en zal in de plinten van het multifunctionele gebouw ruimte worden gecreëerd voor zowel commerciële activiteiten als maatschappelijke voorzieningen. Deze combinatie van functies versterkt het stedelijke karakter en de dynamiek in het gebied, waardoor de ‘SMH’ een aantrekkelijke en levendige schakel tussen het ArenA-poort en De Nieuwe Kern wordt. Met de ‘SMH’ wordt nadrukkelijk ingezet op zogenaamd dubbelgebruik van parkeerruimte. Dezelfde parkeerplek wordt dan ingezet voor meerdere parkeerdoeleinden; evenementen, kantoor, bezoekers van ‘De Nieuwe Kern’, ‘kiss&ride’ en zo meer. Deze ‘slimme’ opzet zorgt ervoor dat afscheid genomen kan worden van de grote parkeervelden in het gebied, en deze terreinen benut kunnen worden voor wonen en andere ontwikkelingen in ‘De Nieuwe Kern’.

Nieuw bestemmingsplan

De plannen van de SMH passen niet binnen de kaders van het nu geldende bestemmingsplan voor het gebied. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeente is daarbij verplicht om de kosten hiervan te verhalen bij de ontwikkelende partij. Dit wordt geregeld in een anterieure overeenkomst. Daarnaast staan in de anterieure overeenkomst afspraken die ervoor zorgen dat de bouwplannen passen bij de door Ouder-Amstel opgestelde ambities en doelstellingen voor het gebied. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind vorig jaar reeds ter inzage gelegen en de ingekomen zienswijzen zijn in overleg met de indieners verwerkt. Het is nu in eerste instantie aan het college van burgemeester en wethouders om zich over het bestemmingsplan te buigen. Indien zij akkoord gaat, zal het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de raad. Dit zal naar verwachting eind maart zijn.