Visie op aardgasvrij Ouder-Amstel vastgesteld

In 2050 koken en verwarmen we in Nederland zonder aardgas. Dat is de ambitie en uitdaging die is afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. In dit akkoord is ook afgesproken dat de gemeenten hierop de regie gaan voeren. De eerste stap die is gezet is het vaststellen van een visie waarin staat beschreven hoe we in de toekomst van het aardgas af kunnen in Ouder-Amstel. De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Met de Transitievisie Warmte maakt de gemeente inzichtelijk welke kansen zij ziet voor het aardgasvrij maken van de buurten, wijken en bedrijventerreinen. Hiervoor is op basis van allerlei beschikbare data energetisch en bouwkundig onderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met inwoners en betrokken organisaties, waaronder woningbouwcorporaties en netwerkbeheerders. De uitkomsten van alle bijeenkomsten en onderzoeken zijn verwerkt in een kansenkaart waarin voor elke buurt de kansrijke opties voor een nieuwe toekomstige warmtevoorziening worden omschreven. 

Wethouder duurzaamheid, Axel Boomgaars: “Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden gaat er de komende jaren veel veranderen. Dit plan met de eerste stappen richting een gasvrij Ouder-Amstel hoort daarbij. Iedereen gaat er wat van merken en dat heeft impact. Daarom pakken we het serieus aan, zoeken we de samenwerking met onze inwoners en gaan we niet over een nacht ijs. De schop gaat niet morgen al in de grond, maar we vragen wel aan iedereen om nu al mee te denken. Het is sowieso aan te raden om waar mogelijk je huis te isoleren, en de komende jaren gaan we onderzoeken het alternatief voor aardgas in de woningen gaat zijn.”

Eerst isoleren en onderzoeken

Eerste stap in de warmtetransitie is de behoefte aan warmte terugdringen door te isoleren. Dat is voor de meeste buurten het advies. Daarna kan pas de stap naar aardgasvrij gemaakt worden. In Duivendrecht gaan we, samen met inwoners, onderzoeken of het warmtenet wat er nu al ligt uitgebreid kan worden naar een of meer van de wijken Kruidenbuurt, de laatste woningen binnen de Zonnehof, Clarissenhof, Duivendrecht Centrum, de Bloemenbuurt of de Molenbuurt. In Ouderkerk aan de Amstel wordt samen met inwoners onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een warmtenet met warmte uit water. Hierbij wordt gekeken naar de wijken Benning, Ouderkerk Zuid, en Sluisvaart/Hoofdenburg en Maalkom. 
De woningen in het buitengebied zijn moeilijk te koppelen aan een collectieve warmteoplossing. Hier is het advies aan inwoners om te isoleren en over te stappen op een (hybride) warmtepomp als de cv-ketel aan vervanging toe is. Ook voor de inwoners die voor de kortere termijn een tussenoplossing zoeken (bijvoorbeeld omdat de ketel aan vervanging toe is), is het advies om te kijken naar een hybride warmtepomp. 

Algemene uitgangspunten

Bij het maken van de visie op de overgang naar een aardgasvrij Ouder-Amstel gaan we uit van een aantal uitgangspuntenpunten. De overgang naar aardgasvrij gaat op vrijwillige basis. We gaan niemand dwingen om over te stappen. We houden de overgang zo betaalbaar mogelijk en we doen het samen. We werken stap-voor-stap en we maken keuzes waar we later geen spijt van krijgen en passen deze toe op logische momenten. We zetten in op het terugdringen van de behoefte aan warmte, door te isoleren, hybride warmtepompen en slimme technieken zoals warmteterugwinning.

Kansenkaart vaststelling transitievisie warmte Ouder-Amstel
Afbeelding: Kansenkaart Ouder-Amstel

Vervolg 

Vanaf 2022 gaan we starten met een plan per wijk, de wijkuitvoeringsplannen. Hierover gaan we in de eerste helft van 2022 gesprekken starten met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties. Samen bepalen we waar er kansrijke mogelijkheden zijn om plannen te ontwikkelen. Als gemeente pakken we wel de regie met deze Transitievisie Warmte, maar we leggen bewust geen warmteopties vast en bepalen ook niet wanneer in welke wijk gestart gaat worden. De gemeente wil en kan eigenaren van woningen en andere gebouwen niet dwingen aanpassingen te doen in hun woning. Bij het verduurzamen van een woning of gebouw maakt iedere eigenaar zelf een afweging. Het uitgangspunt is dat we het samen doen.

Elke vijf jaar herziening

De Transitievisie Warmte wordt elke vijf jaar herzien. Dan worden nieuwe innovaties meegenomen en ook de kansen voor groengas en waterstof opnieuw bekeken. 

Meer informatie op www.ouder-amstel.nl/gasvrij Op deze website is de Transitievisie Warmte te lezen.