Aanmeldnotitie Smart Mobility Hub, gemeente Ouder-Amstel

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (het college) maken bekend dat ten behoeve van het realiseren van een Smart Mobility Hub (SMH) een Aanmeldingsnotitie en een vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld. Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de onderstaande ontwikkeling een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

De SMH voorziet in de ontwikkeling van een multifunctioneel cluster, dat bestaat uit een gebouwde parkeervoorziening met faciliteiten voor binnen- en buitensport, ruimte voor commercieel vastgoed en ondersteunende voorzieningen. Het complex bestaat uit een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt ('hub') voor auto's, bussen, touringcars, taxi's en kiss & ride verkeer en fietsers, met daarbij binnen- en buiten sportfaciliteiten en publieke en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw. De ontwikkeling vindt plaats in bestaand stedelijk gebied op de huidige locatie van Sportpark

Strandvliet te Amsterdam-Duivendrecht

Voor dit initiatief zal een bestemmingsplan worden opgesteld waarin de voorgenomen ontwikkeling planologisch wordt geregeld. Voorafgaand daaraan dient er een besluit te worden genomen over de noodzakelijkheid van het doorlopen van een m.e.r. procedure. De plannen zijn hiervoor getoetst aan de diverse milieuwetgeving.
Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling noodzakelijk is, hangt af van het feit of de ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Het voornemen voor de SMH maakt geen activiteiten mogelijk, die voorkomen op de lijst in Bijlage C van het Besluit m.e.r. Een directe m.e.r.-plicht is derhalve niet van toepassing. De voorgenomen activiteit kan evenmin gezien worden als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit m.e.r. Daarom is ook geen m.e.r.(beoordelings)-procedure noodzakelijk. Gezien het voorgaande is enkel een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde. Op 18 augustus 2020 heeft het college besloten dat er geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen hoeft te worden voor het (toekomstige) bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’ omdat er op basis van de aanmeldingsnotitie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ter inzagelegging

De “Aanmeldnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling, “Smart Mobility Hub” ligt voor een ieder ter inzage van 10 september tot en met 21 oktober 2020 in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur woensdag ook van 15.00 tot 17.00 uur).
Tevens is de notitie digitaal beschikbaa( pdf, 1,8 mB).

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. De onderhavige beslissing maakt als zodanig deel uit van de voorbereiding van het op te stellen bestemmingsplan voor deze activiteit. Deze beslissing kan in een later stadium wel worden aangevochten bij de procedure van het bestemmingsplan in de vorm van zienswijzen en beroep.