Tekort van 845.000,- euro op Jeugdzorg

De gemeente Ouder-Amstel heeft dit jaar een tekort van 845.000,- euro op Jeugdzorg. Dit tekort drukt flink op de begroting. Vandaar dat het college maatregelen neemt om te zorgen dat deze tekorten zoveel mogelijk worden ingelopen. “De helft van de overschrijding heeft te maken met tijdelijke extra kosten. Dit neemt niet weg dat er ook op structurele basis ingegrepen moet worden om de uitgaven in de jeugdzorg te verminderen,” stelt wethouder jeugd Marian van der Weele.

Landelijk is er sprake van een groei in jeugdproblematiek en Ouder-Amstel vormt daarbinnen geen uitzondering. Deze groei brengt extra kosten met zich mee. Bovendien worstelen nagenoeg alle gemeenten sinds de start van de Jeugdwet in 2015 met de hoge uitgaven ten opzichte van de door het rijk verstrekte middelen. Sinds invoering van de Jeugdwet, zijn veel taken vanuit de landelijke overheid overgedragen aan de gemeenten. De budgetten zijn al verruimd, maar niet genoeg om de druk op de begroting bij gemeenten weg te nemen. Gemeenten dringen er bij  het rijk dan ook op aan om meer geld beschikbaar te stellen.

Maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel vindt het belangrijk vooral te kijken naar haar eigen mogelijkheden om het tekort op jeugdzorg  te beperken. De komende tijd wordt hiervoor nadrukkelijk ingezet op een viertal speerpunten:

  • Het voorkomen van nieuwe tekorten
  • Het verbeteren van processen rondom uitvoering, administratie en monitoring
  • Preventie door vroege signalering en samenwerking bij jeugdproblematiek
  • Regionale samenwerking

Op de meeste van deze speerpunten zijn al acties ondernomen of zal dat op korte termijn gebeuren. Een voorbeeld is de regionale samenwerking met Amsterdam, Diemen en Uithoorn. Met die gemeenten wordt gewerkt aan een aanpak om eerder en beter grip te krijgen op de kosten voor de jeugdhulp. Bijvoorbeeld door op regionaal niveau samen te werken met zorgaanbieders, onderwijs en huisartsen om in (nog) meer gezamenlijkheid jeugdigen en gezinnen ondersteuning te bieden.

Begroting 2021

“We moeten echter wel reëel zijn. Want ook met al deze maatregelen zijn we er waarschijnlijk nog niet. Naar verwachting wordt het budget voor jeugdzorg ook in 2021 overschreden. Met de gemeenteraad zal bij de behandeling van de begroting 2021 worden gesproken over eventuele verruiming van het budget en de consequenties daarvan op de totale financiële situatie van de gemeente. ”Het doel is en blijft dat we kwalitatief goede zorg willen bieden, wanneer de noodzaak daartoe aanwezig is,” besluit de wethouder.