Voorwaarden voor uitbreiding terras

1. De ondernemer houdt zich aan en heeft toezicht op de regels benoemd in de noodverordening.
De ondernemer dient zich te houden aan de regels benoemd in de regionale noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en dient toezicht te houden op de naleving van deze regels. Het toezicht kan in gezamenlijk georganiseerd verband plaats vinden.

2. De ondernemers is aanspreekbaar door omwonenden en winkeliers.
Degene die belast is met het toezicht op de naleving van de regels benoemd in de regionale noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is herkenbaar en aanspreekbaar voor (klachten van) omwonenden en winkeliers.

3. Het terras exploiteren is toegestaan mits er een reguliere exploitatievergunning is.
Dit kan een horecagelegenheid zijn met tevens een drank- en horecavergunning of alleen een exploitatievergunning met terras. De voorwaarden van de exploitatievergunning gelden ook voor de uitbreiding van het terras of het plaatsen van een tijdelijk terras.

4. Het terras is ingericht conform de vastgestelde corona protocollen.
De exploitant heeft conform het KHN-protocol maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en aan de gasten kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld middels een bord bij de entree of informatiekaarten op de tafel. Groepsvorming op het terras wordt voorkomen. De anderhalvemetermaatregel moet ook langs terrassen geborgd worden. Voetgangers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden tot tegenliggers/fietsers én tot terraszitters.

5. De uitbreiding van het terras of het plaatsen van het terras is tijdelijk.
De uitbreiding van de terrassen of het plaatsen van een terras is van tijdelijke aard en is toegestaan tot en met 15 oktober 2020. Mochten de landelijke versoepelingen van de maatregelen teruggedraaid worden (bijv. bij
een nieuwe piek in de verspreiding van het virus), dan vervalt de mogelijkheid van tijdelijk in omvang uitgebreide terrassen/ plaatsen van tijdelijke terrassen. Ook wanneer gedurende dit jaar de anderhalve meter regelgeving de bedrijfsvoering van het terras niet meer bemoeilijkt, kan deze gedoogregeling ingetrokken worden.

6. Omvang tijdelijk terras.
De omvang van (de uitbreiding) het terras is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De
uitbreiding moet passen in de omgeving en mag geen onevenredig beslag leggen op deopenbare ruimte. Het terras leidt niet tot te veel overlast voor de omgeving en/ of
onevenredig veel belasting voor de openbare ruimte of de verkeersstromen.

7. Plaats tijdelijk terras.
Het tijdelijke terras dient zoveel mogelijk aan te sluiten op het reguliere terras indien dit niet kan is het mogelijk om bijvoorbeeld een tweede terras te plaatsen binnen het zicht van de ondernemer, mits hier voldoende ruimte voor beschikbaar is. Dit is van toepassing indien er ook alcoholische dranken geschonken worden, i.v.m. toezicht op alcohol gebruik.

8. Objecten.
Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen maken dienen vrij te blijven.

9. Toestemming omgeving.
Indien het terras geplaatst wordt aan of voor de gevel van een andere onderneming of woning, dan dient er een schriftelijke toestemming van deze eigenaar en of exploitant verkregen te worden.

10. Objecten die plaatsing terras beperken.
Bij voorkeur dient een oplossing gezocht te worden waarbij geen verplaatsing van obstakels zoals straatmeubilair, afvalvoorzieningen, verkeersborden, fietsenrekken e.d. noodzakelijk is. Indien deze het terras belemmeren of de objecten niet meer bruikbaar worden door plaatsing van het tijdelijke terras, is het niet toegestaan deze zelfstandig te verwijderen.

11. Uitgifte balie op terras.
De voorschriften van het reguliere terras blijven van toepassing, een uitzondering hierop is het tijdelijk toestaan van een uitgifte balie voor het terras. Deze balie is enerzijds om de gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaal producten te kunnen uitgeven, zodat men niet de horecagelegenheid moet betreden om te bestellen of af te halen.

Het is alleen toegestaan om alcoholische dranken vanuit de horecagelegenheid of uitgifte balie te verstrekken voor gebruik op het terras of in de horecagelegenheid. Uiteraard alleen als men ook in bezit is van een DHW-vergunning.

Etenswaren voor gebruik op het terras zijn tevens toegestaan. Installaties voor het bereiden van eten zoals BBQ’s e.d. die rookoverlast kunnen geven zijn in de horecaconcentratiegebieden niet toegestaan.

Overige producten etenswaren en alcoholvrije dranken zijn wel toegestaan om mee te nemen, zowel bij zaken met een DHW-vergunning of alleen een exploitatievergunning met terras.

12. Markering.
De contouren van het terras worden conform het plan op enige wijze gemarkeerd, evenals de looproutes op het terras.

13. Opruimen terras.
Het terras en de terrastoebehoren in de openbare ruimte worden na sluitingstijd opgeruimd zodat de openbare ruimte weer toegankelijk is.

Verkeer

14. Doorgang hulpdiensten.
Bij de uitbreiding van de terrassen is het van belang dat de hulpdiensten niet gehinderd worden. Het verstrekken van een gedoogbeschikking is op voorwaarde van instemming van de brandweer Amstelland.

15. Toegankelijkheid.
Een uitbreiding van een terras zal vaak ook plaats vinden in voetgangersgebied. Belangrijk is dat de voetgangers, rolstoelers en scootmobiels er nog steeds langs kunnen. Dit betekent dat er de mogelijkheid is om langs het terras te lopen of erdoorheen. Conform de RIVM-regels dient er een doorgang op minimaal 1,5 meter afstand van het terras voor het langslopende publiek gehandhaafd te blijven.

16. Aanvraag terrassen horecaconcentratiegebieden.
In de horeca concentratiegebieden dienen de ondernemers de plannen voor terrassen zoveel mogelijk onderling af te stemmen. In de plannen geven ze aan hoe ze de terrassen gaan uitbreiden op basis van het gedoogbeleid en het coronaprotocol.
Daarnaast dient toegelicht te worden hoe voor draagvlak in de omgeving is gezorgd. De gemeente Ouder-Amstel telt twee horecaconcentratiegebieden (centrum Ouderkerk en Dorsplein Duivendrecht).

17. Standplaatsen.
De uitbreiding van de terrassen dient dusdanig te worden ingericht dat de ambulante handel binnen de huidige contouren van de standplaatsen doorgang kan vinden. Dit kan ook betekenen dat de uitbreiding van de terrassen tijdelijk wordt opgeruimd.

18. Plan ter goedkeuring voorleggen.
Elke uitbreiding van terrassen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Deze aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • Een tekening waarop het huidige terras de uitbreiding en de maatvoering is opgenomen, waaruit blijkt dat de vereiste doorloopruimte of vrije ruimten voorhulpdiensten blijft gewaarborgd. Zo nodig voorzien van digitale foto’s. Tevens dienen obstakels te zijn ingetekend.
  • De contactgegevens van de persoon belast met het toezicht op de regels uit de noodverordening opgenomen.
  • Toelichting op hoe voor draagvlak in de omgeving is gezorgd. 

Ondernemers krijgen hierna bericht over het van toepassing zijn van het gedoogbeleid op hun plan. Advies van de hulpdiensten, problemen met openbare orde en overlast kunnen reden zijn om op deze beslissing terug te komen.