Verdiepend onderzoek locatie Bindelwijk voor Het Kofschip en Amstelschool

De raad besloot donderdag 17 december in te stemmen met een verdiepend onderzoek naar locatie Bindelwijk als mogelijk toekomstige locatie voor huisvesting van basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool. Wethouder Marian van der Weele vindt het belangrijk om omwonenden zo goed mogelijk te betrekken bij dit onderzoek. 

“Vorige week namen burgemeester Joyce Langenacker en ik een petitie in ontvangst van bezorgde inwoners, die zich hierin uitspraken tegen verdiepend onderzoek. Deze petitie laat zien dat het onderwerp leeft en dat er onder de inwoners veel zorgen zijn. Ik vind het dan ook erg belangrijk om op korte termijn met omwonenden het gesprek aan te gaan. Zij ontvangen begin volgend jaar hiervoor een uitnodiging. In verband met corona zijn we natuurlijk gebonden aan strenge eisen omtrent veiligheid. Dit betekent dat het waarschijnlijk een of meerdere online bijeenkomsten zullen worden. Over de precieze vorm, zijn we ons momenteel aan het beraden.” 

Waarom een verdiepend onderzoek?

Het Kofschip en de Amstelschool vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Amstelland. Beide scholen zijn gehuisvest in gebouwen die ruim 40 jaar oud zijn. En de economische levensduur van deze gebouwen is verstreken. Het schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen onder één dak nieuw te willen huisvesten.

Op basis van eerder gedane onderzoeken is gekozen om verdiepend vervolgonderzoek te gaan doen op één locatie, namelijk de locatie Bindelwijk. Het schoolbestuur heeft ook aangegeven de voorkeur te hebben voor vervolgonderzoek op deze locatie. Het door de scholen op te richten bouwteam, bestaande uit bestuursleden, directieleden, ouders, medewerkers en leerlingen, zal meedenken in het bepalen van de uitgangspunten en beoordelingscriteria bij aanvang van het onderzoek.

Tijdens het onderzoekstraject blijft dit bouwteam betrokken en wordt een onafhankelijk bureau en/of projectleider ingehuurd met ruime ervaring en kennis op het gebied van de ontwikkeling van meerdere scholen onder één dak in combinatie met kinderopvang en maatschappelijke- en sportfuncties. In het onderzoek worden nadrukkelijk ook de punten uit het amendement van de raad meegenomen, zoals het in kaart brengen welke ruimtelijke en verkeerstechnische mogelijkheden opgelost kunnen worden door het verplaatsen van de sporthal naar Ouderkerk Oost en het maken van een duidelijke kostenafweging ten aanzien van renovatie van de Amstelschool en nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locaties.