Onderzoek naar cliënttevredenheid Wmo-ondersteuning

Begin dit jaar heeft de gemeente Ouder-Amstel een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder alle cliënten die in 2019 ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. De tevredenheid over de gehele linie is ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven.

De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die in 2019 een maatwerkvoorziening (zoals bijvoorbeeld een hulpmiddel, hulp bij het huishouden of begeleiding) hebben ontvangen en contact hebben gehad met het Zorgadviespunt Ouder-Amstel. De uitkomsten van Ouder-Amstel zijn vergeleken met het gemiddelde van de 74 andere aan dit onderzoek deelnemende gemeenten (de zogenaamde referentiegroep). Uit de resultaten van blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel het goed doet als het gaat om de onderzochte cliëntervaringen. Wat opvalt is dat de respondenten minder tevreden zijn over de snelheid waarmee ze werden geholpen. De gemeente heeft samen met de aanbieder verschillende maatregelen getroffen om de wachttijd te verminderen. 

Publicatie uitkomsten onderzoek

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De wet die dit mogelijk maakt is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). In de Wmo is opgenomen dat het college jaarlijks onderzoekt hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Het college is verplicht de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 juli van ieder jaar te publiceren. Vanwege alle perikelen rondom Corona hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen de resultaten van dit onderzoek na 1 juli te publiceren. 

Het rapport ‘Cliëntervaring Wmo gemeente Ouder-Amstel 2020 (over 2019) (pdf, 931 kB)’ kunt u vanaf 25 augustus 2020 opvragen via onze website