Wethouder De Maa ondertekent samenwerkingsovereenkomst voor de Energieroute Noord-Holland

Op 8 februari jongstleden heeft wethouder Jacqueline de Maa de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de Energieroute Noord-Holland. Met de ondertekening is weer een stap gezet om te komen tot een uitvoerbaar plan om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken langs rijkswegen (A9, A5, A22, A2, A1) in Noord-Holland.

Voorkeursvariant

Het programma Energieroute Noord-Holland is opgezet om kansen voor opwek van duurzame energie langs de rijkswegen te onderzoeken en te ontwikkelen. In het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden samen met elf andere gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en netbeheerder Liander verkend. Ook inwoners hebben hier inbreng gehad door mee te denken over de ontwerpen en mogelijkheden voor het plaatsen van de zonnepanelen. Door landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof zijn de mogelijkheden verwerkt in de ‘Voorkeursvariant’. Voor de gemeente Ouder-Amstel liggen de kansen vooral in de knooppunten en afslagen van de rijkswegen A2 en A9.

samenwerking Energieroute Noord-Holland
Foto: alle partners in de samenwerking voor de Energieroute Noord-Holland.

Vervolg 

In de planvormingsfase wordt de voorkeursvariant planologisch mogelijk gemaakt. De voorkeursvariant wordt hierbij getoetst op een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld ecologie, archeologie en geluidseffecten. Als er aanleiding is om op basis van de uitkomsten zaken te wijzigen in de voorkeursvariant, dan is dit nog mogelijk. Doel is om aan het eind van de planvormingsfase zover te zijn dat de openbare inschrijfprocedure voor de Energieroute Noord-Holland gestart kan worden. Partijen zoals ontwikkelaars of energiecoöperaties kunnen dan meedingen voor deelname aan (een deel van) de Energieroute Noord-Holland. Een traject voor participatie en communicatie is onderdeel van de uitwerking om de omgeving goed mee te nemen en te betrekken bij de ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het OER-programma en het resultaat van de verkenning vindt u www.energieoprijksgrond.nl/energieroute-noord-holland

OER-programma

Dit project valt binnen het OER-programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed), waarin het Rijk haar gronden beschikbaar stelt voor hernieuwbare energieontwikkeling in antwoord op verzoeken van gemeenten en provincies.