Nota Omgevingskwaliteit vervangt Welstandsnota

Op donderdagavond 17 februari jongstleden heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de Nota Omgevingskwaliteit, voorheen Welstandnota vastgesteld. De gemeenteraad was unaniem in de beslissing. De welstandsnota stamde uit 2003 en daarom was er een wens deze te actualiseren.

Met de nieuwe nota Omgevingskwaliteit is een balans gezocht tussen enerzijds het benutten van de ruimte en anderzijds het beschermen. Zo wordt er ruimte gegeven aan (toekomstige) ontwikkeling, vernieuwing en verbetering. Tegelijkertijd is het de ambitie om de gemeente mooi te houden en het landschappelijke, dorpse karakter in bepaalde gebieden te behouden. 

Inbreng inwoners

Voor het opstellen van de nota Omgevingskwaliteit zijn inwoners in een vroeg stadium en op verschillende manieren betrokken. Uit een enquête en gesprekken met betrokkenen bleek dat het beleven van ons landschap, een fraaie inrichting van de openbare ruimte en zorg voor ons erfgoed belangrijk wordt gevonden. Maar ook de behoefte aan betaalbare en energiezuinige woningbouw voor iedereen, een goed vestigingsklimaat en zeggenschap over wat er gebouwd wordt. 

Sturen waar het moet en loslaten waar het kan

De verantwoordelijk wethouder voor ruimtelijke ordering Barbara de Reijke geeft het uitgangspunt aan: “Sturen waar het moet en loslaten waar dat kan. Het is niet overal nodig om in dezelfde mate de ruimtelijke kwaliteit te beschermen. De gemeente bepaalt niet meer alles met in beton gegoten regels, maar moet inspiratie bieden en erop toe zien dat de kwaliteit van de omgeving gerespecteerd blijft. Zo houden we onze gemeente Ouder-Amstel mooi en uniek en blijft het een gemeente om trots op te zijn”. 

Wanneer is de Nota Omgevingskwaliteit interessant voor u?

Als u van plan bent om te gaan (ver)bouwen, renoveren of als u van plan bent om iets in de openbare ruimte  te willen gaan wijzigen, dan heeft u volgens de wet daarvoor in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De nota Omgevingskwaliteit geeft richting, aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning. Bekijk de nota Omgevingskwaliteit.