Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wenckebachweg 144- 148 Duivendrecht en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Dit betreft een rectificatie van de publicatie in het Weekblad van woensdag 7 december 2022. In die bekendmaking is vermeld dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144 – 148 Duivendrecht’ met ingang van 8 december 2022 ter inzage zou liggen. Door omstandigheden is de ter visie legging per die datum niet gelukt.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 24 november 2022 het bestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144 – 148 Duivendrecht’ gewijzigd heeft vastgesteld. Op 25 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouder besloten tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Bestemmingsplan

Het Amstel Business Park Zuid verandert in de komende jaren van een klassiek bedrijventerrein naar Werkstad OverAmstel: een veelzijdig, gemengd en levendig gebied, waar wonen en werken mogelijk is. Wenckebachweg 144- 148 is gelegen in Werkstad OverAmstel, in het deelgebied Weespertrekvaart. De initiatiefnemer wil op haar kavel, waar nu het gebouw van de voormalige Hogeschool van Amsterdam staat, maximaal 430 woningen en 8.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke functies bouwen. Tevens komt er ‘Het Gastenhuis’; een woonvoorziening met 42 appartementen voor mensen met dementie.

Het initiatief voor deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan, maar is wel in lijn met het opgestelde ruimtelijk beleid voor Werkstad OverAmstel en de toekomstvisie voor het gebied waarin op deze locatie ook wonen mogelijk is. 

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid, zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden op verschillende plaatsen overschreden. De maximale ontheffingswaarden (van 53 dB voor buitenstedelijke wegen en 63 dB voor binnenstedelijke wegen) worden niet overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Deze hogere waarden hebben betrekking op wegverkeerslawaai (van Rijksweg A10, de H.J.E. Wenckebachweg, de Johannes Blookerweg en de Verlengde van Marwijk Kooystraat) en spoorweglawaai (spoortraject Amsterdam – Utrecht). 

Ter inzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het besluit tot vaststelling van hogere waarden ligt met ingang van 15 december 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via 
(020) 496 21 21. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPWenckebach144-VA01).

Beroepstermijn en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststellen van hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.