Tegemoetkoming kinderopvang

De Belastingdienst betaalt de volledige kinderopvangtoeslag. De gemeente betaalt een bijdrage in de kosten van kinderopvang aan inwoners van de gemeente die behoren tot de 'gemeentelijke doelgroep'. Meer hierover leest u onderaan de pagina.

Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.  

Aanvragen

Als u denkt recht te hebben op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente dan kunt u het Aanvraagformulier Kinderopvang (pdf, 58 kB)  printen, invullen en met bewijsstukken aan de gemeente sturen: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

De tegemoetkoming geldt voor maximaal één kalenderjaar en moet u dus ieder jaar opnieuw indienen. Als uw situatie tussentijds wijzigt moet u dit doorgeven aan uw consulent. Voor informatie kunt u contact opnemen met een klantmanager van werk en inkomen op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur via (020) 496 21 21.

Hoogte tegemoetkoming kinderopvang

De gemeente betaalt een bijdrage in de kosten van kinderopvang voor het eerste kind tot 96% van de kinderopvangtoeslag van het Rijk. Voor tweede en volgende kinderen zal de vergoeding van het Rijk afwijken van de vergoeding voor kinderopvang voor het eerste kind. Er dient rekening toe worden gehouden met een maximum uurtarief. Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

 • Dagopvang maximaal € 8,50 per uur; 
 • Buitenschoolse opvang maximaal € 7,31 per uur.
 • Voor gastouderopvang bedraagt het uurtarief € 6,52. 

Daarnaast is er ook een maximum voor het aantal uur per maand waarover ouders toeslag kunnen krijgen. Het maximum bedraagt 230 uur per maand per kind.

Voorwaarden gemeentelijke tegemoetkoming 

U moet inwoner van de gemeente Ouder-Amstel zijn en de opvang moet plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau. 

 • U moet behoren tot de doelgroep die een beroep kan doen op een tegemoetkoming van de gemeente;
 • Het gaat om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en/of buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen;
 • Ook opvang via geregistreerde gastouderopvang komt voor de tegemoetkoming in aanmerking.

Kinderopvang door buren, familie of vrienden valt niet onder de regeling.

Gemeentelijke doelgroepen

De gemeentelijke doelgroep bestaat uit:

 • Ouders in een re-integratietraject en die een uitkering ontvangen op grond van de:
  o    Participatiwewet;
  o    Algemene nabestaandenwet;
  o    Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
 • Studenten met een Wtos of WSF toelage.
 • Minderjarigen die een opleiding volgen en een bijstandsuitkering ontvangen.

Verklaring doelgroepouders

De Belastingdienst wil van de doelgroepouder een bewijsstuk ontvangen waarin is aangegeven welke maanden men deelneemt aan een traject naar werk. De gemeente geeft deze verklaring af aan de doelgroepouder die deelneemt aan een traject naar werk van de gemeente. U kunt deze verklaring opvragen bij uw consulent tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur op (020) 496 21 21. 

Meer informatie  

Ga naar Tegemoetkoming kinderopvang SMI voor meer informatie over een bijdrage in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).