Wet dwangsom en beroep

Als iemand een aanvraag indient, bijvoorbeeld voor een subsidie of een vergunning, dan geldt voor de gemeente vaak een termijn waarbinnen een besluit moet zijn genomen. Als de gemeente niet op tijd een besluit neemt, kan de aanvrager de gemeente in gebreke stellen. Uiteraard gelden wel voorwaarden, o.a. dat een aanvraag op correcte wijze, volledig ingevuld, moet zijn ingediend.

Na de 'in gebreke stelling' heeft de gemeente twee weken de tijd om een besluit te nemen. Is er dan nóg geen besluit, dan kan een dwangsom opgelegd worden. De gemeente moet dan betalen; de eerste veertien dagen € 23,00 per dag, de tweede veertien dagen € 35,00 per dag en de overige dagen € 45,00 per dag, in totaal maximaal 42 dagen. In plaats van een dwangsom opleggen, kan de aanvrager ook beroep instellen bij de rechtbank.

In gebreke stellen

Voordat u de gemeente een dwangsom kunt opleggen of voordat u in beroep kunt gaan bij de rechter omdat de gemeente niet op tijd een besluit heeft genomen, moet u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Dat doet u door:

waarin u meedeelt dat de gemeente niet op tijd een besluit heeft genomen en daarom in gebreke is. De gemeente probeert dan nog binnen twee weken een beslissing te nemen. Krijgt u die niet dan moet de gemeente u een dwangsom betalen voor iedere dag dat ze in gebreke is, maar ten hoogste voor 42 dagen. Maximaal gaat het om € 1.440. De eerste dag dat de gemeente de dwangsom verschuldigd is, is de dag na het verstrijken van de twee weken waarbinnen de gemeente alsnog mag beslissen.

Ook kunt u er voor kiezen om in beroep te gaan bij de rechter. Dat kan ook pas indien de gemeente niet tijdig een besluit heeft genomen en er twee weken zijn verstreken nadat u de gemeente schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Hoe lang kunt u een dwangsom vragen of in beroep gaan?

De dwangsom en het beroep zijn middelen om te zorgen dat de gemeente op tijd een beslissing neemt. Dit werkt vooral als u tijdig aan de bel trekt. De gemeente is geen dwangsom verschuldigd indien de gemeente onredelijk laat in gebreke is gesteld. Het beroep bij de rechter is niet ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend.

Geen recht op dwangsom

U heeft niet altijd recht op een dwangsom nadat de beslistermijn is verstreken. Dit geldt ook voor eventueel daaropvolgende bezwaarprocedures. Lees alles hierover op rijksoverheid.nl.