Portefeuilleverdeling 2022-2026

Wij staan voor een goede dienstverlening en onze ambtenaren zijn u graag van dienst. Toch kan het wel eens gebeuren dat u een gemeentebestuurder wilt spreken. Burgemeester en wethouders houden spreekuur in het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel wanneer het u en hen schikt.

Contact opnemen 

Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken bij het bestuurssecretariaat, telefoon (020) 496 21 30. Daar bekijken zij hoe een en ander ingepland kan worden, zodat lange wachttijden worden voorkomen. 

In onderstaand overzicht staat per onderwerp aangegeven wie de verantwoordelijk portefeuillehouder is.

Burgemeester J. Langenacker

Algemeen Bestuur

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Representatie
 • Personeelszaken
 • Informatiebeleid/automatisering
 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Begraafplaats

Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Crisisbeheersing
 • Politiezaken
 • Rampenbestrijding
 • Sociale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bijzondere Wetten

Coördinatie handhaving 

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester 

Verkeer en Vervoer

 • Verkeersbeleid
 • Infrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • A9
 • Amstelbrug 

Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk    

Leefomgeving

 • Inrichting openbare ruimte
 • Speelplekken
 • Openbaar groen
 • Water (kwaliteit en kwantiteit)
 • Riolering
 • Wegenbeheer
 • Woninggroen
 • Hondenbeleid

Cultuur

 • Historisch museum
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuur
 • Cultuureducatie
 • Kunstbeleid
 • Muziekcollectief
 • Openbare bibliotheek    

Communicatie en Participatie

 • Promotie en PR
 • Communicatie
 • Website
 • Mediabeleid
 • Participatie inwoners
 • Interactieve beleidsvorming
 • Burgerparticipatie

Economische Zaken

 • Toerisme
 • Recreatie
 • Economisch beleid
 • Bedrijvigheid
 • Bedrijvencontacten

Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester 

Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling

 • Ruimtelijk beleid
 • Volkshuisvesting/Wonen
 • De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel, Entrada
 • Bestemmingsplannen
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Grondbeleid
 • Straatnaamgeving
 • Monumentenbeleid

Financiën

 • Financieel beleid
 • Belastingen
 • Accommodaties / gemeentelijk vastgoed

Sport en gezondheid

 • Sportbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Alcohol en drugsvoorlichting

Wethouder D. de Jager 3e locoburgemeester

Wmo en decentralisaties

 • Coördinatie Decentralisaties
 • Wmo
 • Welzijnswerk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Seniorenbeleid    

Jeugd en onderwijs

 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting
 • Brede School, integrale Kindcentra (IKC)
 • Leerplicht
 • Jeugdzorg
 • Jongerenwerk
 • Jeugdbeleid/Jeugdwet
 • Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk    

Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)

 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inkomensvoorzieningen
 • Minimabeleid
 • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie
 • Asielzoekersbeleid/inburgering
 • Kwijtscheldingsbeleid
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Schuldhulpverlening
 • Sociale Werkvoorziening

Milieu en Duurzaamheid

 • Klimaat
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid en externe veiligheid
 • Bodem
 • Schiphol

Gemeentesecretaris R. van Reijswoud