Portefeuilleverdeling 2018-2022

Wij staan voor een goede dienstverlening en onze ambtenaren zijn u graag van dienst. Toch kan het wel eens gebeuren dat u een gemeentebestuurder wilt spreken. Burgemeester en wethouders houden spreekuur in het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel wanneer het u en hen schikt.

Contact opnemen 

Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken bij het bestuurssecretariaat, telefoon (020) 496 21 30. Daar bekijken zij hoe een en ander ingepland kan worden, zodat lange wachttijden worden voorkomen. 

In onderstaand overzicht staat per onderwerp aangegeven wie de verantwoordelijk portefeuillehouder is.

Burgemeester J. Langenacker

Algemeen Bestuur

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Promotie en PR
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Representatie
 • Personeelszaken
 • Informatiebeleid/automatisering
 • Burgerzaken
 • Straatnaamgeving
 • Verkiezingen
 • Begraafplaats
 • Accommodaties

Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Crisisbeheersing
 • Politiezaken
 • Rampenbestrijding
 • Sociale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bijzondere Wetten

Cultuur en recreatie

 • Cultuur
 • Cultuureducatie
 • Kunstbeleid
 • Muziekcollectief
 • Openbare bibliotheek
 • Recreatie

Communicatie

 • Communicatie
 • Website
 • Mediabeleid

Coördinatie handhaving 

Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester  

Ruimtelijke Ordening

 • Ruimtelijk beleid
 • Volkshuisvesting/Wonen
 • Bestemmingsplannen
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Grondbeleid

Participatie

 • Participatie inwoners
 • Interactieve beleidsvorming
 • Burgerparticipatie

Financiën

 • Financieel beleid
 • Belastingen

Sport en gezondheid

 • Sportbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Vrijwilligersbeleid (exclusief Wmo)
 • Alcohol en drugsvoorlichting

Wethouder C.C.M. Korrel 2e locoburgemeester  

Wmo en decentralisaties

 • Coördinatie Decentralisaties
 • Wmo

Verkeer en Vervoer

 • Verkeersbeleid
 • Infrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid

Projecten

 • Dorpscentrum Ouderkerk
 • Dorpshart Duivendrecht
 • A9
 • Amstelbrug

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester

Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)

 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inkomensvoorzieningen
 • Minimabeleid
 • Emancipatiebeleid
 • Asielzoekersbeleid/inburgering
 • Kwijtscheldingsbeleid
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Schuldhulpverlening
 • Sociale Werkvoorziening
 • Volwasseneneducatie

Milieu en Duurzaamheid

 • Klimaat
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid en externe veiligheid
 • Bodem

Leefomgeving

 • Inrichting openbare ruimte
 • Speelplekken
 • Openbaar groen
 • Water (kwaliteit en kwantiteit)
 • Riolering
 • Wegenbeheer
 • Woninggroen
 • Hondenbeleid

Economische Zaken

 • Economisch beleid
 • Bedrijvigheid
 • Bedrijvencontacten

Projecten

 • ABP

Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester

Jeugd en onderwijs

 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting
 • Brede School, integrale Kindcentra (IKC)
 • Leerplicht
 • Jeugdzorg
 • Jongerenwerk
 • Jeugdbeleid/Jeugdwet
 • Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk

Erfgoed en toerisme

 • Historisch museum
 • Cultureel erfgoed
 • Monumentenbeleid
 • Toerisme

Projecten

 • De Nieuwe Kern
 • Calamiteitenberging De Ronde Hoep
 • Ouderkerk Zuid