Coalitieakkoord VVD‐CDA‐D66‐GroenLinks 2018-2022

Voor u ligt het concept coalitieakkoord dat de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks met elkaar hebben gesloten. Het is bewust een akkoord op hoofdlijnen. Het is de intentie van de onderhandelende partijen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Hiermee wordt ruimte geboden aan de gemeenteraad en inwoners om belangrijke zaken aan te vullen en verdere invulling te geven aan deze hoofdlijnen.

Betrokkenheid en daadkrachtig met openheid en optimisme

Het onderstaande is het accentueren van een aantal onderwerpen. Dat neemt niet weg dat er veel meer is, veel zaken die ook belangrijk zijn. Dit akkoord is dan ook zeker niet uitputtend. De coalitiepartijen gaan uit van gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en vertrouwen. Op basis van deze principes is dit akkoord geschreven, en willen zij ook de komende vier jaar handelen. Daarom staan in dit akkoord veel meer intenties en visies dan concrete maatregelen, vanuit het vertrouwen dat de komende jaren de partijen elkaar vinden in de uitwerking. Ook is daardoor meer ruimte om bewoners te betrekken bij de uitwerking en voor debat in de gemeenteraad.

Voorafgaand aan de onderhandelingen is ook aan de partijen die niet deelnemen aan de onderhandelingen gevraagd om hun inbreng. De fractie van Natuurlijk belang heeft aangegeven graag constructief oppositie te voeren en daarom nu geen specifieke punten aan te willen dragen. De fracties van Ouder-Amstel Anders en de PvdA hebben een uitgebreide inbreng geleverd. Zij worden hiervoor zeer bedankt. In de bijlage is hun inbreng en wat daarmee is gedaan opgenomen. 

Ook zijn de inwoners om hun visie gevraagd op dit document. In de tweede bijlage is hun inbreng en de reactie daarop terug te vinden. De inbreng is zeer gewaardeerd en gebruikt om het document te verfijnen. In de vervolgstap naar een collegeprogramma kunnen veel van de suggesties nog worden meegenomen bij de verdere uitwerking. 

De schrijvers bieden dit stuk graag aan als startpunt. Een volgende stap wordt het collegeprogramma met een concrete uitwerking en een planning. Er is alle vertrouwen dat hier een goede basis ligt voor de komende vier jaar.

Een actieve en respectvolle gemeente

Voor de gemeente is het uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Het is belangrijk dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen zich thuis voelt in onze gemeente, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur. Dit vergt een continue waakzaamheid op meedoen, participatie en verdraagzaamheid. Hiertoe zal onder andere in samenwerking met Coherente verkend worden waar punten ter verbetering zijn. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij hun maatschappelijke deelname.

De vrijwilligerscultuur wordt gekoesterd en waar mogelijk versterkt. Het is van belang om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en het kunnen doen van vrijwilligerswerk te vereenvoudigen. De gemeente stimuleert maatschappelijke stages voor jongeren (in samenwerking met het lokale maatschappelijke middenveld in de gemeente en het onderwijs).

Bewegen en gezondheid

De gemeente promoot, faciliteert en stimuleert beweging en een gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor onze kinderen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van bewegingsprogramma’s, het informeren over gezonde leefstijl, het opzetten van watertappunten (minimaal in ieder dorp één), etc. Het is daarvoor van belang dat kinderen een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke omgeving hebben om te bewegen. Hiertoe worden speelplekken gecreëerd. De gemeente zet zich in om roken in de omgeving van openbare gebouwen en rond maatschappelijke activiteiten terug te dringen.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Initiatieven om meer mensen te laten sporten worden ondersteund. Hierbij is ook aandacht voor mensen met een achterstandspositie. Het streven daarbij is om een fonds op te richten waarbij ook breder vanuit de samenleving kan worden bijgedragen. 

Minima

Het uitgangspunt van het minimabeleid is vertrouwen in mensen en daarmee eigen verantwoordelijkheid. De gemeente stimuleert de eigen kracht van mensen, en kijkt hoe zij een positieve maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. De ruimte die de wet biedt wordt gebruikt om positief bijstandsbeleid te voeren. De focus ligt op talent en affiniteit in plaats van op toepassen van regels. Mensen worden gestimuleerd om verbetering van hun maatschappelijke positie mogelijk te maken. Werk moet lonen. Iedereen die kan werken wordt gestimuleerd om te gaan werken.
Mensen die uit de bijstand komen en gaan werken, dienen er ook financieel op vooruit te gaan. Sommige minimaregelingen worden breder toegankelijk gemaakt om de armoedeval tegen te gaan. Zowel volwassenen als kinderen uit een gezin met een inkomen van maximaal 130% van het minimumloon kunnen daar gebruik van maken. Tevens wordt het declaratiefonds verhoogt om deelname aan sport en cultuur te stimuleren. De gemeente waardeert het werk van de voedselbank.

Zorg

In de zorg stuurt de gemeente primair op kwaliteit. Dat betekent niet dat kosten niet belangrijk zijn, maar kwalitatief goede zorg moet voorop staan. Het is belangrijk dat de problematiek bij een hulpvraag integraal wordt aangepakt. De persoon met een hulpvraag moet bij één loket terecht kunnen voor alle vragen binnen het sociaal domein. Dit “ontschotten” van de diverse takken in het sociaal domein (zorg, bijstand, jeugd) wordt verder vormgegeven. Het is van belang dat het Zorgadviespunt (ZAP) goed toegerust is. De contacten dienen laagdrempelig en klantvriendelijk zijn. De capaciteit van het ZAP en de ICT dienen hier goed op aan te sluiten.
Maatwerk en snel handelen zijn uitgangspunt in de zorgverlening. Een budget voor onorthodoxe maatregelen (“gezond verstand pot”), pgb’s etc. zijn daarbij middelen. De ervaring leert dat dit niet alleen wachttijden verkort maar ook kosten bespaart.  
Het streven is naar zo kort mogelijke wachttijden en naar vaste handen in de thuiszorg. Investeren in ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk. Er wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheid van respijtzorg.

Er dient voldoende geld voor de jeugdzorg te zijn, zodat wachttijden zoveel als mogelijk worden voorkomen. Investeren in de toekomst, door middel van preventie blijft belangrijk. Hier kan nog extra in worden geïnvesteerd. Inventieve methoden worden daarbij niet geschuwd. Geld mag geen argument zijn om jeugdzorg niet te bieden.

Onderwijs 

De gemeente wil investeren in het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs moet goed aansluiten op de behoefte van onze kinderen. Ook kinderen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben moeten hiervoor terecht kunnen bij de scholen in onze gemeente.
De financiering van het Beleids- en activiteitenprogramma Onderwijs zal worden verhoogd. De inzet is te komen tot integrale kindcentra, de doorlopende leerlijn is daarbij van cruciaal belang. Het gaat daarbij om het stimuleren van kinderopvang en onderwijs onder een dak met één door hen gezamenlijk vastgestelde pedagogische visie voor kinderen van 0 tot 12 (of 18) jaar.
Bij het investeren in schoolgebouwen dient rekening te worden gehouden met de toenemende bouwkosten. Een duurzame school met een kwaliteitsimpuls is het uitgangspunt. 

Cultuur

Het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten blijft belangrijk, vooral bij jongeren. Dat begint bij goede cultuureducatie. De bibliotheekfunctie dient behouden te blijven. Het belang van de monumenten in de gemeente dient benadrukt te blijven. (Financiële) Ondersteuning van de eigenaren blijft daarbij belangrijk. 

Duurzaamheid

Om een klimaatneutraal 2040 te halen wordt extra geïnvesteerd in een duurzame en circulaire leefomgeving. De gemeente neemt het voortouw door de eigen organisatie en het vastgoed van de gemeente te verduurzamen.
Ondernemers worden gestimuleerd bij het verduurzamen van hun bedrijf. Ook bij de woningen in onze gemeente zullen de komende periode grote stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. Voor alle nieuwbouw is het streven naar nul-op-de-meter en voor de bestaande bouw wordt de wijkgerichte aanpak versneld. Een uitgangspunt daarbij is dat toegewerkt wordt naar energieverbruik zonder het gebruik van aardgas. 
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen wordt extra geïnvesteerd in ambtelijke capaciteit en benutten we innovatieve technieken om klimaatneutraal en circulair te laten bouwen.

De gemeente heeft de ambitie om de kwaliteit van de leefgemeente en het woongenot te verbeteren. Zo wordt er onderzocht of instelling van een milieuzone mogelijk is of dat hier alternatieven voor zijn. 
Inwoners zullen door communicatiecampagnes actief worden gestimuleerd hun tuin te vergroenen om zo mee te werken aan de klimaatadaptatie. De gemeente heeft de ambitie zich aan te sluiten bij deze publiekscampagne. Het waterschap wordt hierbij betrokken. 
De gemeente streeft naar het verbeteren en promoten van afvalscheiding. De nu in te voeren maatregelen zullen over 2 jaar worden geëvalueerd. Er wordt gemonitord welke aanvullende maatregelen er zijn die zorgen dat de uitgesproken ambitie gerealiseerd kan worden.

Ouder-Amstel bemoeit zich actief met de lobby om de overlast terug te dringen van onder meer de snelwegen en Schiphol. Het uitvoeren van geluids- en luchtmetingen in de kernen hoort hierbij. Toerisme en recreatie
De gemeente blijft investeren in toeristische aantrekkelijkheid. Er dienen dan ook voldoende middelen te zijn om de toeristische uitvoeringsagenda uit te voeren, in samenwerking met het toeristisch platform en Amstelgoed. Beth Haim wordt ondersteund. 

Het is belangrijk dat mensen fijn kunnen recreëren bij de Ouderkerkerplas en daarom zet de gemeente zich in om de waterkwaliteit te verbeteren. De gemeente intensiveert de betrokkenheid bij het uitvoeringsprogramma “Mooi Amstelland” om de landbouwstructuur te versterken, een extra stimulans voor weidevogels te creëren en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden.

Economie

In de kernen dient een passend voorzieningen- en winkelaanbod te zijn voor eigen inwoners (en in Ouderkerk ook voor toeristen). Kernaspecten zijn: faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente, veel ruimte voor ondernemers/ inwoners met goede initiatieven en kwaliteitsverbetering dorpscentrum zowel voor onze inwoners en om meer toeristen te verleiden.

Dorpscentrum Ouderkerk

De gemeente wil een levendig dorpscentrum in Ouderkerk voor de toekomst verzekeren. De balans tussen een prettig verblijf op het Kampje en benodigde parkeerruimte staat daarbij centraal. Gratis kort parkeren voor het winkelend publiek winkels blijft gehandhaafd. Nadat de uitkomsten van het lopende onderzoek binnen zijn, wordt het Kampje op korte termijn aangepakt. Dat plan wordt samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars
ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar vaststelling van een visie in 2018 waarna uitvoering tot een levendig dorpscentrum zal leiden. Verwezenlijking van dit plan dient prioriteit te krijgen, waarbij zorgvuldigheid voorop staat.

De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park

Samen met de partners zal voortvarend gewerkt worden om de gebieden De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park om te vormen tot een bruisend woon- en werkmilieu. Voor De Nieuwe Kern betekent dit de vorming van een nieuwe woonkern die aansluit op de stad en tegelijkertijd past binnen onze gemeente. Dat betekent dat er ruimte is voor hoogbouw om invulling te geven aan de woningbehoefte en om voldoende ruimte creëren
voor groen en water. De sociale cohesie die zo kenmerkend is voor onze kernen wordt ook in De Nieuwe Kern gestimuleerd. Dit wordt onder meer bereikt door gedifferentieerd bouwen. Alternatieve vormen van vervoer worden hierbij optimaal gefaciliteerd om de bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen. 
Het is van belang dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar de woningbouwopgave, maar dat benodigde voorzieningen worden gecreëerd zodat een volwaardige nieuwe kern ontstaat. 
Voor het Amstel Business Park zal worden voortgegaan op de ruimtelijke Economische Visie, waar de diverse deelgebieden ieder vanuit hun eigen dynamiek worden ontwikkeld tot moderne dynamische woon/werkomgevingen. Het kantoorgebied Entrada zal actief worden ontwikkeld tot woonwijk.

Openbare ruimte

Aan het eind van deze collegeperiode is de kwaliteit van het groen in Ouder-Amstel verbeterd, specifiek op beeldbepalende plekken in onze gemeente. In de directe leefomgeving wordt gestreefd naar meer groen. Stimulering van biodiversiteit in het groenbeheer heeft daarbij prioriteit, net als klimaatadaptie in het beheer van de openbare ruimte. De buitenruimte nodigt uit tot beweging of ontmoeting. 

Het budget voor wegonderhoud wordt verhoogd om het onderhoud te versnellen. De gemeente gaat achterstallig onderhoud aan wegen versneld aanpakken. Onveilige situaties door diepe kuilen of gaten in de wegen worden in kaart gebracht en zo nodig aangepakt. Wegen worden bij regulier onderhoud zoveel als mogelijk ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig Verkeer. 
Ouder-Amstel gaat het fietsgebruik verder stimuleren. Het reeds in gang gezette fietsbeleid wordt uitgevoerd en waar mogelijk uitgebreid. Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke fietsenstallingen. Het onderhoudsniveau van bestrating voor langzaam verkeer wordt tijdig op niveau gebracht op de plekken die niet voldoen aan de criteria van heel en veilig.

Verkeer

De gemeente streeft naar een goede doorstroming van het verkeer waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen in de gemeente en de omgeving. Knelpunten in de doorstroming moeten worden aangepakt waarbij de verkeersveiligheid en vermindering van overlast belangrijke aandachtspunten zijn. Inrichting van de openbare ruimte, publiekscampagnes en handhaving gaan hand in hand bij het verzekeren dat alle verkeersdeelnemers zich aan de regels houden. Hier valt ook een gedragscampagne voor wielrenners onder. Verlaging van de parkeerdruk op knelpunten in Duivendrecht en Ouderkerk wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door het toepassen van (uniforme) blauwe zones. 

Wonen

Mensen dienen te kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte. Dit betekent dat doorstroming naar een woning die past bij de levensfase wordt gestimuleerd. Bij de woningbouw wordt gestimuleerd dat er woningen komen waar de inwoners van Ouder-Amstel behoefte aan hebben. Dit betekent bouwen voor de doelgroepen jongeren, starters, senioren en mensen met middeninkomens en voldoende levensloopbestendige woningen.
Om ook jongeren een kans te geven op een woning en om vergrijzing tegen te gaan wordt de starterslening ingevoerd. Innovatieve methodes worden niet geschuwd. Er is extra aandacht voor bouw net boven de sociale huurgrens, bij woningen die een huur kennen van net boven de huurgrens dient de huurstijging getemperd te worden. De aanwezigheid van verhuur van AirBnB moet gemonitord worden en het uitgangspunt is dat verhuur wordt beperkt.
Ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig. Er moeten dus voldoende voorzieningen voor ouderen zijn zodat zij met deze ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Als dit wenselijk is, moet doorstroming naar appartementen met toenemende zorg mogelijk zijn. Hiertoe dienen appartementen beschikbaar te komen. Wanneer mensen het nodig hebben is het belangrijk dat er ruimte is in een zorginstelling in de gemeente.

Participatie en communicatie

Jongeren dienen betrokken te worden bij het maken van beleid. Er worden methodes ontwikkeld om jongeren van diverse leeftijdsgroepen te laten meedenken. Specifieke aandacht wordt besteed aan jongeren van 16-25.

Bewoners worden in een vroeger stadium betrokken bij de planvorming. Er komt een plan van aanpak om participatie op wijkniveau te vergroten, voldoende representativiteit is daarbij cruciaal. Bij alle grote ruimtelijke projecten en grote beleidswijzigingen wordt geëxperimenteerd met participatie, bijvoorbeeld op basis van goede voorbeelden elders. 

De gemeente investeert in verbetering van de communicatie met inwoners en het in een vroeger stadium betrekken van bewoners bij de planvorming. De gemeente moet goed weten wat er bij bewoners en ondernemers leeft. De gemeente is goed bereikbaar en communiceert adequaat. Informatie voor inwoners en bestuur wordt beter toegankelijk en persoonlijker. Er komt daartoe een verbeterde website waar mensen digitaal hun zaken met de gemeente kunnen afhandelen. Het wethoudersspreekuur blijft behouden.
In raadsvoorstellen wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor de betrokken groepen en hoe deze groepen betrokken zijn of zullen worden.

Financiën

De gemeente moet een solide en sluitende meerjarige financiële positie hebben en houden. Zuinig omgaan met overheidsgeld is daarbij uitgangspunt. Het is belangrijk om niet meer uit te geven dan dat er binnen komt. Tegelijkertijd heeft deze coalitie volop ambitie. Daarom zullen de wethouders binnen hun portefeuilles op zoek gaan naar additionele besparingen om ruimte te creëren om op andere punten meer te investeren.
Tegenover structurele uitgaven moet ook een structurele dekking staan. 

Tarieven en leges zijn efficiënt en kostendekkend. Deze zijn zo laag als mogelijk. 

De begroting zal zo transparant mogelijk worden gemaakt om inzicht te geven aan de bewoners en ondernemers waar het budget aan besteed wordt en de raad beter in staat te kunnen stellen om te sturen op de financiën.

(Sociale) veiligheid

Uitgangspunt van het veiligheidsbeleid is het samen met inwoners en ondernemers ontwikkelen van Integraal veiligheidsbeleid. Hierbij ligt de nadruk op preventieve maatregelen en het stimuleren van sociale cohesie. Handhaving dient zichtbaar te zijn, waar mogelijk in combinatie met publiekscampagnes. Met andere stakeholders (zoals woningcorporaties) wordt ingezet op maatregelen die de (sociale) veiligheid en veiligheid in het verkeer bevorderen. 

Organisatie

De dienstverlening van de gemeente wordt geschoeid op een moderne leest. Hierbij is digitaal en flexibel leidend. Ook andere vormen van contact met de inwoners zijn denkbaar. Er komt een verkenning naar de toekomst van het gemeentehuis, gezien de uitbreiding van de gemeente, de digitalisering en de samenwerking met omringende gemeenten. 

De gemeente gaat in gesprek met ondernemers en inwoners om te bezien hoe de regeldruk kan worden verminderd. 

De Nederlandse vlag wordt in de raadzaal geplaatst om de saamhorigheid als Nederlanders te visualiseren. 

De evaluatie van Duo+, die in 2018 gepland is, is van groot belang voor het doorontwikkelen van de organisatie. Deze dient van uit de oorspronkelijke uitgangspunten (op de gebieden kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid) uitgevoerd te worden en dient een benchmark te bevatten met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio. Uitkomsten hiervan dienen serieus opgepakt te worden om de oorspronkelijke doelstellingen te behalen. De slagkracht van Duo+ moet hierbij voldoende zijn om de inwoners het beste te kunnen blijven bedienen en onze ambities waar te maken.