Besluitenlijst 21 maart 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Aanvraag Brede SPUK

De gemeente Ouder-Amstel wil uitvoering geven aan het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord, waarbij gemeenten zich inzetten voor gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. Vanuit het Rijk is budget beschikbaar middels de Brede SPUK om voor de periode 2023- 2026 activiteiten te ontplooien op 15 verschillende onderwerpen. Deze middelen moeten voor 31 maart 2023 worden aangevraagd. In dit voorstel wordt geadviseerd om dit budget op alle thema’s aan te vragen.

Besluit 

 1. In te stemmen met het aanvragen van de Brede SPUK middelen voor  2023-2026 op alle 15 onderwerpen van de SPUK-regeling.
 2. In te stemmen met het feit dat de inhoudelijke plannen voor de verschillende onderdelen met de betreffende wethouders worden afgestemd en dat Victor Frequin coördinerend optreedt over de gehele aanvraag.
 3. De aanvraag (digitaal) te laten ondertekenen door de burgemeester. 
 4. Na het beschikbaar komen van de toekenningsbesluiten van het Rijk op de SPUK-aanvraag, deze te verwerken in de begroting via de 1e of 2e Burap van 2023 en in de begroting 2024-2026.

Benoeming voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ouder-Amstel

De huidige voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Ouder-Amstel is per 1 januari 2023 aan het eind van haar zittingstermijn gekomen. De samenstelling van de commissie wordt hierdoor gewijzigd.

Besluit 

1.    In te stemmen met de wijziging in de samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ouder-Amstel.
2.    De raad voor te stellen:
a)    De huidige voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Ouder-Amstel wegens het eindigen van de zittingstermijn per 1 januari ontslag te verlenen;
b)    De voorgedragen voorzitter door MOOI Noord-Holland (met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023) te benoemen tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ouder-Amstel.
3.    MOOI Noord-Holland op de hoogte te stellen.

Petitie Multisignaal

Staatssecretaris M. v. O. (VWS) heeft op 28 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen, zonder de mogelijkheid te geven om het systeem te behouden voor gemeenten die dat willen. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal heeft een petitie opgesteld waarmee handtekeningen worden verzameld van professionals die graag zien dat een samenwerkingsinstrument wordt behouden en ingezet wordt op doorontwikkeling. De Regio Amsterdam staat achter het gebruik van de MULTIsignaal Verwijsindex en ondersteunt de petitie. De gemeente Ouder-Amstel maakt deel uit van het samenwerkingsconvenant en zal de petitie ondertekenen.

Besluit

 1. In te stemmen met het ondertekenen van de petitie Multisignaal; 
 2. Aan de burgemeester wordt voorgesteld om wethouder De Maa aan te wijzen als ondertekenaar namens het college van Ouder-Amstel. 

Ledenraadpleging Principeakkoord Cao Gemeenten 2023

De toegezonden ledenbrief van 27 februari 2023 (TAZ/U202300146 Lbr: 23/007) gaat over de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. In de ledenbrief staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers over de cao voor 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO. 

Deze cao's bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De gemeente Ouder-Amstel is als werkgever gevraagd om op het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 te reageren. De laatste dag waarop een reactie kan worden geven is vrijdag 31 maart 2023, tot uiterlijk 12.00 uur. Het VNG-bestuur besluit uiterlijk 6 april 2023 of de VNG namens de leden het akkoord bekrachtigt. VNG en WSGO stemmen hun besluit met elkaar af. Als de VNG, de WSGO en de vakbonden het akkoord bekrachtigen, wordt het definitief en meldt het LOGA de nieuwe CAO aan. In het akkoord staat op welke datum elke afspraak ingaat.

Besluit 

1.    In te stemmen met hetgeen gevraagd of voorgesteld is, via de ledenraadpleging, in het principeakkoord voor Cao Gemeenten 2023;
2.    De VNG via elektronische ledenraadpleging uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel instemt met de uitgangspunten van het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023.

Besluit op bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is in 2016 een handhavingstraject gestart tegen de bewoning van de schuur aan de Rondehoep West 62b (hierna: “de schuur”). Twee keer is een handhavingstraject opgestart door een vooraankondiging last onder dwangsom te versturen. Beide keren werd de bewoning daarna beëindigd. Omdat de overtredingen waren beëindigd, was er geen reden om de handhaving voort te zetten. Na de derde vooraankondiging in mei 2022 werd de overtreding niet beëindigd en hebben wij besloten om het traject voort te zetten en een last onder dwangsom op te leggen. Tegen dit besluit is door de eigenaresse bezwaar gemaakt. In dit collegevoorstel wordt u geadviseerd over de beslissing op bezwaar.

Besluit 

1.    Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    Het bestreden besluit in stand te laten.
3.    Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “de Awb”) af te wijzen. 
4.    Bezwaarmakers schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de bestuursvergadering van Stichting Erfgoed Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft alle stembureaus in Ouder-Amstel bezocht tijdens de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen.
 • Burgemeester Langenacker heeft de commissaris van de Koning ontvangen op het stembureau de Kleine Kerk in Duivendrecht;
 • Burgemeester Langenacker heeft op 15 maart in de avond een bezoek gebracht aan de medewerkers van Burgerzaken die verkiezingen hebben georganiseerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft een cheque van 1250 euro ontvangen van een jongere die geld heeft opgehaald voor een nieuwe JOP.
 • Burgemeester Langenacker heef samen met wethouder Koek-Baks en een medewerker van het Groengebied Amstelland gesprek gevoerd met de eigenaar van Aan de Plas over de financiering van de verlichting.
 • Burgemeester Langenacker heeft de 50-jarige bruidsparen met gebak en koffie ontvangen die in het eerste deel van 2023 hun huwelijksjubileum hadden.
 • Burgemeester Langenacker is namens de gemeente aanwezig geweest bij de presentatie van inrichting station Duivendrecht gepresenteerd door leerlingen van het KKC.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met burgemeester B. het driehoeksoverleg bijgewoond met Politie en het Openbaar Ministerie.
 • Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg gevoerd met de basisteamchefs van de politie.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met wethouder H. van Uithoorn, wethouder E. van Amstelveen en wethouder N. van Haarlemmermeer.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met raadsleden en burgerleden en tevens een wandeling gemaakt door Ouderkerk en diverse locaties en projecten bekeken.
 • Wethouder Frequin heeft in Purmerend de MRA Woondeal namens Ouder-Amstel getekend.
 • Wethouder Frequin heeft interview aan AT5 gegeven over uitspraak Raad van State over De Nieuwe Kern versus de Volkstuinen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met twee inwoners uit Duivendrecht in verband met aanpassingen Stationsplein.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de netwerkborrel OVOA.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met de eigenaar van restaurant De Eeterij.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met Rijkswaterstaat omtrent de ontwikkelingen verbreding A9.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij 35-jarig bestaan Muziekschool Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Maa heeft op uitnodiging van een inwoner/vaste zwerfafvalprikker, zwerfafval geprikt.
 • Wethouder de Maa heeft deelgenomen aan PHO-jeugd DUO+.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gehad met de VNG over vervolgaanpak laaggeletterdheid.
 • Wethouder de Maa heeft deelgenomen aan opleidingsplan van de leergang Politiek Bestuurlijk Management.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 maart 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud 

de burgemeester,
J. Langenacker