Besluitenlijst 31 oktober 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Eenmalige Energietoeslag 2023

De gemeente heeft de opdracht om in 2023 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Met dit doel zijn de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Ouder-Amstel 2023 opgesteld.

Besluit 

 • In te stemmen met de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Ouder-Amstel 2023;
 • In te stemmen met het verzenden van de memo aan de raad.

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst met OD NZKG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (verder: OD NZKG) voert zowel wettelijke basistaken als niet wettelijke basistaken in opdracht van de gemeente uit. Hiertoe wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst (verder: UVO) gesloten, die getekend wordt door de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester. Deze UVO geeft uw college inzicht in de voorgenomen activiteiten van de OD NZKG voor uw gemeente. In 2023 werken we waar mogelijk met dezelfde inhoudelijke afspraken en prioriteiten als in 2022. Met deze overeenkomst wordt de inzet door de OD NZKG voor het jaar 2023 bepaald en is bepaald welke capaciteit en financiële middelen daarvoor benodigd zijn. Het is daarmee ook het VTH-uitvoeringsprogramma dat op grond van onder meer de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) dient te worden vastgesteld, en is in die zin te beschouwen als de leidraad bij de uitvoering van de door de OD NZKG te verrichten activiteiten. De benodigde middelen zijn reeds opgenomen in de begroting.

Besluit 

•    In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst met de OD NZKG 2023-2026.

Aanwijzingsbesluit secretaris bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel

Op 28 september 2023 heeft de Raad de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Ouder-Amstel 2023 (hierna: “verordening”) vastgesteld. Conform artikel 7, eerste lid van de verordening wijst het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) een secretaris aan. De toelichting op artikel 7 geeft aan dat er ook gekozen kan worden om meerdere secretarissen aan te wijzen. 
Sinds het vorige aanwijzingsbesluit van 18 december 2018 hebben er personele wijzigingen plaatsgevonden binnen Team Juridische Zaken. Gezien de omvang van de werkzaamheden en om vervanging te garanderen, wordt aanbevolen alle medewerkers van Afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ aan te wijzen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel. 

Besluit 

Op grond van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 7, eerste lid van de verordening: 

 • Alle medewerkers van de Afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ aan te wijzen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel.
 • De aanwijzing van een (individuele) medewerker van de Afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ te laten vervallen zodra het dienstverband van de (individuele) medewerker is beëindigd.
 • Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten voor de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel in te trek-ken.

Metingen GGD Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2024

De gemeente hecht grote waarde aan een gezonde leef- en werkomgeving voor haar inwoners. Binnen het grondgebied van Ouder-Amstel bevinden zich allerlei snelwegen, provinciale en lokale wegen met veel verkeer. Daarnaast worden er diverse infrastructurele werken uitgevoerd. Dat vraagt om een vinger aan de pols. Met betrekking tot de luchtkwaliteit kan dat via het laten verrichten van luchtmetingen.

Besluit 

 1. De GGD Amsterdam/Team Luchtkwaliteit opdracht te verlenen voor het in 2024 verrichten van NO2-metingen op diverse plaatsen in de gemeente (conform overgelegde offerte); 
 2. Af te zien van het vragen van meerdere offertes om redenen zoals beschreven in dit advies. Dit vanwege de benodigde specifieke expertise en adviesrol van de GGD Amsterdam op het gebied van gezondheid en luchtkwaliteit.

Verantwoording uitkering OGGZ en verslavingszorg 2022 verstrekt door Amsterdam aan Ouder-Amstel

Verzoek vaststelling verantwoordingsverslag en subsidiebedrag ontvangen uitkering OGGZ en verslavingszorg 2022.

Besluit 

 1. De verantwoording voor de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2022 van Amsterdam aan Ouder-Amstel vast te stellen.
 2. Overgelegde brief vast te stellen waarin de gemeente Amsterdam wordt verzocht de subsidie vast te stellen. 
 3. In te stemmen met verzending aan de gemeente Amsterdam van het document over de verantwoording van de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2022 en tevens bijgaande brief met verzoek tot vaststelling. 
 4. De verantwoording uitkering OGGZ ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad.

Vaststelling Informatie Beleidsplan 2022 – 2026

Het Informatie Beleidsplan (IBP) verwoordt de ambities van de Duo-organisaties voor de informatievoorziening om de deze maximaal te faciliteren voor de bestuursperiode 2022- 2026. De in het IBP genoemde onderwerpen zijn vooral “stippen op de horizon” en zullen ongetwijfeld niet allemaal (op korte termijn) geïmplementeerd worden. Jaarlijks wordt gekeken of uitgangspunten nog aansluiten bij de actuele wensen van de organisaties. In Q4 2023 wordt de uitvoeringsagenda vastgesteld met alle stakeholders en kunnen diverse projecten in dit kader worden gestart. Er volgt geen budgetclaim uit dit voorstel.

Besluit 

Informatie Beleidsplan (IBP) voor de periode 2022 – 2026 vast te stellen.

Overdracht portefeuille Noordzeekanaal gebied

Ouder-Amstel is aangesloten bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied (OD NZKG). Deze dienst verleent onder meer vergunningen en handhaaft het nakomen van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu, bodem en bouw. De OD NZKG maakt deel uit van de portefeuille van mw. Burgemeester J. Langenacker. De voorkeur is uitgesproken om de OD NZKG toe te voegen aan de portefeuille van mw. Wethouder P. Koek-Baks. 

Mw. Wethouder P. Koek-Baks wordt dan de gemeentelijk vertegenwoordiger en het eerste aanspreekpunt in alle zaken die de OD NZKG betreffen. Overlegd collegevoorstel formaliseert deze overdracht.

Besluit 

 • In te stemmen met de overdracht van het onderwerp ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied’ uit de portefeuille van mw. Burgemeester J. Langenacker naar de portefeuille mw. Wethouder P. Koek-Baks.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een 12 mensen genaturaliseerd tot Nederlander.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg voorgezeten.
 • Burgemeester heeft in de week van de veiligheid een bijeenkomst georganiseerd om senioren weerbaar te makten tegen (digitale) oplichting. 
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een bezoek gebracht aan Post NL.
 • Burgemeester Langenacker heeft de opening verzorgd samen met vertegenwoordiger van de ANWB, de Boeren van Amstel en de Groene Stelling voor een nieuwe Fietstroute door onze gemeente.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan de Eritrese geloofsgemeenschap die op zaterdag huizen in de Urbanuskerk in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft een ontbijtsessie georganiseerd voor medewerkers om te praten over de toekomst van Ouder-Amstel en het werken voor onze gemeente.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een bestuurlijk overleg van onze veiligheidsregio over de extra opvang van Oekraïners. 
 • Burgemeester Langenacker heeft de 748e verjaardag van Amsterdam bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker, wethouder Koek-Baks en wethouder Frequin zijn aanwezig geweest bij de opening van de Kringloopwinkel in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bezoek gebracht aan Meering Touringcars Amsterdam.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met Winkeliersvereniging Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft samen met het college bezoek gebracht aan PostNL Distributiecentrum.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met voorzitter OVOA.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennismakingsgesprek gehad met raadslid.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met de BIZ.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij oplevering/ opening Rijksstraatweg.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met bestuurders woningcorporaties EH en Ymere over flexwonen.
 • Wethouder Frequin heeft vooroverleg PRT gehad over vluchtelingen met de wethouders van Amstelveen, Uithoorn, Diemen, Aalsmeer en Amsterdam.
 • Wethouder Frequin heeft met wethouder de Jager een bezoek gebracht aan een inwoner om te praten over duurzaamheid in de gemeente en de plaatsing van een warmtepomp.
 • Wethouder Frequin heeft een interview gehad met Weekblad over de nieuwe locatie voor de kringloopwinkel.
 • Wethouder Frequin heeft met vertegenwoordiger van Alliander gesproken over aan/afsluitingen in onze gemeente.
 • Wethouder De Jager heeft in het kader van de LEA de schoolbesturen, het samenwerkingsverband en kinderopvangorganisaties van Ouder-Amstel ontvangen.
 • Wethouder De Jager heeft de Groene Hub in Amsterdam Zuidoost bezocht.
 • Wethouder De Jager heeft in het kader van de klimaatweek bezoek gebracht aan Groenmarkt in Duivendrecht en aan het Repair café.

Ouderkerk aan de Amstel, 01 november 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud    

de burgemeester,

J. Langenacker