Besluitenlijst 30 mei 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder

Kadernota 2024-2027 Gemeente Ouder-Amstel

Deze kadernota is opgesteld voordat we de meicirculaire in relatie tot de algemene uitkering hebben kunnen verwerken. Dit is gelijk aan de werkwijze in de afgelopen jaren. De uitkomsten van de meicirculaire zullen de collegeleden separaat worden toegezonden. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2024, het college op hoofdlijnen geïnformeerd over de onvermijdelijke verplichtingen vanuit bestaand beleid en vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen welke van invloed zijn op de begroting 2024. De kadernota biedt het college de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden in de begroting 2024. De ontwikkelingen laten voor 2024 een tekort zien. Gezien de onzekerheden over de rijksmiddelen doen we nu geen concrete voorstellen om dit tekort op te lossen. Bij het opstellen van de begroting werken we de kaders uit.

Besluit 

 1. De overgelegde kadernota 2024-2027 vast te stellen. 
 2. Aan de raad de kadernota 2024-2027 ter vaststelling voor te leggen.

Jaarstukken 2022 Gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling

De jaarstukken 2022 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2022.
Met de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022 inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. 

De jaarstukken 2022 sluiten met een voordelig resultaat van € 3.130.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2022 van € 1.372.000 voordelig en met een totaal balanssaldo van € 40.966.000. 

Wij stellen u voor de jaarstukken 2022 vast te stellen en het voordelig saldo, behoudens de budgetoverhevelingen, toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2022 € 2.000.000 voor deze toevoeging en na deze toevoeging € 4.755.000. 

In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e Burap 2022 vermeld als over te hevelen. We stellen voor deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2023 middels de reserve budgetoverhevelingen. Het betreft de energietoeslag 2023 welke is toegekend in de decembercirculaire 2022 en een budget invoering omgevingswet met een totaalbedrag van € 375.000. 

De accountant heeft de controle afgerond. De bevindingen zijn verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken 2022. De accountant heeft toegezegd om uiterlijk 6 juli 2023 een getekende controleverklaring af te geven. Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen van deze controleverklaring. Zodra de controleverklaring beschikbaar is wordt deze aan de raad verstrekt. 

Besluit 

 1. De jaarstukken 2022 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een voordelig resultaat van € 3.130.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2022 van voordelig € 1.372.000 voordelig en met een balanssaldo van € 40.966.000, vast te stellen. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2022 vermeld als over te hevelen. We stellen voor deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2023 middels de reserve budgetoverhevelingen. Het betreft de energietoeslag 2023 welke is toegekend in de decembercirculaire 2022 en een budget invoering omgevingswet met een totaalbedrag van € 375.000. We stellen voor het restant van het resultaat ad € 2.755.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

2. De jaarstukken 2022 aan te bieden aan de raad ter vaststelling op 6 juli 2023.

1e Burap en 1e  Nieuwsbrief 2023 Ouder-Amstel

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2023. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 531.000 nadelig welke leidt tot een nadelig begrotingssaldo over 2023 van € 402.000. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2023 en reserves 2023 ter vaststelling opgenomen.

Besluit 

 1. De bijgevoegde wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen. 
 2. Aan de raad de wijziging van de programmabegroting 2023 ter vaststelling op 6 juli 2023, voor te leggen.

Aanpak signalen over Armoede

Op 26 november 2022 heeft de raad van de gemeente Ouder-Amstel een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om inzichtelijk te maken waar financiële pijnpunten bij inwoners zitten, met een voorstel naar de raad te komen en daarbij aan te geven welke middelen nodig zijn. Met de maatschappelijk partners zijn gesprekken gevoerd en er is een document met voorstellen opgesteld waar inwoners mee geholpen kunnen worden. De financiële consequenties zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een reactie gegeven. Het is aan de raad om maatregelen wel of niet in te zetten en het daarbij behorende budget beschikbaar te stellen. 

Besluit 

1. De onderstaande punten te adviseren aan de raad: 

1. Verhoog het bereik van het minimabeleid en stel vanaf 2024 structureel € 100.000,- beschikbaar; 
2.  Stel het besluit tot het verhogen van de draagkrachtgrens bij bijzondere bijstand uit tot de gevolgen van de septembercirculaire bekend zijn; 
3.  Stel middelen beschikbaar voor de jaren 2024 en verder voor: 

 • een vrij inzetbaar budget van € 15.000,-; 
 • de verruiming van de vermogensnormen bij de gemeentelijke belastingen van € 9.000,-; 
 • verbetering van de informatievoorziening van € 2.000,-; 

4.  Stel middelen in 2023 beschikbaar voor: 

 • een snelle invoering van de Energietoeslag 2023, de uitbetaling heeft in maart reeds plaatsgevonden; 
 • het aanvragen van bijzondere bijstand voor energiekosten van € 30.000,-; 
 • extra middelen aan de Voedselbank in Diemen van € 3.000,-; 
 • verbetering van de informatievoorziening van € 2.000,-. 

5.  Stel een extra ruimte voor het financieel café beschikbaar voor het voeren van privacy gevoelige gesprekken, zolang er geen andere huurder voor deze ruimte is. 

2. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de beantwoording door middel van bijgaande brief.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg GGD Amsterdam-Amstelland Veilig Thuis.
 • Burgemeester Langenacker heeft het driehoeksoverleg met Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Ouder-Amstel en Diemen voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft als plaatsvervangend voorzitter deelgenomen aan het Regionaal Platform Fraudebestrijding.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin de kinderen die deelnamen aan de Avondvierdaagse ingehaald.
 • Wethouder Koek-Baks is afwezig wegens ziekte.
 • Wethouder Frequin heeft informatiebijeenkomsten raad bijgewoond over Mobiliteit Vervoersregio en Omgevingswet.
 • Wethouder Frequin heeft met inwoners gesproken over een plan in Ouderkerk dat reeds geruime tijd aan de orde is.
 • Wethouder Frequin heeft met de personen van de Kringloopwinkel Ouderkerk aan de Amstel gesproken
 • Wethouder Frequin heeft Stuurgroep Huisvesting Aandachtsgroepen MRA bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft samen met gemeentesecretaris gesproken met inwoners in Duivendrecht over overlast garages.
 • Wethouder Frequin heeft algemene ledenvergadering van VVD Noord Holland bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met nieuwe voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) en de secretaris van die Commissie; diverse dossiers zijn aan de orde geweest.
 • Wethouder Frequin heeft samen met gemeentesecretaris gesproken met directeur DUO+ over de kosten van VTH voor de gemeente Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft bezoek gebracht aan TPC Gaasperplas (voorheen Tennisvereniging Strandvliet).

Ouderkerk aan de Amstel, 31 mei 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud  

de burgemeester,

J. Langenacker