Besluitenlijst 29 augustus 2023

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • V.L.M. Frequin, wethouder
  • D. de Jager, wethouder
  • J. Gelmers, locosecretaris 

Afwezig

  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Verklaring van geen bedenkingen, Technische ruimte Rijksweg A9

Bij knooppunt Holendrecht zal een wisselbaan aangelegd worden in een ver-diepte ligging. Aangrenzend aan de verdiepte ligging zal ook een technische ruimte gebouwd worden. De technische ruimte is een gebouw en bevat de verkeerstechnische en telecom technische installaties die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van het verkeer en het bewaken van de veiligheid van de weg op de Rijksweg A9. De technische ruimte is in strijd met het bestemmingsplan.

Gezien de ligging buiten de bebouwde kom, kan medewerking worden verleend aan het verzoek met behulp van artikel 2.12, lid 1 onder a3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure). Het voorliggende verzoek past niet in de door de raad vastgestelde lijst met categorieën, waarvoor een ‘algemene’ verklaring van geen bedenking is afgegeven. Daarom wordt de raad nu specifiek voor dit verzoek gevraagd om een (ontwerp-) verklaring af te geven.

Besluit 

1.    De gemeenteraad voor te stellen een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.
2.    De gemeenteraad voor te stellen te beslissen dat als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring, de afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen is als de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Startovereenkomst VMK, Van Marwijk Kooystraat 1-4, Werkstad OverAmstel

De Gemeente heeft de ambitie het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) van een klassiek bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. 

Voor deze transformatie heeft ze het ruimtelijk beleid vastgelegd in de Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017), Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) en het Beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 23 december 2021), hierna het ‘ruimtelijk beleid’.

Initiatiefnemer wil op erfpachtgrond in Werkstad Noord een ontwikkeling realiseren van circa 16.500 m2 bruto vloeroppervlak circa 15.000 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief ondergrondse parkeerplaatsen) met kantoren en woningen.

Het doel van deze startovereenkomst is het vastleggen van afspraken ten behoeve van de uitwerking van het initiatief en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, inclusief overleg met belanghebbenden en omgevingsparticipatie, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid te bepalen. Aan het einde van deze fase levert Initiatiefnemer een uitgewerkt Ruimtelijk Plan op. Indien het college van B&W instemt met het Ruimtelijk Plan wordt t.z.t. gekomen tot nadere afspraken over de verdere ontwikkeling en realisatie, inclusief het verhaal van de Exploitatiebijdrage Plankosten middels een anterieure overeenkomst.

Het college van burgemeester & wethouders wordt gevraagd om deze startovereenkomst aan te gaan, waarna door Initiatiefnemer het Ruimtelijk Plan op-gesteld kan worden.

Besluit 

1.    Overgelegde startovereenkomst met VMK Jur B.V. aan te gaan voor het perceel aan de Van Marwijk Kooystraat 1-4 (kadastraal bekend als Ouder-Amstel ASL00-A-1228) ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling met wonen en werken.
2.    Portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen om de startovereenkomst te ondertekenen.

Commissie welstand en monumenten Ouder-Amstel – Jaarverslag 2022

De commissie welstand en monumenten Ouder-Amstel geeft welstands- en monumentenadviezen bij de beoordeling van ingediende omgevingsvergunningen. De commissie welstand en monumenten voor Ouder-Amstel stelt daarnaast jaarlijks een jaarverslag op.

Besluit 

Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van de commissie welstand en monumenten Ouder-Amstel en dit ter kennisname aan de gemeenteraad, via de overgelegde raadsinformatiebrief aanbieden.

Verkenning uitbreiding indoor sportfaciliteiten Duivendrecht.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting is aanvullende informatie nodig voor het onderbouwen van een investeringsvoorstel voor het verbeteren van de indoor sportfaciliteiten in Duivendrecht. 
Het college besluit over het verstrekken van een externe opdracht.

Besluit 

•    In te stemmen met het verstrekken van een opdracht voor een haalbaarheidsstudie;
•    De kosten voor deze studie, ingeschat op € 10.000, - te verwerken in de tweede Bestuursrapportage.

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao 2024

In de VNG-ledenbrief van 29 juni 2023 informeert de VNG-gemeenten over de ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota CAO 2024. 

Besluit 

Om de VNG uiterlijk vrijdag 8 september tot 12.00 uur te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel instemt met de concept arbeidsvoorwaardennota cao 2024, met uitzondering op het voorstel om de vervaldatum van de wettelijke vakantieuren terugbrengen naar 6 maanden, opgenomen in het onderdeel Vitaliteitsbeleid.

Vaststellen Bebouwde komgrens Ouder-Amstel

\In het kader van de Wet natuurbescherming is het niet meer toegestaan om de gemeentegrens aan te houden als bebouwde komgrens. Dit is het geval bij de gemeente Ouder-Amstel. Vanuit jurisprudentie is gebleken dat een bebouwde komgrens alleen kan worden aangewezen voor een gebied waar daadwerkelijk bebouwing aanwezig is of binnen afzienbare tijd ontwikkeld wordt. De begrenzing zoals deze nu is vastgesteld voldoet niet aan deze richtlijn en dient te worden aangepast.

Besluit 

1.    De raad voor te stellen de bebouwde komgrens in het kader van de Wet Natuurbescherming artikel 4.1 vast te stellen. 
2.    De bebouwde komgrens zoals opgesteld in het kader van de boswet te laten vervallen.

Afsprakenkader Ajax DNK

In 2017 werd de Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern (de SOK) gesloten met de grondeigenaren NS, VolkerWessels Vastgoed, Amsterdam en Ajax. Deze overeenkomst is de basis geweest voor de inhoudelijke planvorming en de financiering daarvan. Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de raad. Het doel zoals gesteld in de SOK was daarmee bereikt. Als basis voor de verdere planuitwerking voor De Nieuwe Kern zijn er vervolgafspraken gemaakt tussen Ouder-Amstel en de Grondeigenaren DNK. Deze zijn vervat in het op 3 december 2021 gesloten Afsprakenkader Ontwikkelstrategie. 

Omdat Ajax geen grondeigenaar is binnen het exploitatiegebied DNK is zij geen partij in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie. 

Binnen het exploitatiegebied DNK is Ajax voornemens haar huidige trainings-complex De Toekomst her in te richten en het complex uit te breiden op het huidige evenementenparkeerterrein P2, dat in eigendom is van Amsterdam. Amsterdam heeft hiertoe een exclusiviteitsovereenkomst gesloten met Ajax. 

In het Afsprakenkader Ajax DNK zijn de afspraken uitgewerkt over de wijze waarop Ajax betrokken is en blijft bij de ontwikkeling van DNK.

Besluit 

•    Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het Afsprakenkader Ajax DNK; 
•    De burgemeester besluit portefeuillehouder V. Frequin te machtigen om het afsprakenkader Ajax DNK namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Re-integratieverordening

Op 29 november 2022 werd het wetsvoorstel Breed Offensief aangenomen door de Eerste Kamer. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. De bepalingen uit het Breed Offensief, die feitelijk een wijziging van de Participatiewet zijn, vragen een uitwerking in de re-integratieverordening. De belangrijkste wijziging is dat er een bredere verordeningsplicht wordt gehanteerd, waardoor zaken die voorheen in beleidsregels of uitvoeringsinstructies geregeld waren, nu in de verordening moeten worden geregeld. Waarbij het uitgangspunt is dat in de verordening omschreven staat welke voorwaarden er gelden en welke personen in aanmerking komen voor de voorzieningen. In beleidsregels worden inhoudelijke afspraken gemaakt over de duur, intensiteit en kosten van voorzieningen. Hiervoor zijn artikelen aan de verordening toegevoegd die inzicht geven in bepaalde processen. Door het vastleggen van het proces weten inwoners en werkgevers beter waar ze aan toe zijn. Daarnaast is aangegeven welk aanbod voor persoonlijke ondersteuning beschikbaar is. We kennen twee vormen: jobcoach en intern werkbegeleiding. In de verordening is opgenomen op welke wijze persoonlijke ondersteuning vorm krijgt. Daarbij is voor persoonlijke ondersteuning de wettelijke verplichting om in de verordening kaders voor de duur en intensiteit op te nemen. Ook zijn regels opgenomen over de wijze van verstrekking van op werk gerichte voorzieningen zoals intermediaire voorzieningen, werkplekaanpassingen en vervoersvoorzieningen. 

Voor sommige mensen met een beperking volstaat het niet om alleen te kijken naar de werksituatie, maar is de thuissituatie ook van belang. De gemeente kan hierbij integraal beleid inzetten, ook met de middelen van de Wmo. De verordening bevat ook regels over het bieden van ondersteuning, als deze nodig is, bij de transities waar iemand mee te maken kan krijgen. Dit kan het geval zijn bij de overgang van school naar werk, van werk met behulp van loonkostensubsidie of beschut werk naar regulier werk en andersom. 

Naast de wijzingen uit het Breed Offensief zijn er een aantal technische aanpassingen gedaan in de verordening. Deze aanpassingen zijn erop gericht om de verordening meer in lijn te brengen met het huidige beleid, de uitvoering en de modelverordening van de VNG. 

Voor zowel de bepalingen uit het Breed Offensief en de technische wijzigingen is zoveel mogelijk afstemming gezocht met de DUO+ gemeenten, AM-match gemeenten en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. 

Met dit collegevoorstel wordt de concept Re-integratieverordening Ouder-Amstel 2023 voorgelegd aan het college. Na vaststelling van de conceptversie wordt de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel om advies gevraagd. Na het advies wordt de definitieve versie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

•    In te stemmen met concept Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Ouder-Amstel 2023;
•    In te stemmen met de gewijzigde re-integratieverordening ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland

Als gevolg van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenschappelijke regeling (GR) worden aangepast. Gezien de nauwe samenhang tussen de ontwerp GR en de ontwerp Verordening financieel beheer (VFB), worden beide documenten gecombineerd in procedure gebracht. De totstandkoming van de GR is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle colleges, raden en Staten van de participanten.

Besluit 

1.    In te stemmen met de gewijzigde ontwerp Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland, en deze via de griffie voor toestemming voor te leggen aan de raad van Ouder-Amstel. 
2.    In te stemmen met de ontwerp Verordening Financieel Beheer recreatieschap Groengebied Amstelland, en deze via de griffie voor zienswijzen aan te bieden aan de raad van Ouder-Amstel.

Uitvoeringsplan communicatie en participatie gemeente Ouder-Amstel

In het uitvoeringsplan communicatie en participatie is uitgewerkt wat er nodig is om de ambities van het communicatiebeleidsplan te bereiken.

Besluit 

1.    Het uitvoeringsplan communicatie en participatie gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.
2.    Het uitvoeringsplan ter bespreking voor te leggen aan de commissie Burger en Bestuur van 14 september 2023.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar in Duivendrecht.
•    Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met een inwoner over aanlegplaatsen in de Amstel en handhaving hierop. 
•    Burgemeester Langenacker is samen met wethouder de Jager aanwezig geweest en heeft de opening verricht bij Entrada 700.

Ouderkerk aan de Amstel, 30 augustus 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker