Besluitenlijst 28 maart 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Uitvoering communicatiebeleidsplan gemeente Ouder-Amstel 

In september 2021 is het communicatiebeleidsplan gemeente Ouder-Amstel vastgesteld door de gemeenteraad. Het college geeft door middel van een stand van zaken inzicht in de uitvoering hiervan en een vooruitblik voor de komende jaren aan de gemeenteraad.

Besluit 

 1. Inzicht te geven aan de gemeenteraad over de uitvoering van het communicatiebeleidsplan door middel van overgelegd stand van zaken. 
 2. De stand van zaken ter bespreking voor te leggen aan de commissie Burger en Bestuur van 13 april 2023

Verklaring van geen bedenkingen, onderzoeksboring Burgemeester Stramanweg

Energie Beheer Nederland (hierna: EBN) heeft het voornemen een onderzoeksboring uit te voeren naar de geschiktheid van de ondergrond voor de eventuele toekomstige winning van aardwarmte in het zoekgebied Amstel-land. Hiermee probeert men de energietransitie te versnellen. In Nederland zijn er verschillende zoekgebieden. Ten aanzien van de regio Amstelland lijkt een perceel aan de Burgemeester Stramanweg (naast afrit 1 van de A2 komende vanuit Amsterdam) het meest geschikt voor het uitvoeren van een onderzoeksboring. 

Op 29 december 2022 heeft EBN voor de onderzoeksboring de benodigde vergunning in het kader van de Mijnbouwwet aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (hierna: EZK). Daarnaast zijn er vergunningen nodig in het kader van de Omgevingswet (milieu, bouwen en afwijking gebruik bestemmingsplan) en van Waternet en de provincie. Omdat bij aardwarmte activiteiten in de diepe ondergrond plaatsvinden, is de Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag EZK, de leidende wetgeving voor geothermie. 

Daarom is ook in dit geval EZK het bevoegd gezag om te besluiten over de aanvraag omgevingsvergunning. 

Voor de projectlocatie is het actuele planologisch kader vastgelegd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Noord’, vastgesteld op 6 maart 2014. De projectlocatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur – en landschapswaarden’. Daarnaast gelden de gebiedsaanduidingen 'geluidzone – weg’ en 'overige zone – weidevogelgebied’. Binnen deze bestemming is de (tijdelijke) realisatie van een boorlocatie voor het uitvoeren van de onderzoeksboring niet toegestaan. 

Medewerking door het bevoegd gezag kan alleen worden verleend met toe-passing van artikel 2,12, eerste lid sub a, onder 3 van de Wabo (de uitgebreide procedure). EZK heeft voor het afwijken van het bestemmingsplan advies (een verklaring van geen bedenking) gevraagd bij de gemeente. 

Het overgelegde verzoek past niet in de door de raad vastgestelde lijst met categorieën, waarvoor een ‘algemene’ verklaring van geen bedenking is afgegeven. Daarom wordt de raad nu specifiek voor dit verzoek gevraagd een verklaring af te geven.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van het feit dat Energie Beheer Nederland (EBN) een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het uitvoeren van een onderzoeksboring naar de geschiktheid van de ondergrond voor eventuele toekomstige winning van aardwarmte in het zoekgebied Amstelland, op het perceel Burgemeester Stramanweg (tussen nummer 98 en de afslag A2) te Ouderkerk aan de Amstel, in afwijking van het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" voor een periode van maximaal drie jaar. 
 2. De gemeenteraad voor te stellen: 
  •    Een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen, met nadere 
  voorwaarden, af te geven voor de duur van maximaal drie jaar. Dit in verband met de benodigde tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. 
  •    Te beslissen dat als er geen zienswijzen worden ingediend tegen 
  de ontwerp verklaring, de afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen is als de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Huurovereenkomst en afsprakenmemo opvang vluchtelingen HvA-gebouw, Wenckebachweg 144 – 148 te Duivendrecht

Omdat vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers naar Nederland blijven komen groeit de vraag naar opvanglocaties. Onveiligheid in diverse landen en de oorlog in Oekraïne lijken voorlopig niet te stoppen. Het Rijk heeft momenteel onvoldoende personele en opvangcapaciteit beschikbaar. 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daarom een taakstelling voor crisisnoodopvang van 450 asielzoekers vóór 1 januari 2023. Gemeenten blijven naar verwachting verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De eigenaren van het voormalige gebouw van de Hogeschool van Amsterdam, aan de Wenckebachweg 144 – 148, zijn bereid hun gebouw beschikbaar te stellen voor vluchtelingenopvang. De voorwaarde is dat het gebouw 1 september 2023 leeg is, anders lopen zij een groot risico hun contracten kwijt te raken met o.a. de drie afnemers van 430 appartementen en voorzieningen (The Dialogue). Mocht het gebouw niet leeg zijn per 15 augustus 2023, dan leggen zij de gemeente als huurder een boete op van een half miljoen euro per dag. Verder eisen zij een bankgarantie voor de boete van 1 dag. De Bank Nederlandse Gemeenten is bereid deze garantie af te geven. Het COA staat garant voor de boete indien de groep asielzoekers niet tijdig uit het pand is vertrokken. Gemeente Ouder-Amstel wil een gemengde opvang, in samenwerking met de Veiligheidsregio: 100 Oekraïners en 150 asielzoekers. Na een positieve evaluatie voor alle betrokkenen kan het aantal asielzoekers toenemen tot maximaal 250. Voor het uitplaatsen van asielzoekers is de gemeente afhankelijk van het COA. Daarom wil gemeente Ouder-Amstel de garantie dat het COA de asielzoekers per 1 augustus 2023 uitplaatst. Ook wil de gemeente dat het COA garant staat voor de zeer hoge boete als uitplaatsing niet op tijd lukt. Voor de opvang van asielzoekers en opvang van Oekraïense vluchtelingen kent het Rijk een verschillende financieringssystematiek. In beide gevallen wil de gemeente daarmee geen risico's lopen. In een afsprakenmemo garandeert het Rijk aan gemeente Ouder-Amstel en de Veiligheidsregio dat zij de asielzoekers 1 augustus heeft uitgeplaatst en dat zij de financiële afhandeling soepel laat verlopen.

Besluit 

 1. Het College besluit, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van de Raad: 1. De huurovereenkomst aan te gaan voor de opvanglocatie voormalige HvA voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers met Wenckebachweg B.V. 
 2. De afsprakenmemo over deze opvang te ondertekenen, met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het COA en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het operationeel politie-overleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris het jaarverslag van de Beroep en Bezwaar Commissie besproken met de voorzitter en de secretaris van deze commissie.
 • Burgemeester Langenacker heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met stadsdeelbestuurder van Zuidoost R. W.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de (plaatsvervangend) voorzitters van de commissies deelgenomen aan training door T. V. over voorzitten.
 • Burgemeester heeft deelgenomen namens Ouder-Amstel aan de Algemene Vergadering van de Metropool Regio Amsterdam.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Presidium voorgezeten.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan JGZ bij medisch centrum Zonnestein in Amstelveen met wethouders regio Amstelland.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan Werkstad OverAmstel en heeft ter plekke ook gesproken met een woonbootbewoner.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsbezoek gebracht aan Amsterdam Stadsdeel Oost en gesproken met Stadsdeelraadbestuurder J.B. V. 
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met bestuurder Eigen Haard; ook prestatie afspraken zijn doorgenomen; in aanwezigheid van drie leden van de huurdersvereniging Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met bestuur CTO Badminton.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan flexwoningen in Limmen en Castricum samen met wethouder S. van Castricum.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met wethouder K. van Aalsmeer.
 • Wethouder Frequin heeft samen met wethouder Koek interview gegeven aan Weekblad over Sluisplein.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met bestuur CTO ’70 Volleybal.
 • Wethouder Frequin heeft bloemen gegeven aan handbal dames die in Bindelwijk kampioen zijn geworden.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bijeenkomst omtrent participatieverordening bijgewoond.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met coördinator fietsexamen Ouderkerk.
 • Wethouder Koek-Baks heeft tweede cursus dag BABS gevolgd.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoner omtrent herinrichting Jan Benningh speelplek.
 • Wethouder Koek-Baks heeft vanaf vrijdag 15.00 uur tot zondag 22.00 uur piket van Burgemeester Langenacker overgenomen.

Ouderkerk aan de Amstel, 29 maart 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud 

de burgemeester,
J. Langenacker