Besluitenlijst 27 juni 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo

De gemeenten zijn verplicht om jaarlijks de cliënten met voorzieningen vanuit de Wmo te bevragen over hun ervaringen en de resultaten jaarlijks te delen op www.waarstaatjegemeente.nl. De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken over het jaar 2022 zijn samengevat in dit collegevoorstel. Deze samenvatting biedt inzicht in de mate waarin de Wmo-ondersteuning bijdraagt aan de doelstellingen van de wet en hoe cliënten deze ondersteuning ervaren. Over het algemeen tonen de resultaten aan dat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit en effectiviteit van de geboden ondersteuning. Dit is een positief signaal en bevestigt dat de geleverde diensten overeenkomen met de verwachtingen van de cliënten. Niettemin is er een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de wachttijd tussen de aanvraag en de daadwerkelijke ontvangst van de ondersteuning. Uit de resultaten blijkt dat cliënten minder tevreden zijn over dit aspect. Daarnaast is het overzicht met prestatie-indicatoren op basis van de uitkomsten over 2022 geactualiseerd en beschikbaar voor de gemeenteraad.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo over het kalenderjaar 2022; 
 • De resultaten van cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2022 (digitaal) aan te bieden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
 • De factsheet te publiceren op de gemeentelijke website; 
 • De raadsbrief, de factsheet en het overzicht prestatie-indicatoren ter informatie te sturen aan de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein Ouder-Amstel.

Vaststelling Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 gemeente Ouder-Amstel en Uitvoeringsprogramma Uitvoerings- en Handhavingstaken (U&H-taken) 2023

De voorliggende Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 (hierna: U&H-strategie) bevat een weergave van hoe het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar zijn uitvoerings- (vergunningen) en handhavingstaken (toezicht en handhaving) uitvoert. Het betreft de uitvoerings- en handhavingstaken op grond van de Wabo (straks de Omgevingswet), de APV en bijzondere wetten zoals de Alcoholwet en de Wet op de Kansspelen. Voorheen werd dit ook wel het VTH-beleid of integraal handhavingsbeleid genoemd. Echter met de aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gekozen om alvast aan te sluiten bij de nieuwe terminologie en begrippen uit deze wetten. Het vaststellen van uitvoerings- en handhavingsbeleid en een daaruit voortvloeiend jaarlijks Uitvoeringsprogramma is op grond van de Wabo (en straks de Omgevingswet) een bevoegdheid én een wettelijke verplichting van het college van burgemeester en wethouders. Voor de APV en de bijzondere wetten geldt deze wettelijke plicht niet. Het verenigen van alle uitvoerings- en handhavingstaken betreft een bewuste keuze. Op deze manier zijn alle taken waaraan een vergunningen-, toezicht- en/of handhavingscomponent vastzit verenigd in één beleidsdocument. Met dit beleid wordt aangegeven hoe de (huidige en toekomstige) wetten en regels worden uitgevoerd en hoe de interpretatieruimte die de wetgeving biedt, wordt ingevuld. De invulling van de interpretatieruimte heeft met name betrekking op de in het beleid geformuleerde doelen en activiteiten, de gehanteerde prioritering en genoemde uitgangspunten.

Besluit 

 1. De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 gemeente Ouder-Amstel en bijhorende bijlagen A tot en met F vast te stellen. 
 2. Het Uitvoeringsprogramma Uitvoerings- en Handhavingstaken (U&H-taken) 2023 gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 3. Het overgelegde raadsbericht inclusief de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 gemeente Ouder-Amstel met bijhorende bijlagen A tot en met F en het Uitvoeringsprogramma Uitvoerings- en Handhavingstaken (U&H-taken) 2023 gemeente Ouder-Amstel voor kennisgeving naar de raad te zenden.

Vaststelling Jaarrapportage 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Ouder-Amstel met bijhorende bijlage A

Voorliggende jaarrapportage bevat de verantwoording van de cijfers aangevuld met een aantal ontwikkelingen die in 2022 impact hebben gehad op de uitvoering van de VTH-taken, de organisatie en/of de leefomgeving. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar met een stijging in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen (van 317 naar 471) en de hoeveelheid inzet op grond van de APV en Bijzondere wetten (van 1496 naar 1988). In verband met corona waren er in 2020 en 2021 nagenoeg geen (grote) evenementen. In 2022 is het reguliere evenementenseizoen weer aangevangen. Naast de bekende ‘vaste’ evenementen zijn er ook nieuwe evenementen bij gekomen. 

Daarnaast is veel inzet gepleegd om de VTH-organisatie gereed te maken voor de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb en heeft Duo+, namens Ouder-Amstel, het voortouw genomen in het ontwikkelen van het nieuwe meerjarige strategische en operationele VTH-beleid, de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023- 2026. We hebben geconstateerd dat de aan het begin van het jaar geraamde aantallen en/of uren en de daadwerkelijke aantallen en/of uren op de meeste onderdelen verschilt. Met de start van de nieuwe beleidsperiode is tevens gestart met het organiseren van een verbetering in de monitoring. Echter zal het nooit helemaal sluitend kunnen zijn in verband met het vraag-gestuurde werk en de onwetendheid ten aanzien van aantallen klachten, meldingen en/of handhavingsverzoeken. Ouder-Amstel werkt niet alleen aan de uitvoering van haar VTH-taken. Een deel van onze werkzaamheden op het gebied van VTH, namelijk die op het gebied van milieu, worden uitgevoerd door de (ODNZKG). De ODNZKG rapporteert ook jaarlijks over de uitgevoerde werkzaamheden. De rapportage van de ODNZKG is overgelegd in bijlage A bij de Jaarrapportage.

Besluit 

 1. De Jaarrapportage 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Ouder-Amstel en bijhorende bijlage A vast te stellen. 
 2. Het overgelegde raadsbericht inclusief de Jaarrapportage 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Ouder-Amstel met bijhorende bijlage A voor kennisgeving naar de raad te zenden.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een operationeel overleg gehad met de politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Regiegroep Amstelland-Meerlandenoverleg samen met wethouder Frequin namens onze gemeente, bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Portefeuillehouderscontact Amstelland-Meerlanden.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met het echtpaar K. van de Plus Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de voorzitters van de commissies een training gevolgd.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de commissie een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne Amstelveen georganiseerd door de Veiligheidsregio).
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Algemene Vergadering van de MRA.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan oud wethouder B. D.R. in Blaricum.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 60-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een actuele Tafel van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters over de Uitspraak de Mos.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bijeenkomst Erfgoedteam Tuinarcheologie bijgewoond.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de uitreiking van de Taalheldenprijs door Prinses L.
 • Wethouder Koek-Baks heeft de opening verricht van de Bazar Elimkerk 100 jaar.
 • Wethouder Koek-Baks heft een gesprek gehad met een inwoonster naar aanleiding van vragen omtrent de Amstelbrug.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met de woonbootbewoners van de Van der Madeweg en de Spaklerweg.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gevoerd met een Burgerraadslid.
 • Wethouder Frequin heeft regiegroep Amstelland-Meerlanden bijgewoond, met presentatie over ‘De Groen Stelling’.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met ZV De Snippen in Amstelbad.
 • Wethouder Frequin heeft meegefietst met HPP Bike, een groep vastgoed professionals, in Noord Holland.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met Coöperatie de Windvogel.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met de directeuren van de scholen Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Jager is naar een inloopavond over het OER project Geweest.
 • Wethouder de Jager heeft overleg met de directeur-bestuurder van onderwijsgroep Amstelland en de directeuren van het Kofschip en Amstelschool gehad.

Ouderkerk aan de Amstel, 28 juni 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker