Besluitenlijst 25 juli 2023

Aanwezig:

P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder (locoburgemeester)
V.L.M. Frequin, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

J. Langenacker, burgemeester
D. de Jager, wethouder

Anterieure overeenkomst met Phoenix Immersive Ltd. ten behoeve van het project Genius Show

Phoenix Immersive BV heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om een tijdelijk evenementenhal te plaatsen in de Werkstad OverAmstel op de ontwikkellocatie die beter bekend staat als het Amstel Design District (Hierna: ‘ADD’). In deze evenementenhal is Phoenix Immersive BV voornemens een door haar ontwikkelde, thans aangekochte Genius Show aan de bezoekers te tonen. Dit betekent dat voor de periode van een jaar, tot en met 30 juni 2024, een anterieure overeenkomst moet worden gesloten om verantwoordelijkheden en tijdelijkheid van de show vast te leggen en de gemeentelijke plankosten te dekken. Na ondertekening kan de vergunning verleend worden.

Besluit 

  • De anterieure overeenkomst met Phoenix Immersive BV betreffende de Genius Show aan te gaan; 
  • Wethouder Frequin te machtigen om deze overeenkomst te tekenen.

Archiefinspectieverslag 2022-2023

Jaarlijks dient de gemeente in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht een jaarverslag aan te leveren bij de Provincie over het informatie- en archiefbeheer. Het jaarverslag is een gezamenlijk product voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, en Duo+, opgesteld door de directeur van het Noord-Hollands Archief (gemeentearchivaris voor Uithoorn) en de directeur van het Stadsarchief Amsterdam (gemeentearchivaris voor Ouder-Amstel, Diemen en Duo+) conform de opdracht die daartoe aan het Noord-Hollands Archief en het Stadsarchief Amsterdam is verstrekt. Het verslag is gebaseerd op de stand van zaken in mei 2023.

Besluit 

  • Het Archiefinspectieverslag 2022 vast te stellen. 
  • Het Archiefinspectieverslag 2022 aan de Provincie te sturen.

Wederzijdse informatie

  • Wethouder Koek-Baks is op bezoek geweest bij echtpaar dat 60 jaar is getrouwd.
  • Wethouder Koek-Baks heeft Buurtcamping Venserpark in Duivendrecht geopend.
  • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij rondleiding Macumba Festival.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 juli 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker