Besluitenlijst 25 april 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Motie Impact bezuinigingen Coherente

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is een bezuiniging van € 150.000, - op subsidies opgenomen. Voor Coherente gaat het om € 75.810, -. Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2022 heeft Coherente ingesproken en heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen: “In gesprek te gaan met Coherente, inzichtelijk te maken wat de impact is van deze bezuiniging en te komen met voorstellen om de essentiële dienstverlening in stand te houden.” Coherente heeft een aanvraag gedaan voor een incidentele subsidie van € 40.000, - voor 2023 om voldoende tijd te hebben om wijzigingen in de organisatie door te voeren en de daadwerkelijke effecten financieel te kunnen realiseren. 

Er hebben diverse overleggen met Coherente plaatsgevonden en verschillende mogelijkheden tot bezuinigen zijn onderzocht. Het voorstel van Coherente ‘Richting Impactvolle sociale werkorganisatie met oog voor kwetsbare inwoners’ geeft een invulling aan het begrotingstekort en de bezuinigingen. Coherente wil gaan werken met een jaarlijks sluitende begroting. Door salariskosten terug te brengen, de activiteitenkosten te verminderen en het cursuswerk kostendekkend te maken, wordt een deel van de tekorten de komende jaren weggewerkt. Daarnaast wordt gekeken hoe incidentele inkomsten kunnen worden verkregen. Met de opgenomen randvoorwaarden kan de gemeente, op een punt na, niet instemmen. 

Met het ingediende voorstel van Coherente kan het begrotingstekort en de bezuiniging grotendeels worden opgevangen en zijn in 2023 geen extra middelen nodig. Over 2023 wordt nog niet bezuinigd. Over 2024 wordt € 37.905, - en over 2025 ook € 37.905, - bezuinigd. Vanaf 2026 is de jaarlijkse bezuiniging van € 75.810, - gerealiseerd.

Besluit 

 1. In te stemmen met het voorstel over de voorgenomen bezuinigingen van Coherente.
 2. Niet in te stemmen met de opgenomen randvoorwaarden, met uitzondering van de niet bestede middelen voor kwetsbare jongeren van € 8.464, - en deze mee te laten nemen naar 2023.
 3. Coherente te verplichten jaarlijks een sluitende begroting in te dienen. 
 4. De aanvraag om een incidentele subsidie van € 40.000, - om 2023 te overbruggen af te wijzen.

Concept-positioneringsdocument Amstelland-Meerlanden Regio

In november 2022 is in de bestuurlijke Regiegroep AM de wens geuit tot het opstellen van een AM-‘position paper’. Het positioneringsdocument dient als input voor; 
1. Rijks en Regio afspraken in het kader van de NOVEX gebieden en verdere uitwerking van de Woondeal. 
2. De ‘ruimtelijke puzzel’ van de provincie als regisseur om de nationale opgaven te verbinden met de decentrale opgaven. 
3. De LTA MRA Agenda 2024-2028. 

In het proces om tot een definitief document te komen zijn we nu in de fase om het positioneringsdocument met de betrokken portefeuillehouders/colleges van alle AM-gemeenten te bespreken en ter toetsing voor te leggen. De vraag hierbij is of het document kan dienen als input voor de drie bovengenoemde zaken.

Besluit 

Geen opmerkingen in te brengen ten aanzien van het overgelegd concept-positioneringsdocument AM-deelregio.

Kaders voor de begroting 2024 Duo+

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de Kaders voor de (meerjaren-) begroting Duo+. Met overgelegd raadsvoorstel biedt het college deze Kaders voor zienswijze aan bij de Gemeenteraad van Ouder-Amstel. Dit is conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR). 

Het gevraagde besluit aan het college is om de Gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen.

Besluit 

In te stemmen met het advies aan de Gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de “kaders voor de begroting 2024 DUO+”.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een werkbezoek gebracht aan Touringcarbedrijf Meering.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Stuurgroep Veiligheid en Zorg.
 • Burgemeester Langenacker heeft overleg gevoerd met de voorzitter van het Oranje Comité over de Oranje week.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het organisatiebrede overleg op Entrada en heeft zes ambtenaren beëdigd.
 • Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg met de teamchef van de politie gehad.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin een gesprek gehad met Ouder-Amstel Energie.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Presidium en het fractievoorzittersoverleg voorgezeten.
 • Wethouder Frequin heeft een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van lokale vestiging Jumbo over hun geplande uitbreiding.
 • Wethouder Frequin heeft de receptie bezocht van dhr. van R., vertrekkend wethouder van Aalsmeer.
 • Wethouder Frequin heeft een gesprek gevoerd met betrokkenen inzake Gecombineerde Leefstijl Interventie aanpak in Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin was aanwezig bij Bestuurlijk Overleg wethouders en staven Amstelland gemeentes over OGZ Amstelland.
 • Wethouder Frequin was aanwezig bij ‘Dag van de financiële verhoudingen’ georganiseerd door Raad voor het Openbaar Bestuur bijgewoond met gemeentesecretaris.
 • Wethouder Frequin heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan TV Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin heeft de coalitie bijeenkomst bijgewoond.
 • Wethouder Koek-Baks heeft deelgenomen aan portefeuillehouders overleg economisch daklozen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft presentatie bijgewoond van Erfgoedadvies omtrent archeologische waarde kaart.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij opening Koninginnebuurt.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij evaluatie eerste jaar coalitie.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met de BIZ.
 • Wethouder Koek-Baks heeft voorbereideind gesprek bijgewoond verkeersituatie Grote Beer.
 • Wethouder Koek-Baks heeft clickgesprek gevoerd met kandidaat strategisch communicatieadviseur.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met mevr. T. omtrent ijsbaan 't Kampje.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 april 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud 

de burgemeester,

 J. Langenacker