Besluitenlijst 24 januari 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Stedenbouwkundige visie Entrada

Na raadsbesluiten in 2017, 2019 en 2020 is binnen deze eerder door de raad vastgelegde kaders een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van Entrada opgesteld. Dit proces is in twee fases gegaan omdat de verschillende eigenaren het in de eerste fase niet eens konden worden over juridische afspraken. Dit kwam mede door de grote onderlinge afhankelijkheden in het plan. In de tweede fase is daarom naar de faseerbaarheid van het plan gekeken. Dit heeft gezorgd voor een aangepaste visie waarin de twee grondeigenaren af-zonderlijk van elkaar kunnen ontwikkelen maar ook binnen hetzelfde eigendom een faseerbaarheid van deelplannen mogelijk is. Hierdoor neemt de robuustheid en haalbaarheid van het plan voor heel Entrada toe.

De aangepaste stedenbouwkundige visie is gepresenteerd en besproken met de klankbordgroep Entrada en tijdens een algemene bewonersavond. Over de verwerking van de eerdere participatierondes was men positief. De opmerkingen die nu nieuw gemaakt zijn, zijn punten die gezien hun aard het beste in de volgende fase, van het stedenbouwkundig plan, meegenomen kunnen worden.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met de stedenbouwkundige visie voor Entrada;
 • De gemeenteraad te vragen de stedenbouwkundige visie voor Entrada vast te stellen.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2022; Jaarverslag team JZ, Asv (2023-012233)

Door middel van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2022 (hierna: “het jaarverslag”) van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) kunt u kennis nemen van de bezwaarschriften die in 2022 zijn afgehandeld. De commissie komt met de navolgende conclusies en aanbevelingen:

 • Ambtshalve herzien (primaire) besluit ter voorkoming onnodige bezwaarprocedures;
 • Tijdig aanleveren van de processtukken;
 • Besluiten voorzien van de wettelijke grondslag en zorgdragen voor een deugdelijke motivering en belangenafweging;
 • De vertegenwoordiging van het gemeentebestuur is goed;
 • De doorlooptijd dient verbeterd te worden.

Jaarverslag bezwaarschriften Asv: Door middel van het jaarverslag bezwaren Afvalstoffen verordening 2022 (hierna: “het jaarverslag Asv”) van team JZ kunt u kennis nemen van de bezwaarschriften omtrent de Asv die in 2022 zijn afgehandeld. Team JZ komt met de navolgende conclusie en aanbeveling:

 • Wees kritisch op de primaire besluitvorming.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2022.
 2. De aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel over te nemen.
 3. De raad te informeren over het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2022.
 4. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag van team JZ omtrent bezwaarschriften Asv Ouder-Amstel 2022.
 5. De aanbevelingen van Team JZ over te nemen.
 6. De raad te informeren over het jaarverslag van team JZ omtrent bezwaarschriften Asv Ouder-Amstel 2022.

Begroting Stichting Florente Basisscholen 2023

Stichting Florente heeft op in december 2022 haar begroting voor 2023 vastgesteld en deze ingediend bij de gemeente. Op basis van artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 4 van de statuten van Florente dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze op de begroting in te dienen.
De begroting laat een verwacht negatief resultaat zien van € 300.983 en wordt sluitend gemaakt door de onttrekking van € 300.983 aan de algemene reserve. Ondanks de onttrekking is aan de kengetallen te zien dat er nog steeds sprake is van een gezonde financiële situatie. Gezien het doorlopen proces en de voorliggende begroting wordt daarom voorgesteld uw raad te adviseren geen inhoudelijke zienswijze in te dienen.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de begroting voor 2023 van Stichting Florente Basisscholen.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de begroting voor 2023 van Stichting Florente Basisscholen.

Jaarplan Datagedreven Sturing 2023

Behandelen van het Jaarplan Datagedreven Sturing 2023.

Besluit 

In te stemmen met de inhoud van het jaarplan 2023 Datagedreven Sturing.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het fractievoorzittersoverleg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de sessie met de raad over Governance & Integrity.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het portefeuillehouderscontact over Openbare Orde en Veiligheid met de Amstellandburgemeesters.
 • Burgemeester Langenacker heeft een aantal medewerkers beëdigd.
 • Burgemeester Langenacker heeft de prijsuitreiking gedaan bij het Snerttoernooi in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker, wethouder de Reijke en wethouder Koek-Baks zijn aanwezig geweest bij het Portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering van DUO gemeenten.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Koek-Baks zijn aanwezig geweest bij het Nieuwjaarsdiner van de OVOA.
 • Wethouder De Reijke heeft verschillende afspraken gehad met de beoogd opvolger om bij te praten over de verschillende dossiers zodat hij bij installatie een goede start kan maken.
 • Wethouder De Reijke heeft met een CTO team meegedaan met het Snerttoernooi. Tevens heeft zij de finale gefloten en aanwezig geweest bij de prijsuitreiking.
 • Wethouder De Reijke heeft een bezoek gebracht aan de Minister van BZK.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met wethouder W. uit Laren.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met wethouder v.d. H. uit Amsterdam.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met de heer B. omtrent glasvezel in het Buitengebied.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een interview gehad bij radio JammFM, onderwerp Centrumplan Ouderkerk.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met de BIZ over Centrumplan Ouderkerk.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met diverse maatschappelijke organisaties over armoede.
 • Wethouder de Maa heeft samen met de betrokken wethouders uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn kennisgemaakt met S.V., de nieuwe bestuurder van Ons tweede thuis.
 • Wethouder de Maa is samen met de medewerkers van de werf en N. v. R. en A.J. H. van Ouder-Amstel Energie op de foto gegaan ter ere van de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de gemeentewerf.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de vergadering van de Regionaal educatieve agenda Amstelland.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van Groen-Links Amstelveen/Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 25 januari 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud  

de burgemeester,
J. Langenacker