Besluitenlijst 23 mei 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Begroting Duo+ 2024 (en meerjarenperspectief 2025-2027)

Conform de vereisten in de gemeenschappelijke regeling Duo+ en afspraken middels de nota verbonden partijen leggen we de begroting Duo+ 2024 (en meerjarenperspectief 2025-2027) voor aan de gemeenteraad. De begroting is beleidsarm en bevat geen specifieke maatwerkopdrachten voor 2024. Conform de afspraken over de verdeelsystematiek bedrijfsvoering neemt de begroting van Duo+ niet toe. Overgelegde begroting laat zien dat dit, behoudens autonome financiële ontwikkelingen, niet het geval is. De bijdrage van Ouder-Amstel neemt in 2024 toe met € 634.000,- en is hoger dan in 2023. Autonome ontwikkelingen, zoals inflatie en cao-ontwikkelingen, zijn daar debet aan. Deze ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van Duo+. Op basis van bovenstaande is het advies aan het college om de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

Besluit 

 • In te stemmen met overgelegd raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 Duo+ (en meerjarenperspectief 2025-2027);
 • In te stemmen met het voorstel aan te bieden voor de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2023 (begrotingsraad).

Jaarrekening 2022, Actualisatie begroting 2023 en Begroting 2024

Voor u liggen de jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). De jaarrekening en begroting van de GR OGZ Amstelland hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze taken worden uitgevoerd door GGD Amsterdam. Met de overgelegde jaarstukken 2022 legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. 
In de geactualiseerde begroting 2023 wordt de bijdrage voor Ouder-Amstel verhoogt naar € 604.613,- In de conceptbegroting 2024 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op 
€ 640.191,-.

Besluit 

Jaarrekening 2022 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de GR OGZ Amstelland. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van de jaarrekening 2022 van de GR OGZ Amstelland.

Actualisatie Begroting 2023

3. In te stemmen met de concept actualisatie begroting 2023 van de GR OGZ Amstelland.

4. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van € 604.613,-. 

Begroting 2024

5. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de GR OGZ Amstelland. 

6. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van de GR OGZ Amstelland 2024 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage voor Ouder-Amstel over 2024 van
€ 640.191,-.

Jaarstukken Duo+ 2022

Met overgelegde concept jaarstukken legt Duo+ verantwoording af over de uitvoering van de taken en afgesproken financiën over 2022. De kaders daarvoor zijn vastgesteld in de “Kaders voor de begroting 2022” waar de Raad op 25 mei mee ingestemd heeft. Er is een positief jaarresultaat Duo+, van € 771.000,-. Duo+ stelt voor om € 173.000,- te reserveren binnen de reserve bedrijfsvoering ten behoeve van de implementatie en afronding van de Woo/Wmebv. Ouder-Amstel ontvangt € 154.000,- terug conform de afspraken over de verdeelsleutels. De conceptjaarstukken 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De financiële effecten zijn opgenomen in de jaarrekening 2022 van Ouder-Amstel. Voorgesteld wordt om de jaarstukken aan de gemeenteraad aan te bieden met het advies om geen zienswijze in te dienen.

Besluit 

 • In te stemmen met overgelegd raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken Duo+ 2022; 
 • In te stemmen met voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden voor de raadsvergadering van 6 juli a.s. (begrotingsraad).

Nota verbonden partijen

De Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Groengebied Amstelland, AM Match, omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied, GGD Amsterdam-Amstelland, hebben hun jaarstukken 2022 en begroting 2024 aangeboden. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel is om de jaarrekeningen en begrotingen van bovengenoemde verbonden partijen in voorliggend gecombineerd voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden met het advies om geen zienswijzen in te dienen.

Besluit 

 • In te stemmen met overgelegd Raadsvoorstel waarin de Raad voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 voor de verbonden partijen; Groengebied Amstelland, AM Match, Amstelland-Meerlanden Overleg, BNG Bank, Metropool Regio Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied, GGD Amsterdam Amstelland, Stichting Rijk; 
 • In te stemmen met overgelegde deelnemersbijdrage (indien van toepassing) te verwerken in de kadernota 2024 van de gemeente Ouder-Amstel;
 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van genoemde verbonden partijen.

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Nederland heeft de ambities voor het klimaat vastgelegd in het Klimaatakkoord (2019). Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs (2016). Gemeenten en provincies hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en de daarin genoemde doelstelling in 2030 49% minder uitstoot van broeikasgassen dan we in 1990 deden. In het Klimaatakkoord is ook opgenomen dat het kabinet uitvoeringsmiddelen beschikbaar stelt voor de medeoverheden. Op 25 oktober 2022 heeft het ministerie van economische zaken en klimaat duidelijkheid gegeven over deze middelen. De beschikbare subsidie is vooral bedoeld om mensen in te zetten, de capaciteit verhogen, met als doel versnelling in de uitvoering van het klimaatbeleid. Voorgesteld wordt om een team duurzaamheid in te richten met twee regisseurs (beleidsmedewerkers) en drie projectleiders.

Besluit 

In te stemmen met de voorgestelde besteding van de uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid en dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Rijksstraatweg 125 Duivendrecht

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht 36 woningen (waarvan 30% sociaal) realiseren. Om de woningen te kunnen realiseren wordt de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt. 
Het college heeft op 11 januari 2021 ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op 5 april 2021 ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst is eind december 2022 getekend. Het college heeft op 5 april 2021 ook ingestemd met de tussenstap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld. Er is hiervoor een intensief participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het Stedenbouwkundig Plan is op 29 september door de gemeenteraad vastgesteld. Het vigerende bestemmingsplan 'Duivendrecht’, dat in 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Ouder-Amstel, voorziet niet in deze ontwikkeling. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan, welke volledig in lijn is met het vastgestelde stedenbouwkundig plan, heeft vanaf 2 februari 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 2 zienswijzen ingediend. Naar verwachting kan de sloop/ start bouw in Q1-2025 plaatsvinden.

Besluit 

1.    Kennis te nemen van, en in te stemmen met: 

 • de Nota van beantwoording zienswijzen (overgelegde bijlage 1); 
 • de Nota van wijzigingen (overgelegde bijlage 2); 
 • het gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht’ (overgelegde bijlage 3). 

2.    De gemeenteraad voor te stellen om:

 • de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 
 • in te stemmen met de Nota van wijzigingen; 
 • geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 • het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437. RIJKSSTRAATWEG125-VA01, gewijzigd vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Tijdelijke vervanging wethouder J. de Maa

Wethouder De Maa is tijdelijk niet in staat haar functie uit te voeren. Op grond van de Gemeentewet, artikel 45, kan voor een periode van 16 weken verlof worden verleend. De raad kan in deze periode een vervangende wethouder benoemen.

Besluit 

Het college besluit wethouder J. de Maa met ingang van 25-05-2023 verlof te verlenen voor een periode van 16 weken.

Raadsvoorstel bestendigen voorkeursrecht

In Ouderkerk aan de Amstel ligt een onbebouwd perceel met de bestemming ‘groen’ aan de Holendrechterweg, gelegen tussen De Watergang en Holendrechterweg 12 te Ouderkerk aan de Amstel, dat grotendeels in eigendom is van de gemeente Ouder-Amstel. Een deel van het perceel, grenzend aan de Holendrechterweg, is in eigendom van een andere grondeigenaar. Door middel van het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verschaft de gemeente zichzelf een voorkeurspositie op het perceel en kan de gemeente haar positie ten aanzien van grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid versterken.

Besluit 

De gemeenteraad voor te stellen: 

 1. Kennis te nemen van het besluit van college van 16 mei 2023 strekkende tot het voorlopig aanwijzen van een perceel als bedoeld in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); 
 2. Op grond van artikel 2 jo. artikel 5 Wvg het perceel kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie D nummer 2559, aan te wijzen als een perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn; 
 3. Dit raadsbesluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 16 mei 2023 van het college, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft; 
 4. Dat dit raadsbesluit als bedoeld onder 2 van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan is vastgesteld.

Benen of tafel sessie commissie B&B inzake herijking beleidskader evenementenbeleid

Het beleidskader evenementen is begin 2019 vastgesteld. Inmiddels zijn er diverse initiatieven en ontwikkelingen die vragen om een tussentijdse bespreking met de gemeenteraad over dit beleidskader. Met de gemeenteraad gaan we op zoek naar oplossingen voor de dilemma’s en de wens om het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen flexibeler en duidelijker te maken.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van het overgelegde memo aan de gemeenteraad. 
 2. Het presidium verzoeken een benen op tafel sessie te agenderen met de commissie Burger en Bestuur op 15 juni 2023.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 60-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de brandweer over de kazerne in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin een gesprek gevoerd met de Beschermers Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij AM Plenair.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Grote Beer namens de gemeente Ouder-Amstel bij hun 50-jarig bestaan een cheque overhandigd.
 • Burgemeester Langenacker heeft 5 mensen genaturaliseerd.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met 2 burgerraadsleden.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met directeur RIGO, die voor ons de Woon(zorg)visie maakt.
 • Wethouder Frequin heeft samen met burgemeester Langenacker bijeenkomst bijgewoond van de Amstelland gemeentes.
 • Wethouder Frequin heeft radio-interview gegeven aan JammFM.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij officiële opening De Wielen van Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft de lezing de Ontwikkeling van Ouderkerk en Amsterdam in de 13de eeuw geopend.

Ouderkerk aan de Amstel, 24 mei 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker