Besluitenlijst 22 augustus 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
V.L.M. Frequin, wethouder (digitaal)
D. de Jager, wethouder
J. Gelmers, locosecretaris

Afwezig:

P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wijziging gemeenschappelijke regeling AM

Op 1 juli 2022 is de Wet op gemeenschappelijke regelingen (WGR) gewijzigd. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun huidige regeling aan te passen aan de nieuwe wet. Het voorstel is om de GR AM te wijzigen naar een ‘lichte regeling’. Dit type regeling sluit aan bij het type samenwerkingsverband wat de AM beoogt te zijn. Zo worden er bijvoorbeeld geen bevoegdheden overgedragen. De voorgestelde regeling voldoet aan de vereisten die de wet stelt. Het advies aan het college is om de aangepaste concept-Gemeenschappelijke Regeling ter zienswijze voor te leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel en vervolgens de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.

Besluit     

 • Het overgelegde concept voorstel van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg te wijzigen; 
 • Het conceptvoorstel gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg voor zienswijzen aan de raad te zenden;
 • De gemeenteraad het advies te geven om geen zienswijzen in te dienen op het concept voorstel gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg.

Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning kappen

Op 8 december 2022 heeft Waternet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen ingediend. Op 23 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning aan Waternet verleend voor het kappen van 103 bomen in buurtschap Waver. (hierna: “het bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande hebben de heer W. en Stichting Beschermers Amstelland (hierna: bezwaarmakers) een bezwaarschrift ingediend (beide ontvangen op 6 maart 2023). Op 16 mei 2023 zijn de bezwaarschriften behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). Bezwaarmakers hebben hun standpunten toegelicht en namens het college is daar een reactie op gegeven. Op 15 juni 2023 heeft de commissie advies uitgebracht.

Met in acht name van het advies van de commissie wordt u geadviseerd te besluiten:

 1. de bezwaarschriften van bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 23 januari 2023 met betrekking tot de treurwilg nr. 2802 en Ruwe Berk nr. 2814 te herroepen in die zin dat de toestemming om deze twee bomen te kappen wordt ingetrokken;
 3. voor het overige het bestreden besluit met aanvulling van de motivering en aanvulling van een aantal in dit besluit nader genoemde documenten in stand te laten.

Besluit 

 1. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 23 januari 2023 met betrekking tot de treurwilg nr. 2802 en Ruwe Berk nr. 2814 te herroepen. Dat houdt in dat de toestemming om deze bomen te kappen wordt ingetrokken.
 3. Voor het overige het bestreden besluit, met aanvulling van de motivering en aanvulling van onderstaande documenten, in stand te laten.

•    Adviesformulier van de boomdeskundige van datum 19 januari 2023;
•    Onderzoek quickscan soorten van datum 9 september 2021;
•    Cameravallen onderzoek kleine marterachtigen Waver van datum 18 oktober 2022;
•    Vleermuizenonderzoek Ronde Hoep van datum 9 februari 2023;
•    Excel overzicht bomen van de Bomenwacht en de beoordeling van Waternet;
•    Onderzoek naar LCA-waarden van datum 3 augustus 2021.

Allonge bij Overeenkomst verplaatsen woonboot Verwisseling

De eigenaren van de woonboot genaamd ‘Verwisseling’ (hierna: ‘Verwisseling’), gelegen in de Duivendrechtsevaart en aan de Van der Madeweg 38C, willen deze omwisselen voor een nieuwe woonboot genaamd ‘Le Boulonnais’ (Hierna: ‘Le Boulonnais’). In verband met de beoogde verplaatsing en positieve bestemming van de woonboten in de Duivendrechtsevaart (specifiek de woonboten gelegen aan de Spaklerweg en Van der Madeweg) aan de Pieter Braaijweg. Hebben de eigenaren een verplaatsingsovereenkomst (hierna: ‘Overeenkomst’) getekend (zie overgelegde bijlage). 
Zo ook de eigenaren van de Verwisseling. Nu Verwisseling wordt omgeruild voor Le Boulonnais, moet er een allonge worden opgemaakt bij de Overeenkomst waarin: 

 • Le Boulonnais in de plaats komt van Verwisseling; 
 • Alle rechten en plichten die rusten op de Verwisseling overgaan op Le Boulonnais; 
 • De Verwisseling wordt verplaats uit de Duivendrechtsevaart;
 • De (nieuwe) eigenaar van de Verwisseling na het overgaan van de rechten en plichten, geen beroep meer kan doen op de Overeenkomst. 

Partij bij de Overeenkomst zijn de eigenaren, de gemeente en de gemeente Amsterdam (hierna: ‘partijen’). Partijen hebben overeenstemming bereikt over het omruilen van de boten. Met het ondertekenen van de allonge blijven alle rechten en plichten van alle partijen over en weer bestaan en wordt de Verwisseling vervangen door Le Boulonnais in de Overeenkomst.

Besluit 

 1. In te stemmen met de allonge bij de overeenkomst verplaatsen woonboot Verwisseling.
 2. Wethouder Frequin te machtigen om deze overeenkomst te tekenen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft (opnieuw) met de eigenaar van Aan de Plas en een vertegenwoordiger van het Groengebied Amstelland gesproken over de verlichting.
 • Burgemeester Langenacker heef een aantal wandelingen gedaan. Waaronder met twee fractievoorzitters (afzonderlijk van elkaar) en een actieve inwoner (J.S. van Ouderkerk Vitaal).
 • Burgemeester is samen met wethouder de Jager aanwezig geweest bij de Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië en heeft daar namens de gemeente Ouder-Amstel een krans gelegd.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Jager kennis gemaakt met het projectteam Ecosysteem Digitale Veiligheid - Regio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan het 60-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht samen met de projectleider van het Groengebied Amstelland aan een kavel aan de Ronde Hoep om te bekijken hoe Rijkswaterstaat deze kavel wil inrichten inclusief een uitkijktoren.
 • Burgemeester Langenacker heeft een trainingsdag gevolgd over opvang en nazorg na incidenten zoals bedreigingen en na ingrijpende incidenten waarbij zij als 'peer' kan bijstaan.
 • Wethouder Frequin heeft overeenkomst getekend inzake de Werkstad OverAmstel met directeur Grondbedrijf van Amsterdam.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gevoerd met vertegenwoordiger van Ministerie BZK over de voorgenomen flexwoningen in DNK.
 • Wethouder Frequin heeft bezoek gebracht aan het Waverfeest en onder andere met veel bewondering gekeken naar het kratjes stapelen.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 augustus 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de locosecretaris, J. Gelmers    
de burgemeester, J. Langenacker