Besluitenlijst 20 juni 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

1e voortgangsrapportage 2023 Duo+

Deze voortgangsrapportage is informerend van aard. Dit betekent dat de voortgangsrapportage ter informatie voorgelegd wordt aan de DUO-gemeenten en niet om zienswijzen. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken in de programma’s Staf, Bedrijfsvoering en Buurt. Ook financiële ontwikkelingen zijn opgenomen. De financiële effecten maken deel uit van de tweede voortgangsrapportage van dit jaar.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2023 van Duo+, 
 2. In te stemmen met deze rapportage ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad met overgelegde memo.

Bijdrage verbouwing Entrada aan gemeente Amsterdam

De gemeente Ouder-Amstel huurt het gebouw Entrada 700 van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam huurt het pand van Life Europe BV. Entrada 700 wordt per 1 juli aanstaande een opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Daar Entrada 700 een kantoorgebouw was heeft Amsterdam als huurder het pand verbouwd tot een opvang. De verbouwingskosten vallen een stuk hoger uit dan begroot. Het Rijk komt grotendeels, maar niet geheel, tegemoet in het dekken van deze hogere kosten. Op het moment dat er andere bewoners komen dan Oekraïense vluchtelingen is de ontvangen huur voor Amsterdam onvoldoende om de hoge kantoorhuur te dekken tot 31 december 2025. Ter dekking van het ontstane tekort stelt Ouder-Amstel voor € 5 per persoon per nacht van het normbedrag van €83 bij te dragen.

Besluit 

 1. € 5 per bed per nacht bij te dragen aan de gemeente Amsterdam voor de verbouwing van Entrada 700 tot opvang voor Oekraïense vluchtelingen, uit de normkostenvergoeding van € 83 per bed per nacht.

Startovereenkomst Joan Muyskenweg 28/32 EXP, Werkstad OverAmstel

De Gemeente heeft de ambitie het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) van een klassiek bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Voor deze transformatie heeft ze het ruimtelijk beleid vastgelegd in de Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017), Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) (hierna: ruimtelijk beleid) en het derde deel van het ruimtelijk beleid, het Beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 23 december 2021). Steengoed BMA B.V. en Being Development B.V. (hierna: “Partijen”) willen op eigen perceel in de Werkstad binnen het plangebied een ontwikkeling realiseren van circa 15.000 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief parkeerplaatsen) met onder andere een ontmoetingsplek (zoals horeca, lobby, terras, sport etc.) en werkplekken voor de creatieve sector. Het doel van deze startovereenkomst is het vastleggen van afspraken ten behoeve van de uitwerking van het initiatief en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, inclusief overleg met belanghebbenden en omgevingsparticipatie, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid te bepalen. Ook wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van het realiseren van wonen en kantoren onderzocht. Indien B en W aan de hand daarvan in latere besluitvorming positief oordelen over dit initiatief wordt t.z.t. gekomen tot nadere afspraken over de verdere ontwikkeling en realisatie, inclusief het verhaal van de Exploitatiebijdrage Plankosten. Het college van burgemeester & wethouders wordt gevraagd om deze startovereenkomst aan te gaan, waarna door Initiatiefnemer het Ruimtelijk Plan opgesteld kan worden. 

Besluit 

 1. Overgelegde startovereenkomst met Steengoed BMA B.V. (erfpachter) en Being Development B.V. (Initiatiefnemer) aan te gaan voor het perceel aan de Joan Muyskenweg 28/32 EXP. (kadastraal bekend Ouder-Amstel A 1674) ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een creatieve bedrijvigheid en een ontmoetingsfunctie. 
 2. Portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0) NHZ

De energietransitie is in volle gang en in de RES-regio Noord-Holland Zuid wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er onder meer vergunningen worden verleend voor zonneweides, zon op dak groeit, gebiedsvisies worden opgesteld en zoekgebieden wind nader worden verkend. De RES 1.0 is in juli 2021 vastgesteld. Daarbij is de afspraak gemaakt dat wijzigingen op de kaart met RES-zoekgebieden mogelijk moeten zijn. De provincie, gemeenten en de waterschappen hebben besloten dat er voldoende aanleiding is om de RES 1.0 te herijken: er zijn en worden nieuwe zoekgebieden aangedragen en er moeten zoekgebieden in de uitvoeringsfase worden aangepast. In de voorliggende Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0) NHZ worden de processtappen beschreven om te komen tot de Herijking van de RES NHZ in 2024.

Besluit 

 1. De Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0) NHZ vast te stellen. 
 2. De Uitgangspuntennotitie samen met de Raadsinformatiebrief Energieregio NHZ aan te bieden aan de raad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker, wethouder de Jager en wethouder Frequin zijn naar het VNG-congres in Groningen geweest.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gehad met de Raad van Aanbevelingen van Beter Business. 
 • Burgemeester Langenacker heeft het Dagelijks Bestuur van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een extra bestuursvergadering van Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de vrijdagmiddagborrel bij Paardenburg.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Diner in de Ambtswoningtuin in Amsterdam met de burgemeesters uit Amsterdam-Amstelland en de commandant en plaatsvervangend commandant van de brandweer (de VRAA).
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de familiedag Coevert als beschermvrouwe van het pontje (Coevertveer).
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Stuurgroep Veiligheid en Zorg.
 • Wethouder Frequin heeft de Provada vastgoedbeurs in de RAI bezocht.
 • Wethouder Frequin heeft samenwerkingsovereenkomst getekend met Redevco Living (voorheen LIFE) inzake Entrada.
 • Wethouder Frequin heeft met de eigenaren en adviseurs van het Manege terrein gesproken.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan de Tuinparken in Ouder-Amstel en met de bestuursleden gesproken over de voortgang van DNK.
 • Wethouder Frequin heeft Portefeuillehouders overleg wethouder Wonen Amstelland-Meerlanden voorgezeten; daarin het punt Flexwoningen in Ouder-Amstel uitgebreid besproken.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij PHO EZ AM gemeenten.
 • Wethouder Koek-Baks heeft verkeersdiploma’s uitgereikt aan leerlingen Amstelschool en Het Kofschip.

Ouderkerk aan de Amstel, 21 juni 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker