Besluitenlijst 19 september 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Beslissing op bezwaarschrift inzake verlenen omgevingsvergunning Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel

Bij besluit van 15 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “het bestreden besluit”).

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer M.K. G. (hierna: “bezwaarmaker”), samen met negen andere bewoners aan de Achterdijk, op 24 januari 2022 een bezwaarschrift ingediend. Op 27 juli 2022 heeft het college een beslissing genomen op het bezwaar. Naar aanleiding hiervan heeft bezwaarmaker beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam op 2 september 2022.

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 29 juni 2023 het besluit op bezwaar vernietigd en geoordeeld dat een nieuw besluit moet worden genomen op het bezwaar met inachtneming van haar uitspraak.

Besluit 

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 15 december 2021 te herroepen.
 3. De omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel te weigeren.

Stedenbouwkundige visie Wenckebachweg Zuid (Werkstad OverAmstel)

Rosebroom B.V. (hierna “Initiatiefnemer”) heeft sinds geruime tijd ambities om in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart, de percelen aan de H.J.E. Wenckebachweg 90 - 100 te Amsterdam-Duivendrecht te ontwikkelen en is daarover sinds 2016 in gesprek met de gemeente. 

In de intentieovereenkomst die Initiatiefnemer met de gemeente in 2020 heeft gesloten is afgesproken dat Initiatiefnemer, naast een ruimtelijk plan voor de eigen kavel, ook een stedenbouwkundige visie voor het gehele plangebied Wenckebachweg Zuid zou opstellen. Tot eind 2022 heeft Initiatiefnemer hieraan gewerkt, in samenwerking met de gemeente. Vanwege de voortgang en de belangen van de diverse eigenaren in het gebied heeft de gemeente medio 2023 besloten de stedenbouwkundige visie zelf op te (laten) stellen. Participatie heeft plaatsgevonden en de resultaten ervan zijn verwerkt in de visie. De visie is nu gereed voor vaststelling. De visie is een concretere uitwerking van de Richtlijnen en wordt het kader voor elke ontwikkeling in het deelgebied Wenckebachweg Zuid.

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met de Stedenbouwkundige visie voor Wenckebachweg Zuid (d.d. 11 september 2023), gelegen in deelgebied Weespertrekvaart binnen Werkstad OverAmstel. 
 2. De gemeenteraad te vragen de stedenbouwkundige visie voor Wenckebachweg Zuid vast te stellen.

Vast te stellen bestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht

Op 25 mei 2022 is het bestemmingsplan ‘Herziening Duivendrecht’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De zienswijze van TenneT TSO B.V., welke gericht was op het bestemmen en beschermen van een 150 kV ondergrondse hoogspanningsverbinding Zorgvlied – Venserweg, is abusievelijk niet verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

Daarom heeft Tennet TSO B.V. beroep ingediend. Voordat de gemeente een herstelbesluit kon nemen, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de gemeente opdracht gegeven om een nieuw bestemmingsplan op te gaan stellen. 
Met voorliggend bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de afdeling.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van, en in te stemmen met, het vast te stellen bestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht, waarmee de bestaande ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding wordt bestemd. 
 2. De gemeenteraad voor te stellen om: 

a.    geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
b.    het bestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BP150kVverb-VA01, ongewijzigd vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Op 12 februari 2015 is voor de eerste keer een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit werd genomen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisatie van De Nieuwe Kern frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheersverordening. Op 11 februari 2016, 16 februari 2017, 15 februari 2018, 31 januari 2019, 2 april 2020, 27 mei 2021 en 29 september 2022 is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat het overleg met de grondeigenaren over de invulling van De Nieuwe Kern nog niet was afgerond. Het huidige besluit eindigt 9 november 2023. Voor het verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit wordt geen (overkoepelend) ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is van belang voor de voortgang van het project De Nieuwe Kern dat, door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en opnieuw het signaal wordt bekrachtigd dat een nieuw (omgevings)plan voor het gebied wordt voorbereid.

Besluit 

De raad voor te stellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied De Nieuwe Kern.

Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027

Het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is een strategisch en tactisch beleidsdocument. Het Wrp geeft inzicht in de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen waarmee de gemeente Ouder-Amstel invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het Wrp beschrijft de maatschappelijke doelen, de visie en beleidskaders, en van hieruit de speerpunten, activiteiten en financieringsstrategie voor de komende jaren. 
Wij adviseren u de raad voor te stellen: 

 1. het Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027 (Wrp) vast te stellen; 
 2. De financiële consequenties van het Wrp te verwerken in de (meerjaren-) begroting; 
 3. De financiële consequenties van het Wrp te verwerken in de riool- en waterzorgheffing; 
 4. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel 2018-2022 (GRP) in te trekken.

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 1. Het Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027 (Wrp) vast te stellen. 
 2. De financiële consequenties van het Wrp te verwerken in de (meerjaren-) begroting.
 3. De financiële consequenties van het Wrp te verwerken in de riool- en waterzorgheffing.
 4. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel 2018-2022 (GRP) in te trekken.

Vergoedingen stembureauleden

Voorzitters en leden van een stembureau spelen een cruciale rol in het verkiezingsproces. Voorgesteld wordt de Regeling vergoeding stembureauleden en tellers aan te passen, zodat de vergoedingen meer in verhouding komen tot hetgeen van stembureauleden verwacht wordt en we meer in lijn vergoeden met omliggende gemeenten.

Besluit 

De ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2023 gemeente Ouder-Amstel’ vast te stellen.

Centrale Stemopname (CSO)

De keuze tussen een centrale of decentrale stemopneming is aan het college. De keuze moet de gemeente uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) bekend maken. Voorgesteld wordt om de verkiezingsuitslag bij de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 vast te stellen door middel van een Centrale Stemopneming.

Besluit 

 1. De verkiezingsuitslag bij de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 vast te stellen door middel van een Centrale Stemopneming (CSO).
 2. De bevoegdheid om de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) en de tellers voor de Centrale Stemopneming op 23 november 2023 te benoemen te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC. 
 3. De informatieve memo over de Tweede Kamerverkiezing ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

Stembureaus en stembureauleden

Voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 moet op grond van de Kieswet geschikte stemlokalen aangewezen worden. Voor de Centrale Stemopneming op 23 november 2023 moet een geschikte tellocatie aangewezen worden.

Besluit 

1.    Voor de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 aan te wijzen: 

a.    8 stembureaus om te stemmen op 22 november 2023, zie overgelegde bijlage 1; 
b.    1 locatie voor de Centrale Stemopneming op 23 november 2023, zie overgelegde bijlage 2. 

2.    De bevoegdheid om vervangende of extra stembureaus op 22 november 2023 of een vervangende locatie voor de Centrale Stemopneming op 23 november 2023 aan te wijzen, te mandateren aan de Duo+ teamleider Burgerzaken en KCC. 
3.    De bevoegdheid om stembureauleden en tellers te benoemen voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 te mandateren aan de Duo+ teamleider Burgerzaken en KCC.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de overige collegeleden een lunchbijeenkomst met het DB van Amsterdam Zuid-Oost bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Frequin zijn aanwezig geweest bij een presentatie over Triple Treat.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politie overleg.
 • Burgemeester Langenacker is twee dagen op cursus Publiek Leiderschap geweest georganiseerd door het Genootschap van Burgemeesters;
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris en de griffier deelgenomen aan een training voor lokale driehoeken.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de reünie voor oud-raadsleden van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks heeft overleg gehad met wethouder R. van de gemeente Amstelveen.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de start Nationale Sportweek.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoner omtrent communicatieplan.
 • Wethouder Frequin heeft MRA-bijeenkomst ‘Onvermijdelijke keuzes’ bijgewoond in Cobra museum Amstelveen.
 • Wethouder Frequin en wethouder de Jager hebben de Stuurgroep Huisvesting Aandachtsgebieden MRA bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met investeerder en ontwikkelaar van project VMK in Werkstad OverAmstel Noord.
 • Wethouder Frequin heeft afscheidsreceptie bijgewoond van H. S. directeur Sport en Bos Amsterdam.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met collega-wethouder R. van de gemeente Amstelveen.
 • Wethouder Frequin heeft bezoek gebracht aan nieuwe locatie Kringloopwinkel en gesproken met voorzitter Stichting Derde Wereld Hulp.
 • Wethouder Frequin heeft de Nationale Sportweek in Ouder-Amstel gestart, ’s ochtend bij de Jan Hekmanschool in Ouderkerk en ’s middags in Dorpshuis Duivendrecht.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met Buurtgezinnen Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met Coherente.
 • Wethouder de Jager heeft bestuurlijk overleg Regionale Educatieve Agenda gehad.
 • Wethouder de Jager heeft samen met wethouder Frequin overleg gehad met Adviesraad Sociaal Domein.
 • Wethouder de Jager is naar de informatiemarkt Zorg en Welzijn geweest in Duivendrecht. De informatiemarkt heeft als doel om de inwoners van Duivendrecht meer bekend maken met het aanbod van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in het dorp.
 • Wethouder de Jager heeft Portefeuillehouders overleg Jeugd Amsterdam Amstelland gehad.
 • Wethouder de Jager is naar Co’s kamer geweest (activiteit Coherente).
 • Wethouder de Jager heeft de Taalgroep bijgewoond (activiteit Coherente).
 • Wethouder de Jager heeft gegeten met senioren (activiteit Coherente).

Ouderkerk aan de Amstel, 20 september 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud  

de burgemeester,
J. Langenacker