Besluitenlijst 18 juli 2023

Aanwezig

 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Langenacker, burgemeester (i.v.m. vakantie)
 • V.L.M. Frequin, wethouder (i.v.m. vakantie)

Aanpassing: Verordening Bezwaarschriftencommissie 2023

De meest recente Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften stamt uit oktober 2008. Deze focuste op behandeling van bezwaren door een formele adviescommissie. Hierdoor was er minder aandacht voor het onderzoek of een geschil ook op andere wijze opgelost zou kunnen worden. In april 2022 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een geactualiseerde modelverordening aangeboden. De nieuwe modelverordening bevordert informeel oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften. Ook de keuzemogelijkheid voor ambtelijk horen in plaats van door een adviescommissie is in de verordening opgenomen. De prettigste en effectiefste wijze van contact met de burger moet centraal staan bij het behandelen van bezwaarschriften. Op 19 mei 2020 is besloten om de bezwaarmakers van de bezwaarschriften, die zien op de afvalstoffenverordening en het bijhorende uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening, ambtelijk te horen. Daarnaast is er begin 2023 besloten om een aantal huisvestigingswet gerelateerde bezwaarzaken regionaal te laten behandelen door de gemeente Amsterdam. Gelet op het vorenstaande dient de huidige verordening te worden aangepast. 

Besluit 

 1. De raad voor te stellen de wijzigingen van de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Ouder-Amstel 2023 conform het concept van het raadsvoorstel en raadsbesluit vast te stellen. 
 2. De wijzigingen bekend te maken in het gemeenteblad. 
 3. Het besluit in werking te laten treden een dag na de bekendmaking.

Benoeming lid RvT Stichting Amstelwijs

Er is een vacature binnen de Raad van Toezicht van Amstelwijs ontstaan door het voortijdig terugtreden van mevrouw Meulman. De gemeenteraad is op basis van artikel 48, lid 12 sub b Wet op het primair onderwijs en artikel 19 lid 2 Statuten Amstelwijs bevoegd tot het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Amstelwijs. Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De Raad van Toezicht draagt namens de oudergeleding van de GMR meneer Zoet voor ter benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van Amstelwijs per 1 september 2023 voor een periode van vier jaar.

Besluit 

 1. De voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs namens de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) tot benoeming van meneer Zoet als lid van de Raad van Toezicht over te nemen.
 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs namens de oudergeleding van de GMR tot benoeming van meneer Zoet met terugwerkende kracht, per 1 september 2023, als lid van de Raad van Toezicht.
 3. Op grond van artikel 5.1. van de Wet open overheid, namelijk artikel 5.1. lid 2, geheimhouding op te leggen voor onbepaalde tijd op overgelegde bijlagen 2 en 4, met als juridische grondslag eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en als motivering dat voor het instemmen met de benoeming van het lid van de Raad van Toezicht bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoeming.
 4. De stukken, bedoeld in het besluit onder 3, onder geheimhouding te versturen naar de gemeenteraad.

Herinrichting Hoger Einde-Noord

De slechte staat van de openbare ruimte op het Hoger Einde-Noord tussen huisnummer 28 en 45 heeft geleid tot klachten van de aanwonenden. Met een bewonerswerkgroep is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Na een gehouden enquête is er een tweede voorlopig ontwerp gemaakt, waarop de bewoners wederom op konden reageren. Naar aanleiding van de nieuwe op- en aanmerkingen zijn er -afgezien van de wens om een nieuwe weg aan te leggen voor vrachtverkeer en agrarisch verkeer- geen nieuwe inzichten gekomen waardoor er geen wijzigingen doorgevoerd zijn in het ontwerp. Geadviseerd wordt nu om het Definitief Ontwerp vast te stellen.

Besluit 

Het Definitief Ontwerp Hoger Einde-Noord 28 t/m 45 vast te stellen.

Jaarrekening 2022 Stichting Florente Basisscholen

Stichting Florente Basisscholen heeft de jaarverslaggeving over 2022, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening, ingediend. De gemeenteraad wordt conform de statuten van stichting Florente en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de jaarverslaggeving. 
Gezien het doorlopen proces en het voorliggende stuk wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen geen reactie in te dienen op de jaarverslaggeving 2022.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Stichting Florente Basisscholen over 2022.
 2. De jaarstukken 2022 van Stichting Florente Basisscholen ter kennisgeving aan de gemeenteraad te versturen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen reactie in te dienen op de jaarstukken 2022.

Vaststelling geluidsbelastingkaarten Ouder-Amstel

Grootstedelijke agglomeraties zijn verplicht geluidsbelastingkaarten vast te stellen alsmede daarop gebaseerde actieplannen om de geluidssituatie in beeld te brengen. De wettelijke verplichtingen richten zich vooral op het vaststellen, beheersen en zo nodig en wenselijk verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de gemeente verzocht om nieuwe geluidsbelastingkaarten op te (laten) stellen en toe te sturen. De oude geluidsbelastingkaarten dateren van 2016/2017. In zijn algemeenheid kan ten aanzien van de nieuwe geluidsbelastingkaarten opgemerkt worden dat er, ten opzichte van de geluidsbelastingkaarten uit 2016/2017, geen (nieuwe) opvallende zaken zijn waargenomen. Er is slechts sprake van een lichte groei van het aantal gehinderde. Echter kunnen de getallen niet zomaar (eenvoudig) vergeleken worden met de vorige kaarten omdat voor de berekeningen van de hinder een andere methodiek verplicht is gesteld.

Besluit 

 1. De geluidsbelastingkaarten gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 2. Het overgelegde raadsbericht inclusief de geluidsbelastingkaarten gemeente Ouder-Amstel voor kennisgeving naar de raad te zenden.

Wederzijdse informatie

 • Wethouder de Jager, wethouder Frequin en wethouder Koek-Baks hebben deelgenomen aan de BT-training voor wethouders.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij State of the Region.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Zomerbegin/afsluiting seizoen.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de officiële opening van de Nieuwe Brug Ouderkerk. 
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad over PHO DUO Jeugd.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 juli 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud    

de locoburgemeester,

P.D.A.M. Koek-Baks