Besluitenlijst 18 april 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig:

J.J. de Maa, wethouder 

Evaluatie diftar 2022

Advies om de Evaluatie diftar over geheel 2022 ter informatie met een memo naar de raad te zenden. De conclusie van de evaluatie is dat de gemeente Ouder-Amstel met diftar haar beoogde doelstellingen van 20% vermindering huishoudelijk restafval en 60% afvalscheiding behaalt, binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Gemiddeld gezien is er sprake van een lagere afvalstoffenheffing ten opzichte van een situatie zonder diftar.

Besluit 

De Evaluatie diftar 2022 met een memo naar de raad te zenden.

Voortgangsnota Metropool Regio Amsterdam 2022

Op grond van de nieuwe samenwerkingsafspraken binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) die in 2021 gemaakt zijn verschijnt er periodiek een Voortgangsnota. Conform de afspraken hebben gemeenteraden en Provinciale Staten de mogelijkheid om wensen en opvattingen mee te geven. Met de voortgangsnota informeren we de Gemeenteraad over de behaalde resultaten met de MRA. Het voorstel is om geen wensen en opvattingen in te dienen bij de MRA over de Voortgangsnota 2022.

Besluit 

 1. In te stemmen met het niet indienen van wensen en opvattingen bij de  Voortgangsnota Metropool Regio Amsterdam (MRA) 2022.
 2. In te stemmen met de Voortgangsnota ter kennisname en met overgelegde memo te delen met de Gemeenteraad.

Zienswijze procedure deelname Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland wil gaan deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon: de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit besluit is voorlopig genomen op 27 maart 2023. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient dit voorgenomen besluit te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Het voorstel aan de raad is om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Besluit 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s voorgelegd om de gemeenteraden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting kenbaar te maken. Dit ontwerpbesluit is als bijlage overgelegd. Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op deelname van de Veiligheidsregio aan deze Stichting.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politie overleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een overleg met Peers vanuit het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Dagelijks Bestuursvergadering van Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Driehoeksoverleg tussen politie/OM en gemeenten Diemen en Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft de DB-vergadering van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het 75-jarig jubileum van ASSV en het showdowntoernooi.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de nieuwe adviseur Aanpak Mensenhandel en Mensensmokkel van de regio Amsterdam-Amstelland.
 • Wethouder Frequin heeft met huurdersvereniging gesproken.
 • Wethouder Frequin heeft fractievergadering VVD bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft met bewoners huis in Porto Buenolaan gesproken over hun vergunningsaanvraag.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met Coördinerend combinatiefunctionaris sport en cultuur van Coherente.
 • Wethouder Frequin heeft raadsgesprek in Amstelveen bijgewoond over de dienstverlening van Amstelveen inzake het werk van de afdeling Werk en Inkomen.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met directeur bedrijfsvoering van DUO+.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met bestuursleden Coöperatie Ouder-Amstel Energie.
 • Wethouder Frequin heeft bloemen mogen geven aan Intermediair (voor Fonds Sport en Cultuur) op de Jan Hekmanschool voor haar werk om kinderen deel te laten nemen aan sport en cultuuractiviteiten.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gebracht aan SV Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gebracht aan CTO '70 Duivendrecht.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gevoerd met burgerraadslid.
 • Wethouder Frequin heeft afsluiting meegemaakt van jubileum toernooi ASSV in Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft via teams deelgenomen aan een intervisiegroep.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 april 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
J. Langenacker